18/09 Việt Nam thêm 9.373 , giảm kỉ lục 2908 ca so với hôm trước

Advertisement

ʙảɴ ᴛɪɴ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ ᴄả ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟿.𝟹𝟽𝟹 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ᴛạɪ 𝟹𝟹 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ (𝟷𝟹 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ), ɢɪảᴍ ᴋỷ ʟụᴄ 𝟸.𝟿𝟶𝟾 ᴄᴀ: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟽𝟹𝟻 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟷𝟹𝟼 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪảᴍ 𝟹𝟽 ᴄᴀ, ɴʜưɴɢ Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟻𝟿𝟺 ᴄᴀ.

Advertisement
Advertisement

ᴋể ᴛừ 𝟺-𝟿 đếɴ ɴᴀʏ, đâʏ ʟà ɴɢàʏ đầᴜ ᴛɪêɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀêɴ ᴄả ɴướᴄ ᴅướɪ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶. số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄũɴɢ ᴄᴀᴏ ʜơɴ số ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ʟà 𝟻.𝟻𝟹𝟶 ɴɢườɪ.

ᴄụ ᴛʜể: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟺.𝟸𝟹𝟽), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸.𝟾𝟽𝟽), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟹𝟿), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟹𝟼), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟿𝟽), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟼𝟾), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟺𝟹), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟿𝟷), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟽𝟶), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟼𝟼), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟺𝟻), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟺𝟻), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺𝟹), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟹𝟶), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟸𝟾).

ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟸𝟹), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟸𝟷), ʜà ɴộɪ (𝟷𝟿), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟺), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷𝟶), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷𝟶), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟿), ᴘʜú ʏêɴ (𝟾), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟾), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟻), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟺), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟺), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟹), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷), ʟàᴏ ᴄᴀɪ (𝟷), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟷); ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺.𝟾𝟸𝟽 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟸.𝟷𝟺𝟼 ᴄᴀ: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟽𝟹𝟻 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟷𝟹𝟼 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟻𝟿𝟺 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪảᴍ 𝟹𝟽 ᴄᴀ, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟽𝟿 ᴄᴀ.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟷𝟶.𝟽𝟸𝟹 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.
ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟼𝟽𝟽.𝟶𝟸𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟺𝟽/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟼𝟽𝟸.𝟻𝟿𝟸 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺𝟺𝟻.𝟻𝟿𝟺 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴄó 𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʟàᴏ ᴄᴀɪ, ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟹𝟹𝟷.𝟶𝟹𝟸), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟽𝟻.𝟿𝟼𝟹), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟿.𝟶𝟸𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟶.𝟶𝟽𝟿), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸.𝟿𝟻𝟽).

Đɪềᴜ ᴛʀị: số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟷𝟺.𝟿𝟶𝟹. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟺𝟺𝟾.𝟹𝟼𝟾.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟻.𝟺𝟽𝟽 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó:

  • ᴛʜở ᴏxʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟹.𝟺𝟿𝟺
  • ᴛʜở ᴏxʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟿𝟷𝟼
  • ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟸𝟹𝟸
  • ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟽𝟽𝟷
  • ᴇᴄᴍᴏ: 𝟹𝟺

ᴛử ᴠᴏɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟸𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟷𝟼𝟻), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟿), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟹), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟸), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟷), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷), ʜà ɴộɪ (𝟷). ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟸𝟻𝟶 ᴄᴀ.

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟼.𝟾𝟻𝟽 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỉ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺 đɪểᴍ ᴘʜầɴ ᴛʀăᴍ sᴏ ᴠớɪ ᴛỉ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ: ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟸𝟹𝟸.𝟼𝟺𝟷 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟻𝟼𝟶.𝟷𝟽𝟹 ʟượᴛ ɴɢườɪ. số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽-𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟼.𝟺𝟷𝟶.𝟿𝟺𝟼 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟺𝟾.𝟶𝟻𝟸.𝟾𝟸𝟻 ʟượᴛ ɴɢườɪ.

ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟽-𝟿 ᴄó 𝟺𝟻𝟸.𝟾𝟷𝟽 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟹𝟹.𝟻𝟻𝟻.𝟹𝟻𝟿 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟸𝟽.𝟸𝟶𝟾.𝟸𝟼𝟺 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟼.𝟹𝟺𝟽.𝟶𝟿𝟻 ʟɪềᴜ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *