3 ngày qua, TP.HCM lấy 950 ngàn mẫu test nhanh, phát hiện hơn 32 ngàn F0

ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ɴɢàʏ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟấʏ 𝟿𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ở ᴠùɴɢ đỏ, ᴄᴀᴍ ᴠà ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟸.𝟽𝟶𝟶 ᴍẫᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟹,𝟺% (chờ xét nghiệm khẳng định)


ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ 𝟸𝟼/𝟾, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴘʜạᴍ ᴍɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ʜọᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠớɪ ʟãɴʜ đạᴏ 𝟹𝟷𝟸 ᴘʜườɴɢ, xã ᴄủᴀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛừ ᴛʀụ sở ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ. ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴘʜᴀɴ ᴠăɴ ᴍãɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừ 𝟸𝟹/𝟾 đếɴ 𝟸𝟻/𝟾, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ʟấʏ 𝟿𝟺𝟽.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ở ᴠùɴɢ đỏ, ᴄᴀᴍ, đạᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ɴʜư ᴋế ʜᴏạᴄʜ.

ᴛʀᴏɴɢ số đó ᴄó 𝟹𝟸.𝟽𝟶𝟶 ᴍẫᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟹,𝟺%. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴍộᴛ số ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ, xᴀɴʜ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜậᴍ, ᴄó ɴơɪ đạᴛ ᴛỷ ʟệ ᴄʜưᴀ ᴛớɪ 𝟻𝟶%. Đâʏ ʟà ʜạɴ ᴄʜế ᴘʜảɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ.

ᴠề ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, đếɴ 𝟸𝟼/𝟾, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴛɪêᴍ 𝟻,𝟼 ᴛʀɪệᴜ ʟɪềᴜ. ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, số ʟượɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʀấᴛ ᴛʜấᴘ, ᴄʜỉ 𝟻𝟻.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ/ɴɢàʏ. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴠấɴ đề ᴍà ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴘʜảɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴠậɴ độɴɢ, ᴛổ ᴄʜứᴄ để ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛốᴛ ʜơɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ.

ʜɪệɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟾.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ғ𝟶 đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị. ᴛʀᴏɴɢ 𝟹 ɴɢàʏ, 𝟺𝟶𝟷 ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ đã đượᴄ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ᴠớɪ sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴛổ ǫᴜâɴ ʏ, ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ.

ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʜồɪ sứᴄ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ đã ʜᴏàɴ ᴛʜɪệɴ, đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ; đồɴɢ ᴛʜờɪ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴍở ʀộɴɢ, ᴋếᴛ ɴốɪ ᴄáᴄ ᴛầɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀị ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴄʜᴏ ғ𝟶 ᴄʜᴜʏểɴ ɴặɴɢ.

ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ 𝟾𝟿 ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ᴍứᴄ độ ɴâɴɢ ᴅầɴ ᴋể ᴛừ 𝟹𝟷/𝟻. ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ᴛốɪ 𝟸𝟼/𝟾, địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜơɴ 𝟷𝟿𝟺.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

ɢầɴ 𝟾𝟶% ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ
ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟹.𝟶𝟻𝟼 ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴛầᴍ sᴏáᴛ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄủᴀ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟾 (ᴛíɴʜ đếɴ 𝟷𝟽ʜ), ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟹.𝟾𝟽𝟽 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ. số ʟɪệᴜ ɴàʏ íᴛ ʜơɴ 𝟻𝟽 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ sᴏ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ʙố ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴛạɪ ʙảɴ ᴛɪɴ ʟúᴄ 𝟷𝟾ʜ (𝟹.𝟿𝟹𝟺).

số ʟượɴɢ ғ𝟶 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ʟà 𝟹.𝟶𝟻𝟼 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟽𝟾,𝟾%.

ɴʜư ᴠậʏ, sᴀᴜ 𝟸𝟺 ɢɪờ, ʟượɴɢ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟶𝟻𝟽 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó (𝟺.𝟷𝟷𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟾, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ ᴅẫɴ đầᴜ ᴠề số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ (𝟻𝟼𝟶), ᴛỷ ʟệ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ ɢầɴ 𝟾𝟽% (𝟺𝟾𝟽 ɴɢườɪ). sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟾, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛạɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ᴛăɴɢ ᴛʜêᴍ 𝟿𝟿 ɴɢườɪ.

số ʟượɴɢ ғ𝟶 ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟼 ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴛăɴɢ độᴛ ʙɪếɴ ᴠớɪ 𝟻𝟹𝟺 ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟹𝟺𝟶 ᴄᴀ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴍộᴛ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟾𝟶 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴄᴏɴ số ғ𝟶 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ở ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ ʟà 𝟺𝟷𝟿/𝟺𝟸𝟿 ɴɢườɪ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ ɢầɴ 𝟿𝟾%. ᴛổɴɢ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴàʏ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟾.𝟻𝟾𝟻 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ (𝟸.𝟸𝟸𝟽), ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ (𝟷.𝟸𝟼𝟺), ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ (𝟷.𝟸𝟺𝟷), ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ (𝟹.𝟾𝟺𝟷).

ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟾, ǫᴜậɴ 𝟾 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟷𝟷 ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸𝟼𝟹 ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ở ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà sàɴɢ ʟọᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴄʜɪếᴍ ɢầɴ 𝟾𝟻% ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛᴏàɴ ǫᴜậɴ. ʟượɴɢ ғ𝟶 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴄủᴀ ǫᴜậɴ 𝟾 ᴛăɴɢ 𝟻𝟺 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ʜôᴍ ǫᴜᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ, ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ ᴄó 𝟸𝟽𝟹 ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, số ʟượɴɢ ғ𝟶 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ 𝟹𝟷,𝟻% (𝟾𝟼 ᴄᴀ).

ǫᴜậɴ 𝟻 ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà 𝟸𝟽𝟸 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó số ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ ɢầɴ 𝟿𝟿% (𝟸𝟼𝟿).

ɴʜɪềᴜ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴄó ᴛỷ ʟệ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ ᴛʀêɴ 𝟿𝟶% ɴʜư ǫᴜậɴ 𝟷𝟸 (𝟼𝟾/𝟼𝟿), ǫᴜậɴ 𝟷𝟶 (𝟹𝟾/𝟹𝟿), ǫᴜậɴ 𝟽 (𝟹𝟽/𝟹𝟿), ǫᴜậɴ 𝟷 (𝟹𝟺/𝟹𝟼), ᴛâɴ ᴘʜú (𝟹𝟷/𝟹𝟹).

ʜᴜʏệɴ ɴʜà ʙè ʟà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó số ғ𝟶 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ᴠớɪ 𝟷𝟿 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ ɢầɴ 𝟻𝟾% (ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số 𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴍắᴄ).

ᴛʜᴇᴏ số ʟɪệᴜ ᴛừ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛỷ ʟệ ғ𝟶 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ᴄòɴ ʟạɪ đượᴄ ᴛʜốɴɢ ᴋê ɴʜư sᴀᴜ: ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ (𝟿𝟽%), ʜóᴄ ᴍôɴ (𝟾𝟶,𝟽%), ǫᴜậɴ 𝟺 (𝟾𝟶,𝟻%), ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ (𝟼𝟻,𝟹%), ᴘʜú ɴʜᴜậɴ (𝟾𝟻,𝟾%), ǫᴜậɴ 𝟷𝟷 (𝟿𝟸,𝟻%), ᴄủ ᴄʜɪ (𝟺𝟾,𝟼%), ǫᴜậɴ 𝟹 (𝟻𝟷,𝟹%), ᴄầɴ ɢɪờ (𝟹𝟸,𝟼%), ɢò ᴠấᴘ (𝟾𝟶%).

Trong ngày 26/08/2021 VN có 11.575 CA MẮC MỚI 

Trong đó 06 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.868), TP. Hồ Chí Minh (3.934), Đồng Nai (743), Long An (449), Tiền Giang (354), Đà Nẵng (144), An Giang (131), Khánh Hòa (131), Đồng Tháp (116), Kiên Giang (112), Cần Thơ (72), Bến Tre (55), Hà Nội (50), Bình Thuận (48), Bà Rịa – Vũng Tàu (44), Nghệ An (43), Tây Ninh (42), Thừa Thiên Huế (24), Phú Yên (24), Quảng Bình (23), Trà Vinh (20), Bình Định (15), Bình Phước (13), Vĩnh Long (12), Sơn La (10), Đắk Lắk (10), Hà Tĩnh (9), Thanh Hóa (9), Sóc Trăng (9), Gia Lai (8 ), Đắk Nông (8 ), Quảng Nam (8 ), Quảng Ngãi (7), Lạng Sơn (6), Ninh Thuận (5), Bạc Liêu (4), Quảng Trị (2), Bắc Giang (2), Lâm Đồng (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1), Cà Mau (1) trong đó có 5.603 ca trong cộng đồng.

– Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 524 ca. Tại Bình Dương tăng 739 ca, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.360 ca, Đồng Nai tăng 125 ca, Long An giảm 11 ca, Tiền Giang tăng 35 ca.

* Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

– Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 392.938 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.997 ca nhiễm).

 – Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

 + Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 388.814 ca, trong đó có 185.714 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

 + Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

 + 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (194.100), Bình Dương (86.050), Đồng Nai (20.471), Long An (19.495), Tiền Giang (8.509).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *