12.920 F0 trong ngày 27-08 , TP.HCM hơn 5000 ca

ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 𝟷𝟿 ᴄᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ 𝟷𝟸.𝟿𝟶𝟷 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟹𝟾𝟹), ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (𝟺.𝟷𝟾𝟽), Đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟿𝟼), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺𝟻𝟺), ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟹𝟷𝟸), Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ (𝟸𝟶𝟸), ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟹𝟸), ᴋʜᴀ́ɴʜ ʜᴏ̀ᴀ (𝟷𝟹𝟷), ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ (𝟷𝟸𝟻), Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ᴘ (𝟷𝟸𝟸), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿𝟷), ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ (𝟾𝟽), ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ (𝟽𝟽), ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛ (𝟽𝟸), ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴜᴇ̂́ (𝟽𝟶), Đᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴋ (𝟼𝟹), ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ (𝟻𝟿), ɴɢʜᴇ̣̂ ᴀɴ (𝟻𝟽), ʙᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ (𝟹𝟷), ʙɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ (𝟸𝟿), ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ (𝟸𝟾), ᴋɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟾), ᴘʜᴜ́ ʏᴇ̂ɴ (𝟸𝟷), ᴛʀᴀ̀ ᴠɪɴʜ (𝟷𝟿), ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ (𝟷𝟽), ʜᴀ̣̂ᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟻), ᴠɪ̃ɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟷𝟺), ǫᴜᴀ̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ (𝟷𝟹), ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀ̃ɪ (𝟿), sᴏ́ᴄ ᴛʀᴀ̆ɴɢ (𝟾 ), ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ (𝟾 ), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ (𝟼), ʜᴀ̀ ᴛɪ̃ɴʜ (𝟼), ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ (𝟻), ɴɪɴʜ ʙɪ̀ɴʜ (𝟻), ʜᴀ̀ ɴᴀᴍ (𝟺), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟺), sᴏ̛ɴ ʟᴀ (𝟹), ʙᴀ̣ᴄ ʟɪᴇ̂ᴜ (𝟹), ʙᴀ̆́ᴄ ɴɪɴʜ (𝟸), ʙᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟸), ʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 𝟼.𝟼𝟸𝟽 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ.

Chi tiết tại TP.HCM
  • ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟽/𝟾, ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ 𝟺.𝟻𝟶𝟾 ᴄᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴄᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
  • ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪᴏ̛̀ ǫᴜᴀ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ 𝟷.𝟹𝟹𝟸 ᴄᴀ. ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴛᴀ̆ɴɢ 𝟷.𝟺𝟺𝟿 ᴄᴀ, ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀ̉ᴍ 𝟼𝟾𝟷 ᴄᴀ, Đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ ᴛᴀ̆ɴɢ 𝟸𝟻𝟹 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛᴀ̆ɴɢ 𝟻 ᴄᴀ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀɴɢ ɢɪᴀ̉ᴍ 𝟺𝟸 ᴄᴀ.
  • Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 10.126 người khỏi bệnh và 386 ca tử vong.
  • ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ:
  • ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴅɪ̣ᴄʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴏ́ 𝟺𝟷𝟶.𝟹𝟼𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, đᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 𝟼𝟹/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ/𝟷 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴅᴀ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 𝟷𝟼𝟼/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ (ʙɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛́ 𝟷 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ 𝟺.𝟷𝟽𝟺 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ).
  • Đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ 𝟺 (ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ):
  • sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ 𝟺𝟶𝟼.𝟸𝟹𝟹 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 𝟷𝟿𝟻.𝟾𝟺𝟶 ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ.
  • ᴄᴏ́ 𝟶𝟾/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ đᴀ̃ ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ, ʙᴀ̆́ᴄ ᴋᴀ̣ɴ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜᴀ̂ᴜ, ʜᴏᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ, ʏᴇ̂ɴ ʙᴀ́ɪ, ʜᴀ̀ ɢɪᴀɴɢ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.
  • ᴄᴏ́ 𝟶𝟺 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʜᴜ̛́ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ, ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, Đɪᴇ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂ɴ, ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣.
  • 𝟶𝟻 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴀᴏ ʟᴀ̀ ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ (𝟷𝟿𝟿.𝟺𝟾𝟹), ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (𝟿𝟺.𝟽𝟺𝟻), Đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟷.𝟺𝟼𝟽), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟷𝟿.𝟿𝟺𝟿), ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾.𝟾𝟸𝟷).

Nguồn số liệu: Cổng thông tin Bộ Y Tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *