1102 – 641 là 1 con số kỉ lục và hoang mang của tổng số ca Việt Nam – TP.HCM ngày 05/07

ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜơɴ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ 𝟷 ɴɢàʏ
ɴʜư ᴠậʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟻.𝟽, ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷.𝟷𝟶𝟸. Đâʏ ʟà ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ở ɴướᴄ ᴛᴀ ᴠượᴛ ᴄᴏɴ số 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ.

𝟷.𝟷𝟶𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟻.𝟽 ɢồᴍ:

  • 𝟷𝟹 ᴄᴀ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛạɪ ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷𝟸 ᴄᴀ), ʙà ʀịᴀ-ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷 ᴄᴀ).
  • 𝟷𝟶𝟾𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟼𝟺𝟷 ᴄᴀ), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟼𝟻 ᴄᴀ), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟹𝟷 ᴄᴀ), ᴘʜú ʏêɴ (𝟺𝟶 ᴄᴀ), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷𝟾 ᴄᴀ), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟷𝟻 ᴄᴀ), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸 ᴄᴀ), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷 ᴄᴀ), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟿 ᴄᴀ), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿 ᴄᴀ), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟽 ᴄᴀ), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟺 ᴄᴀ), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟺 ᴄᴀ), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟺 ᴄᴀ), ʙà ʀịᴀ-ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟺 ᴄᴀ), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟹 ᴄᴀ), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟹 ᴄᴀ), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟹 ᴄᴀ), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟸 ᴄᴀ), ʟạɴɢ sơɴ (𝟷 ᴄᴀ), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷 ᴄᴀ), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟷 ᴄᴀ), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟷 ᴄᴀ);
    ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴄó 𝟸𝟶𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.
    ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟿 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟻.𝟽, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟸𝟷.𝟶𝟹𝟻 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷𝟿.𝟷𝟼𝟺 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà 𝟷.𝟾𝟽𝟷 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ.
    số ʟượɴɢ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟽.𝟻𝟿𝟺 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻.𝟸𝟺𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ số 𝟾𝟽 ʟà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴍã số ʙɴ𝟷𝟾𝟸𝟼𝟻 (ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴᴀᴍ, 𝟼𝟾 ᴛᴜổɪ), địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ ǫ.𝟷𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛɪềɴ sử đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ, ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴛʜɪếᴜ ᴍáᴜ ᴄụᴄ ʙộ, ʟᴀᴏ ᴘʜổɪ ᴋʜáɴɢ ᴛʜᴜốᴄ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛʜáɴɢ ᴛʜứ 𝟹, ɢɪãɴ ᴛĩɴʜ ᴍạᴄʜ 𝟸 ᴄʜɪ ᴅướɪ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ᴛʜạᴄʜ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟼.𝟼 ᴠà đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟼, ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ xáᴄ địɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟼 ᴠớɪ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴛʀêɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟᴀᴏ ᴋʜáɴɢ ᴛʜᴜốᴄ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛʜáɴɢ ᴛʜứ 𝟹, ᴛɪᴍ ᴛʜɪếᴜ ᴍáᴜ ᴄụᴄ ʙộ, đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ, ɢɪãɴ ᴛĩɴʜ ᴍạᴄʜ ʜᴀɪ ᴄʜɪ ᴅướɪ, sᴜʏ ᴅɪɴʜ ᴅưỡɴɢ.
ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜứ 𝟾𝟾 ʟà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴍã số ʙɴ𝟷𝟼𝟹𝟺𝟶 (ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴữ, 𝟾𝟷 ᴛᴜổɪ), địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ sᴀ Đéᴄ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛɪềɴ sử ᴛăɴɢ ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ʜộɪ ᴄʜứɴɢ ᴄᴜsʜɪɴɢ, đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠàᴏ ᴠɪệɴ ɴɢàʏ 𝟾.𝟼, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ sᴀ Đéᴄ, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ, đượᴄ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴋʜɪ ᴠàᴏ ᴠɪệɴ: ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sᴜʏ ᴛᴜʏếɴ ᴛʜượɴɢ ᴛʜậɴ ᴄấᴘ, ᴛʀàᴏ ɴɢượᴄ ᴅạ ᴅàʏ ᴛʜựᴄ ǫᴜảɴ, ᴛăɴɢ ʜᴜʏếᴛ áᴘ, đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ, ʜộɪ ᴄʜứɴɢ ᴄᴜsʜɪɴɢ ᴅᴏ ᴛʜᴜốᴄ.
ɴɢàʏ 𝟸𝟼.𝟼, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸.𝟽, ᴠớɪ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ: ᴠɪêᴍ ᴘʜổɪ ᴅᴏ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ɴặɴɢ ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ sᴜʏ ʜô ʜấᴘ, sốᴄ ɴʜɪễᴍ ᴋʜᴜẩɴ ᴛʀêɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đáɪ ᴛʜáᴏ đườɴɢ ᴛʏᴘᴇ 𝟸, ᴛăɴɢ ʜᴜʏếᴛ áᴘ, sᴜʏ ᴛʜượɴɢ ᴛʜậɴ ᴄấᴘ.
ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʜứ 𝟾𝟿 ʟà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴍã số ʙɴ𝟷𝟽𝟷𝟶𝟶 (ɴữ, 𝟽𝟹 ᴛᴜổɪ), địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ ʜ.ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ, ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛɪềɴ sử sᴜʏ ᴛɪᴍ, ᴛăɴɢ ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ʟᴜᴘᴜs ʙᴀɴ đỏ, ᴛʜᴏáɪ ʜᴏá ᴋʜớᴘ ɢốɪ, ʟᴏéᴛ ᴄùɴɢ ᴄụᴛ, ᴄᴜsʜɪɴɢ ᴅᴏ ᴛʜᴜốᴄ.
ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟼 ᴠà đếɴ ɴɢàʏ 𝟹𝟶.𝟼, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟúᴄ 𝟸𝟹 ɢɪờ ᴅᴏ ᴠɪêᴍ ᴘʜổɪ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ sᴜʏ ʜô ʜấᴘ ᴛɪếɴ ᴛʀɪểɴ, sᴜʏ ᴛɪᴍ, ᴛăɴɢ ʜᴜʏếᴛ áᴘ ᴛʀêɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟᴜᴘᴜs ʙᴀɴ đỏ, ᴛʜᴏáɪ ʜᴏá ᴋʜớᴘ ɢốɪ, ʟᴏéᴛ ᴄùɴɢ ᴄụᴛ, ʜộɪ ᴄʜứɴɢ ᴄᴜsʜɪɴɢ ᴅᴏ ᴛʜᴜốᴄ.
ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ số 𝟿𝟶 ʟà ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴍã số ʙɴ𝟷𝟿𝟼𝟶𝟸 (ɴữ 𝟾𝟾 ᴛᴜổɪ), địᴀ ᴄʜỉ ᴛạɪ ʜ.ᴛᴀᴍ ɴôɴɢ, ᴛỉɴʜ Đồɴɢ ᴛʜáᴘ.
ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴛɪềɴ sử ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴛʜɪếᴜ ᴍáᴜ ᴄụᴄ ʙộ, ʙệɴʜ ᴘʜổɪ ᴛắᴄ ɴɢʜẽɴ ᴍãɴ ᴛíɴʜ, ʟᴀᴏ ᴘʜổɪ ᴄũ, ᴅɪ ᴄʜứɴɢ độᴛ ǫᴜỵ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠàᴏ ᴠɪệɴ ʟúᴄ 𝟷𝟹 ɢɪờ 𝟸𝟻 ɴɢàʏ 𝟷𝟼.𝟼, đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʟᴏɴɢ ᴀɴ, đượᴄ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴠàᴏ ᴠɪệɴ: ᴄơɴ đᴀᴜ ᴛʜắᴛ ɴɢựᴄ, ʙệɴʜ ᴘʜổɪ ᴛắᴄ ɴɢʜẽɴ ᴍạɴ ᴛíɴʜ, ʜạ ᴋᴀʟɪ ᴍáᴜ, ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴛʜɪếᴜ ᴍáᴜ ᴄụᴄ ʙộ, ᴛăɴɢ ʜᴜʏếᴛ áᴘ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ɴʜồɪ ᴍáᴜ ɴãᴏ.
ɴɢàʏ 𝟸𝟻.𝟼, ʙệɴʜ ɴʜâɴ độᴛ ɴɢộᴛ đᴀᴜ ᴋʜắᴘ ʙụɴɢ, ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄậɴ ʟâᴍ sàɴɢ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ᴛʜủɴɢ ᴛạɴɢ ʀỗɴɢ, ᴄʜᴜʏểɴ ᴋʜᴏᴀ ɴɢᴏạɪ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟúᴄ 𝟾 ɢɪờ 𝟺𝟶 ɴɢàʏ 𝟺.𝟽, ᴄó ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴅᴏ ᴛʜủɴɢ ʀᴜộᴛ ɴᴏɴ, ᴠɪêᴍ ᴘʜổɪ ᴅᴏ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ʙɪếɴ ᴄʜứɴɢ sᴜʏ ʜô ʜấᴘ ᴛʀêɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙệɴʜ ᴘʜổɪ ᴛắᴄ ɴɢʜẽɴ ᴍãɴ ᴛíɴʜ, ʙệɴʜ ᴛɪᴍ ᴛʜɪếᴜ ᴍáᴜ ᴄụᴄ ʙộ, ʟᴀᴏ ᴘʜổɪ ᴄũ, ᴅɪ ᴄʜứɴɢ độᴛ ǫᴜỵ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠà ᴛỉɴʜ ɴɢʜệ ᴀɴ ᴄũɴɢ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đầᴜ ᴛɪêɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ɴàʏ.

ᴄʜᴇɴ ɴʜᴀᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴᴄᴏᴠ ở ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ ʙìɴʜ Đɪềɴ
ᴛᴘ ʜᴄᴍʜàɴɢ ɴɢʜìɴ ᴛɪểᴜ ᴛʜươɴɢ ᴄʜᴇɴ ɴʜᴀᴜ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴᴄᴏᴠ ᴅᴏ ᴛừ 𝟻/𝟽 ᴘʜảɪ ᴛʀìɴʜ “ɢɪấʏ ᴛʜôɴɢ ʜàɴʜ” ʀᴀ ᴠàᴏ ᴄʜợ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ở đâʏ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟻𝟼 ᴄᴀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *