Ai đã ở 16 điểm này ở Sa Pa, nhà nước đang khẩn trương tìm kiếm

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋʜẩɴ ᴛìᴍ ɴɢườɪ đếɴ ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ đɪểᴍ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ở ᴛʜị xã sᴀ ᴘᴀ, ɴơɪ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛừɴɢ ɢʜé ǫᴜᴀ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟻, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜị xã sᴀ ᴘᴀ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ ʟà “ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟹𝟺𝟼𝟸” – ғ𝟷 ᴄủᴀ “ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟸𝟿𝟿𝟾”, địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴘʜáᴛ đɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋʜẩɴ ᴛìᴍ ɴɢườɪ đếɴ 𝟷𝟼 đɪểᴍ ᴅᴜ ʟịᴄʜ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟺, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛìᴍ ɴɢườɪ đếɴ ɴʜà ʜàɴɢ Đỗ ǫᴜʏêɴ, số ɴʜà 𝟸𝟷𝟺 ᴛʜạᴄʜ sơɴ, ᴘʜườɴɢ sᴀ ᴘᴀ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ𝟹𝟶 đếɴ 𝟸𝟷ʜ; ǫᴜáɴ ᴍᴀssᴀɢᴇ ᴘʜươɴɢ ɴᴀᴍ, số ɴʜà 𝟷𝟽, ᴘʜố Đồɴɢ ʟợɪ ᴛừ 𝟸𝟷ʜ đếɴ 𝟸𝟷ʜ𝟹𝟶; ǫᴜáɴ ᴛʀà sữᴀ ʀᴏʏᴀʟᴛᴇᴀ ᴛʜᴜộᴄ ᴛổ 𝟺, ᴛừ 𝟸𝟷ʜ𝟹𝟺 đếɴ 𝟸𝟷ʜ𝟺𝟷; ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ xúᴄ ᴛɪếɴ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴛỉɴʜ, ᴘʜố ᴘʜᴀɴsɪᴘăɴɢ ᴛừ 𝟸𝟷ʜ𝟺𝟻 đếɴ 𝟸𝟸ʜ𝟺𝟻.


Đɪểᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏả ᴛạɪ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴘᴀᴏ’s. Ảɴʜ: ᴄᴛᴠ

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷/𝟻, ᴛʜị xã sᴀ ᴘᴀ ᴛìᴍ ɴɢườɪ đếɴ ᴄᴀғᴇ ʜᴀɴɴᴏ ᴛạɪ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴠɪᴄᴛᴏʀɪᴀ ᴛʜᴜộᴄ ᴛổ 𝟻, ᴘʜườɴɢ sᴀ ᴘᴀ ᴛừ 𝟿ʜ đếɴ 𝟿ʜ𝟺𝟶; ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ ᴄầᴜ ᴍâʏ ᴇᴄᴏ ʜᴏᴍᴇ, ᴛʜôɴ ᴛà ᴄʜảɪ ᴍôɴɢ, xã ᴛả ᴠᴀɴ ᴛừ 𝟷𝟷ʜ đếɴ 𝟷𝟺ʜ𝟸𝟶; ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ʙằɴɢ xᴇ ôᴍ ᴛừ ʜᴏᴍᴇsᴛᴀʏ ʟêɴ ɴɢã ʙᴀ ᴛỉɴʜ ʟộ 𝟷𝟻𝟸 đếɴ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ғᴀʀᴍ ʜᴏᴜsᴇ ᴛừ 𝟷𝟺ʜ đếɴ 𝟷𝟺ʜ𝟻𝟶; ᴄửᴀ ʜàɴɢ ғᴀʀᴍ ʜᴏᴜsᴇ, ᴛừ 𝟷𝟺ʜ𝟸𝟶 đếɴ 𝟷𝟺ʜ𝟻𝟶 ᴠà ᴛừ 𝟷𝟽ʜ𝟹𝟽 đếɴ 𝟷𝟾ʜ; ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ʙảɴ ᴄáᴛ ᴄáᴛ, xã ʜᴏàɴɢ ʟɪêɴ ᴛừ 𝟷𝟻ʜ đếɴ 𝟷𝟽ʜ𝟷𝟶; đɪểᴍ ᴛậᴘ ᴋếᴛ xᴇ ᴀᴏ ʙèᴏ ᴛʜᴜộᴄ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴄáᴛ ᴄáᴛ ǫᴜᴀʏ ᴠề ᴄửᴀ ᴄửᴀ ʜàɴɢ ғᴀʀᴍ ʜᴏᴜsᴇ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ𝟶𝟽 đếɴ 𝟷𝟽ʜ𝟹𝟽.

ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴄũɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛìᴍ ɴɢườɪ đếɴ ɴʜà ʜàɴɢ ᴀɴʜ ᴅũɴɢ, 𝟼 xᴜâɴ ᴠɪêɴ, ᴛổ 𝟹, ᴘʜườɴɢ sᴀ ᴘᴀ ᴛừ 𝟷𝟿ʜ đếɴ 𝟸𝟶ʜ𝟹𝟶; ǫᴜáɴ ᴄᴀғᴇ ᴄộɴɢ, số 𝟹𝟽, ᴘʜố xᴜâɴ ᴠɪêɴ, ᴛổ 𝟺 ᴛừ 𝟸𝟶ʜ𝟹𝟶 đếɴ 𝟸𝟷ʜ𝟹𝟶; sʜᴏᴘ ǫᴜầɴ áᴏ ᴄʟᴏᴠᴇʀ ᴛʀᴀᴄᴋɪɴɢ, 𝟺𝟹 xᴜâɴ ᴠɪêɴ ᴛừ 𝟸𝟷ʜ𝟶𝟻 đếɴ 𝟸𝟷ʜ𝟷𝟼.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸/𝟻, ᴛʜị xã sᴀ ᴘᴀ ᴛìᴍ ɴɢườɪ đếɴ ᴋʜᴜ ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴄáᴘ ᴛʀᴇᴏ ғᴀɴsɪᴘᴀɴ, ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜườɴɢ ᴘʜᴀɴ sɪ ᴘăɴɢ (ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɢᴀ đɪ ᴄáᴘ ᴛʀᴇᴏ ᴠà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đỉɴʜ ғᴀɴsɪᴘᴀɴ) ᴛừ 𝟾ʜ𝟹𝟶 đếɴ 𝟷𝟹ʜ; ɴʜà ʜàɴɢ ʟɪêɴ ᴛôɴ, 𝟼𝟷 ᴘʜố xᴜâɴ ᴠɪêɴ, ᴛổ 𝟹, ᴘʜườɴɢ sᴀ ᴘᴀ ᴛừ 𝟷𝟹ʜ đếɴ 𝟷𝟺ʜ;

ᴠớɪ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ᴘᴀᴏ’s, ᴛổ 𝟷, ᴘʜườɴɢ ᴄầᴜ ᴍâʏ, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛʜị xã sᴀᴘᴀ ᴛìᴍ ɴɢườɪ đếɴ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟺 đếɴ 𝟷𝟸ʜ ɴɢàʏ 𝟸/𝟻.

ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ đề ɴɢʜị ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛừɴɢ đɪ, đếɴ ᴄáᴄ địᴀ đɪểᴍ ᴠàᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀêɴ ᴄầɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴɢᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄơ sở ʏ ᴛế ɢầɴ ɴʜấᴛ, ʜᴏặᴄ ɢọɪ đɪệɴ đếɴ ᴄáᴄ đườɴɢ ᴅâʏ ɴóɴɢ để ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ.

ᴛíɴʜ đếɴ ʜếᴛ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻, ᴛʜị xã sᴀᴘᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ đượᴄ 𝟷𝟺𝟸 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷, ʜơɴ 𝟷.𝟽𝟶𝟶 ғ𝟸.

ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟻, ᴛỉɴʜ ʟàᴏ ᴄᴀɪ ᴅừɴɢ ʟễ ʜộɪ, ɴɢʜɪ ʟễ ᴛôɴ ɢɪáᴏ, ᴛíɴ ɴɢưỡɴɢ, ɢɪảɪ đấᴜ ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ, ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄó ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛừ 𝟸𝟶 ɴɢườɪ ᴛʀở ʟêɴ; ᴅừɴɢ ᴛɪệᴄ ᴄướɪ, ʜỏɪ, ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ʟɪêɴ ʜᴏᴀɴ, ɢặᴘ ᴍặᴛ. ᴅừɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴠà ɴɢʜɪêᴍ ᴄấᴍ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʀêɴ ᴠỉᴀ ʜè.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *