24h, các bệnh viện TP.HCM tiếp nhận 117 ca nhiễm Covid,có 3 ca nhân viên Bệnh Viện

ʜôᴍ ɴᴀʏ 𝟷𝟸.𝟼, sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴửᴀ ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ, ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜỉ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟷𝟷𝟽 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

ʜɪệɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴏ 𝟷𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʀấᴛ ɴặɴɢ.

ʙảɴ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛɪɴ ᴛứᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜôᴍ ɴᴀʏ 𝟷𝟸.𝟼 ᴄủᴀ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã đề ᴄậᴘ đếɴ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đượᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟷𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ. ᴛʜᴇᴏ sở ʏ ᴛế, đâʏ ʟà ᴄᴏɴ số ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟻 đếɴ ɴᴀʏ.
ʜɪệɴ, ᴛổɴɢ số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟà 𝟽𝟹𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟷𝟷 ɴɢườɪ ʙệɴʜ ʀấᴛ ɴặɴɢ ᴠớɪ 𝟹 ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴘʜảɪ ᴄʜạʏ ᴇᴄᴍᴏ (ᴛɪᴍ ᴘʜổɪ ɴʜâɴ ᴛạᴏ).

ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜứ 𝟻𝟾 ᴛử ᴠᴏɴɢ – ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟺𝟷𝟷𝟾
ᴄòɴ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ), ᴛíɴʜ đếɴ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟸.𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄó 𝟿𝟺𝟶 ʙɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ (đã đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố). ᴄó 𝟸 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟà ʙɴ 𝟻𝟺𝟼𝟹 ᴠà ʙɴ 𝟿𝟺𝟿𝟹.
ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʟà 𝟸𝟿.𝟽𝟻𝟹 ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟶.𝟼𝟶𝟿 ɴɢườɪ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ, 𝟷𝟿.𝟷𝟺𝟺 ɴɢườɪ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà, ɴơɪ ʟưᴜ ᴛʀú.
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛừ 𝟸𝟼.𝟻 đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟷.𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʟấʏ 𝟻𝟹𝟷.𝟻𝟾𝟻 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟾.𝟶𝟿𝟹 ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ, 𝟻𝟸𝟹.𝟺𝟿𝟸 ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴋʜáᴄ ᴠà ᴍở ʀộɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛʀᴏɴɢ 𝟾.𝟶𝟿𝟹 ᴍẫᴜ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ đã ᴄó 𝟼.𝟻𝟻𝟺 ᴍẫᴜ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả âᴍ ᴛíɴʜ, 𝟷.𝟻𝟹𝟿 đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả. xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴋʜáᴄ ᴍở ʀộɴɢ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả: 𝟹𝟾𝟹.𝟽𝟹𝟻 ᴍẫᴜ âᴍ ᴛíɴʜ,𝟷𝟺𝟷.𝟸𝟿𝟼 ᴍẫᴜ đᴀɴɢ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả.
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ Đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, ʜᴄᴅᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ʙảɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ ᴄáᴄ ɴʜáɴʜ ᴄʜᴜỗɪ (𝟼 ɴʜáɴʜ) ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɴàʏ ᴠà ổ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴛʏ ở ǫ.𝟹, ổ ᴅịᴄʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʜẻᴍ 𝟸𝟾𝟽 ɴɢᴜʏễᴍ Đìɴʜ ᴄʜɪểᴜ, ǫ.𝟹.
ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ɢɪáᴍ sáᴛ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ 𝟺 ổ ᴅịᴄʜ ᴍớɪ.

ᴛʀưᴀ 𝟷𝟸.𝟼: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ ᴄó 𝟿𝟼𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đợᴛ 𝟹, ᴛʜᴇᴏ ʜᴄᴅᴄ, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟹.𝟼 đếɴ ɴᴀʏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛɪêᴍ ᴄʜᴏ 𝟷𝟶.𝟽𝟿𝟶 ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó số ɴɢườɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷 ʟà 𝟿.𝟻𝟷𝟾 ɴɢườɪ, ɢồᴍ 𝟼.𝟾𝟾𝟾 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế, 𝟷.𝟽𝟻𝟷 ɴɢườɪ ʟà ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄáᴄ ᴄấᴘ, 𝟺𝟾𝟸 sɪɴʜ ᴠɪêɴ ᴠà ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, 𝟹𝟿𝟽 ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴍớɪ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ; ᴠà ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟷.𝟸𝟽𝟸 ɴɢườɪ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸.𝟼.

𝟹 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʙᴀᴏ ɢồᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ở ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, 𝟷 ɴɢườɪ ở ᴘʜòɴɢ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ǫᴜảɴ ᴛʀị.

ʟúᴄ 𝟷𝟼 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟷𝟸.𝟼, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

𝟹 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿
ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ᴄó 𝟸 ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, 𝟷 ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ʜàɴʜ ᴄʜáɴʜ ǫᴜảɴ ᴛʀị ʟà ᴠợ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ. ʜᴀɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ ʜ.ʜóᴄ ᴍôɴ. ɴɢườɪ ᴄòɴ ʟạɪ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ 𝟷 ở ǫ.ʙìɴʜ ᴛâɴ.
ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠùɴɢ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴠà ɴơɪ ᴄư ᴛʀú ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸.𝟼

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʜỏᴀ ᴛốᴄ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ở ɴʜà, ʜạɴ ᴄʜế ᴛụ ᴛậᴘ sᴀᴜ ɢɪờ ʟàᴍ
sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸-𝟼 ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴅᴏ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢʜɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ʜọᴘ ᴋʜẩɴ ᴠớɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ để đưᴀ ʀᴀ ᴄáᴄ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *