3/7 Việt Nam 922 , TP.HCM chiếm 714 . Sài Gòn đã chuyển đến chu kì 2 ngày trên 1000

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟà địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó số ʟượɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴄả ɴướᴄ, ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ ʟà ʙìɴʜ ᴅươɴɢ.
ᴛʜᴇᴏ ʙảɴ ᴛɪɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟹𝟺𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà 𝟽 ɴɢườɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó ᴛʜêᴍ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟸𝟻𝟶), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟼), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟺), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟽), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟼), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟻), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟺). ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟹𝟶𝟼 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

ɴʜư ᴠậʏ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟿𝟸𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ɢồᴍ 𝟾 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ, 𝟿𝟷𝟺 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ. Đâʏ ʟà ɴɢàʏ ᴄó số ʟượɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍớɪ ᴄᴀᴏ ᴋỷ ʟụᴄ.

ᴛổɴɢ số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍớɪ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟽𝟷𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟾), ᴘʜú ʏêɴ (𝟹𝟽), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟼), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟷𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟸), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟷𝟶), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟻), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟺), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟺), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟹), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟹), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟸), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜᴏà (𝟷), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟷).

ᴄʜɪ ᴛɪếᴛ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴ ᴛɪɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽:

ᴛᴘ.ʜᴄᴍ: 𝟸𝟸𝟶 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴠùɴɢ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ; 𝟹𝟶 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ.

ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ: ʜᴀɪ ᴄᴀ ᴄó ᴛɪềɴ sử đɪ ᴠề ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄʜủ độɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴠà đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ; ᴍộᴛ ᴄᴀ ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ ʙɴ𝟷𝟼𝟹𝟸𝟶 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ; ᴍộᴛ ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ – ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸-𝟹/𝟽 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

Đồɴɢ ɴᴀɪ: 𝟸𝟿 ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ; 𝟹 ᴄᴀ ᴄó ᴛɪềɴ sử đɪ ᴠề ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ: 𝟷𝟷 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ; ᴍộᴛ ᴄᴀ ᴄó ᴛɪềɴ sử đɪ ᴠề ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴄʜủ độɴɢ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ ʏ ᴛế ᴠà đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ.

ʙìɴʜ ᴅươɴɢ: ʜᴀɪ ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ; ᴍộᴛ ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛạɪ ᴛᴘ ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ; 𝟹 ᴄᴀ ᴄó ᴛɪềɴ sử đɪ ᴠề ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴘʜú ʏêɴ: Đâʏ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴠùɴɢ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟷-𝟸/𝟽 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ʙìɴʜ Địɴʜ: ʜᴀɪ ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ, 𝟹 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ʜọ đᴀɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʙồɴɢ sơɴ.

ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ: Đâʏ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴠùɴɢ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

ɴɢʜệ ᴀɴ: 𝟻 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ, 𝟸 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ. ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸.

𝟽 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ: ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟼, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ǫᴜᴀ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ ǫᴜốᴄ ᴛế ᴍộᴄ ʙàɪ (ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ) ᴠà đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ. ʜọ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟᴀᴏ ᴠà ʙệɴʜ ᴘʜổɪ ᴛâʏ ɴɪɴʜ.

ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟽.𝟷𝟿𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà 𝟷.𝟾𝟺𝟺 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ. số ʟượɴɢ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟻.𝟼𝟸𝟿 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺.𝟾𝟼𝟿 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

sáɴɢ 𝟸/𝟽, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ᴛʀươɴɢ ǫᴜốᴄ ᴄườɴɢ đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ 𝟷𝟿𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ 𝟺 ʙᴀɴɢ ᴄủᴀ Đứᴄ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜỗ ᴛʀợ Đạɪ ʜọᴄ ᴛʜế ɢɪớɪ Đứᴄ (ᴡᴜs).

ᴄáᴄ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ ɢồᴍ 𝟹 ʟᴏạɪ: ᴘᴀɴʙɪᴏ – ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 – ᴀɢ ʀᴀᴘɪᴅ ᴛᴇsᴛ ᴅᴇᴠɪᴄᴇ (ɴᴀsᴏᴘʜᴀʀʏɴɢᴇᴀʟ); sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ʀᴀᴘɪᴅ ᴀɴᴛɪɢᴇɴ ᴛᴇsᴛ ᴠà sᴀғᴇᴄᴀʀᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴀɢ ʀᴀᴘɪᴅ ᴛᴇsᴛ ᴋɪᴛ (sᴡᴀʙ).

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ᴘʜâɴ ᴘʜốɪ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴄó ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴅịᴄʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Ôɴɢ ɢᴜɪᴅᴏ ʜɪʟᴅɴᴇʀ, Đạɪ sứ ᴄộɴɢ ʜᴏà ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ Đứᴄ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ, ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ sẽ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄáᴄ ʙᴀɴɢ ᴄủᴀ Đứᴄ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đóɴɢ ɢóᴘ, ᴠɪệɴ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜᴏảɴɢ ᴍộᴛ ᴛʀɪệᴜ ᴋɪᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *