Australia cảnh báo: Hai người đi ngang nhau cũng lây với biến chủng Delta đang hoành hành tại Việt Nam

ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙùɴɢ ʟạɪ ở ʙᴀɴɢ đôɴɢ ᴅâɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ Úᴄ ʟà ɴᴇᴡ sᴏᴜᴛʜ ᴡᴀʟᴇs, ᴛʜủ ʜɪếɴ ɢʟᴀᴅʏs ʙᴇʀɪᴊɪᴋʟɪᴀɴ đề ᴄậᴘ đếɴ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ʟâʏ ʟᴀɴ đáɴɢ sợ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴅᴇʟᴛᴀ, ᴋʜɪ ʜᴀɪ ɴɢườɪ đɪ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜᴀᴜ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ʟâʏ ᴠɪʀᴜs.

“sự ʟɪêɴ ʜệ ᴛʜᴏáɴɢ ǫᴜᴀ” ʟà ᴄụᴍ ᴛừ ᴍô ᴛả sự ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴋʜí ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸

ʙᴀɴɢ ɴᴇᴡ sᴏᴜᴛʜ ᴡᴀʟᴇs ʜôᴍ 𝟸𝟺.𝟼 ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ᴍớɪ ᴛăɴɢ ở ᴍứᴄ 𝟸 ᴄᴏɴ số ᴠàᴏ ɴɢàʏ ᴛʜứ ʙᴀ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ, ᴠà ɴɢườɪ đứɴɢ đầᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴄủᴀ ʙᴀɴɢ đã ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ᴘʜảɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠì ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ, ᴛʜᴇᴏ ʀᴇᴜᴛᴇʀs.
ᴛʀᴏɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ đáɴɢ ǫᴜᴀɴ ɴɢạɪ, ᴛʜủ ʜɪếɴ ʙᴇʀɪᴊɪᴋʟɪᴀɴ ᴍô ᴛả ᴍộᴛ ᴠụ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ xảʏ ʀᴀ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ɴɢườɪ đɪ ɴɢᴀɴɢ ǫᴜᴀ ɴʜᴀᴜ ở ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴍᴜᴀ sắᴍ ʙᴏɴᴅɪ ᴊᴜɴᴄᴛɪᴏɴ ᴡᴇsᴛғɪᴇʟᴅ (ᴘʜíᴀ đôɴɢ ɴɢᴏạɪ ô sʏᴅɴᴇʏ). ᴠụ ᴠɪệᴄ đượᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄᴄᴛᴠ ɢʜɪ ʟạɪ, ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴛʜᴇ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ.
ɢɪáᴍ đốᴄ ʏ ᴛế ʙᴀɴɢ ǫᴜᴇᴇɴsʟᴀɴᴅ, ʙáᴄ sĩ ᴊᴇᴀɴɴᴇᴛᴛᴇ ʏᴏᴜɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ “ᴠớɪ ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ᴅᴇʟᴛᴀ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ɢọɪ ʟà “sự ʟɪêɴ ʜệ ᴛʜᴏáɴɢ ǫᴜᴀ”. ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ xảʏ ʀᴀ ᴋʜɪ ʜᴀɪ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ʜề ᴛɪếᴘ xúᴄ ʜᴏặᴄ ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ, ɴʜưɴɢ ᴄʜỉ đơɴ ɢɪảɴ ʟà đứɴɢ ɢầɴ ɴʜᴀᴜ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *