30/06 Việt Nam thêm 450 ca, TP.HCM chiếm hết 249 ca

ʙộ ʏ ᴛế ᴛốɪ 𝟹𝟶/𝟼 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟺𝟶 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴᴄᴏᴠ, ɢồᴍ 𝟸𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠà 𝟽 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ.

𝟸𝟺𝟶 ᴄᴀ ᴍớɪ ᴛừ số 𝟷𝟼𝟼𝟸𝟺-𝟷𝟼𝟾𝟼𝟹. ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟸𝟹𝟹 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ (𝟷𝟸𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟻𝟽), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟷𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟶), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟼), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟻), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟺), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟺), ᴘʜú ʏêɴ (𝟺), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟹), Đà ɴẵɴɢ (𝟸), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟸). ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ, 𝟸𝟸𝟷 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴜ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

ʜôᴍ ɴᴀʏ, 𝟽𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴍộᴛ ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴋʜỏɪ ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ ʟêɴ 𝟼.𝟾𝟺𝟸 ᴄᴀ, ᴛử ᴠᴏɴɢ 𝟾𝟷 ᴄᴀ.

ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟼, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟺𝟻𝟶 ᴄᴀ ᴍớɪ ɢồᴍ 𝟿 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟺𝟺𝟷 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟺𝟸𝟶 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴜ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

ʀɪêɴɢ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʜôᴍ ɴᴀʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟺𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ʟà ɴɢàʏ ᴄó số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ᴅịᴄʜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ. ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 𝟸𝟼/𝟼 (𝟽𝟸𝟺 ᴄᴀ), ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ʙᴀ ʟà 𝟸𝟾/𝟼 (𝟸𝟷𝟾 ᴄᴀ).

số ᴄᴀ ᴍớɪ ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ʟêɴ 𝟻.𝟽𝟶𝟷, ᴛᴘ ʜᴄᴍ 𝟹.𝟾𝟺𝟶, ʙắᴄ ɴɪɴʜ 𝟷.𝟼𝟶𝟸, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟺𝟶𝟽, Đà ɴẵɴɢ 𝟸𝟺𝟸, ɴɢʜệ ᴀɴ 𝟷𝟶𝟶, ᴘʜú ʏêɴ 𝟾𝟻, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ 𝟽𝟹, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ 𝟹𝟿, Đồɴɢ ɴᴀɪ 𝟹𝟷, ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ 𝟽, ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟻.

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟêɴ 𝟷𝟹.𝟺𝟿𝟹, ɢʜɪ ɴʜậɴ ở 𝟻𝟶 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ.

Ca nhiễm trong nước theo ngày

𝟷𝟺 ᴛỉɴʜ ɢồᴍ ʙạᴄ ʟɪêᴜ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ʜà ɴᴀᴍ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ɴɪɴʜ ʙìɴʜ, ᴘʜú ᴛʜọ, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, sơɴ ʟᴀ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, ʏêɴ ʙáɪ, đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴍớɪ.

𝟷𝟶 ᴛỉɴʜ ɢồᴍ ʙạᴄ ʟɪêᴜ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ɴɪɴʜ ʙìɴʜ, ǫᴜảɴɢ ᴛʀị, sơɴ ʟᴀ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʏêɴ ʙáɪ, đã ǫᴜᴀ 𝟹𝟶 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴍớɪ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟹.𝟷𝟺𝟸.𝟿𝟻𝟼 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟽.𝟺𝟹𝟽.𝟷𝟹𝟻 ʟượᴛ ɴɢườɪ.

ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟸𝟺-𝟷𝟼𝟼𝟹𝟹 ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

Đà ɴẵɴɢ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟹𝟺-𝟷𝟼𝟼𝟹𝟻 ɢồᴍ ᴍộᴛ ᴄᴀ ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ 𝟷𝟻𝟷𝟼𝟽 đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ, 𝟷 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟺𝟹-𝟷𝟼𝟼𝟺𝟾 ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ 𝟷𝟼𝟹𝟸𝟶, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟺𝟿-𝟷𝟼𝟼𝟻𝟶 ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ.

ɴɢʜệ ᴀɴ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟻𝟷, 𝟷𝟼𝟼𝟻𝟺, 𝟷𝟼𝟼𝟻𝟽, 𝟷𝟼𝟼𝟼𝟼 ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟹𝟶/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

Đồɴɢ ᴛʜáᴘ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟻𝟸-𝟷𝟼𝟼𝟻𝟹, 𝟷𝟼𝟼𝟻𝟾-𝟷𝟼𝟼𝟻𝟿, 𝟷𝟼𝟼𝟼𝟺 ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ 𝟷𝟺𝟺𝟹𝟽, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

ʙắᴄ ɴɪɴʜ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟻𝟻-𝟷𝟼𝟼𝟻𝟼, 𝟷𝟼𝟼𝟼𝟻 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ổ ᴅịᴄʜ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜắᴄ ɴɪệᴍ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿-𝟹𝟶/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ ʙắᴄ ɴɪɴʜ.

ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟼𝟶-𝟷𝟼𝟼𝟼𝟹 đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴀɴ ᴘʜú.

Đồɴɢ ɴᴀɪ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟼𝟽-𝟷𝟼𝟼𝟽𝟾 ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ 𝟷𝟻𝟾𝟿𝟾, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛừ ᴛʀướᴄ.

ʙìɴʜ ᴅươɴɢ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟽𝟿-𝟷𝟼𝟽𝟹𝟻 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛạɪ ᴛᴘ ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ, đã đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ.

ᴛᴘ ʜᴄᴍ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟽𝟹𝟼-𝟷𝟼𝟾𝟻𝟿 ɢồᴍ 𝟾𝟸 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷, 𝟷𝟸 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜợ sơɴ ᴋỳ – ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú, 𝟽 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, 𝟼 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛạɪ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ, 𝟻 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴛâɴ ᴘʜú ᴛʀᴜɴɢ – ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ, 𝟻 ᴄᴀ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜợ ʙìɴʜ Đɪềɴ – ǫᴜậɴ 𝟾, 𝟽 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ.

ᴘʜú ʏêɴ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟾𝟼𝟶-𝟷𝟼𝟾𝟼𝟹 ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ.

𝟽 ᴄᴀ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟹𝟼-𝟷𝟼𝟼𝟹𝟿 đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ. ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟼, ʜọ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ǫᴜᴀ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ ᴍộᴄ ʙàɪ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟầɴ 𝟷 ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ʜᴜʏệɴ ᴄʜâᴜ ᴛʜàɴʜ.

ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟼𝟺𝟶-𝟷𝟼𝟼𝟺𝟸 đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ᴛâʏ ɴɪɴʜ. ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟼, ʜọ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ǫᴜᴀ ᴄửᴀ ᴋʜẩᴜ ᴍộᴄ ʙàɪ, ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟầɴ 𝟷 ɴɢàʏ 𝟸𝟿/𝟼 ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟᴀᴏ ᴠà ʙệɴʜ ᴘʜổɪ ᴛâʏ ɴɪɴʜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *