20-06 TP.HCM có 137 ca, nhiều ca vẫn đang điều tra dịch tể. Đà Nẵng bùng trở lại với 33 ca

ɴʜư ᴠậʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ʙắᴄ ɴɪɴʜ, ʟà địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴄả ɴướᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), 𝟷𝟹𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢồᴍ 𝟷𝟷𝟾 ᴄᴀ ᴛừɴɢ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀướᴄ đó; 𝟷𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ở ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ, ᴛâɴ ᴘʜú, ǫᴜậɴ 𝟷𝟷, 𝟷𝟸, 𝟻, 𝟾, 𝟷𝟶. ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ 𝟷𝟿 ɴɢườɪ ɴàʏ.

Đếɴ ɴᴀʏ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ʟấʏ đượᴄ ɢầɴ 𝟼𝟿𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ʜơɴ 𝟷𝟹.𝟽𝟶𝟶 ғ𝟷, ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ғ𝟸 ᴠà sàɴɢ ʟọᴄ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴛʀᴏɴɢ số ғ𝟷, ʜɪệɴ 𝟷.𝟹𝟽𝟸 ᴍẫᴜ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, số ᴄòɴ ʟạɪ đã âᴍ ᴛíɴʜ.

Ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ để đᴜổɪ ᴋịᴘ ᴠà ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ᴛốᴄ độ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sẽ ᴛăɴɢ ɴăɴɢ ʟựᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟêɴ 𝟻𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ ᴍỗɪ ɴɢàʏ. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄũɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ (ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ) ɴʜữɴɢ ɴơɪ đã đượᴄ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴛʀướᴄ đó.

ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴄᴀᴏ ᴛạɪ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟼. Ảɴʜ: ǫᴜỳɴʜ ᴛʀầɴ

ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴠẫɴ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ở ɴʜɪềᴜ địᴀ ᴘʜươɴɢ. Đà ɴẵɴɢ ʜôᴍ ǫᴜᴀ 𝟸𝟶/𝟼 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟿 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟêɴ 𝟹𝟹.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ “ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟸𝟾𝟼𝟶” – ʙảᴏ ᴠệ ᴛạɪ ʙᴏɴᴘᴀs ʙᴀᴋᴇʀʏ & ᴄᴏғғᴇᴇ (số 𝟷𝟺𝟹 Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ, ᴘʜườɴɢ ᴄʜíɴʜ ɢɪáɴ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴋʜê). Ôɴɢ ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ “ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟸𝟺𝟹𝟽”, ɴᴀᴍ ʙảᴏ ᴠệ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴʜựᴀ ᴅᴜʏ ᴛâɴ (đườɴɢ Đɪệɴ ʙɪêɴ ᴘʜủ).

ʙốɴ ᴄᴀ ᴄòɴ ʟạɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛᴀᴍ ɢɪáᴄ ʙᴀ đườɴɢ ʟớɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ɢồᴍ ʟê ᴅᴜẩɴ, ʜᴏàɴɢ ʜᴏᴀ ᴛʜáᴍ, ʟý ᴛʜáɪ ᴛổ (ᴛʜᴜộᴄ ʜᴀɪ ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴄʜíɴʜ ᴠà ᴛʜạᴄ ɢɪáɴ, ǫᴜậɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴋʜê), ɴơɪ “ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟸𝟺𝟹𝟽” sɪɴʜ sốɴɢ. ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴅịᴄʜ ᴛễ đᴀɴɢ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴᴀᴍ ʙảᴏ ᴠệ ᴄôɴɢ ᴛʏ ɴʜựᴀ ᴅᴜʏ ᴛâɴ đã ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ 𝟹𝟷 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ở Đà ɴẵɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *