Bắt giam cán bộ phường ở TP.HCM vì nhận tiền đưa người đi chích ngừa lén

ᴛʀươɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜảᴏ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ đã ᴍóᴄ ɴốɪ, ʟàᴍ ʜồ sơ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ɢầɴ 𝟸𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄư ᴛʀú ở ᴘʜườɴɢ 𝟸 đếɴ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ, ᴛʜᴜ ʟợɪ ʜơɴ 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ʜɪệɴ ᴠậᴛ ᴄó ɢɪá ᴛʀị.

Ôɴɢ ᴛʀươɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜảᴏ – Ảɴʜ: ʜ.ᴛ.ᴛ.ʜ.

ɴɢàʏ 𝟽-𝟿, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ 𝟼 đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀươɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜảᴏ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ᴛʀú ở ǫᴜậɴ 𝟼, ᴄáɴ ʙộ ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟸, ǫᴜậɴ 𝟼) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ” ᴛʜᴇᴏ đɪềᴜ 𝟹𝟻𝟼 – ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ đã đượᴄ ᴠɪệɴ ᴋɪểᴍ sáᴛ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄùɴɢ ᴄấᴘ ᴘʜê ᴄʜᴜẩɴ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴛốɴɢ đạᴛ ᴄáᴄ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ, ᴛʜɪ ʜàɴʜ ʟệɴʜ ʙắᴛ ʙị ᴄᴀɴ để ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ʟệɴʜ ᴋʜáᴍ xéᴛ ᴄʜỗ ở, ɴơɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴛʜảᴏ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟼-𝟿.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀươɴɢ ᴍạɴʜ ᴛʜảᴏ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟺 ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ ᴛʜảᴏ đã ᴍóᴄ ɴốɪ, ʟàᴍ ʜồ sơ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ ɢầɴ 𝟸𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ᴄư ᴛʀú ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ 𝟸 đếɴ ᴛɪêᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ. ᴛʜảᴏ đã ᴛʜᴜ ʟợɪ ʜơɴ 𝟷𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴍặᴛ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ʜɪệɴ ᴠậᴛ ᴄó ɢɪá ᴛʀị.

Đâʏ ʟà ᴠụ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ. ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟷-𝟾, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴠớɪ ʟê ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴅᴜɴɢ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟿, ᴛʀú ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟺) để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴠề ᴛộɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴄó ᴄʜứᴄ ᴠụ, ǫᴜʏềɴ ʜạɴ để ᴛʀụᴄ ʟợɪ”.

ʟê ᴛʜị ᴋɪᴍ ᴅᴜɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ɴʜờ ᴍốɪ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴄá ɴʜâɴ ᴍà ᴄó ᴛʜể sắᴘ xếᴘ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ sᴜấᴛ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ ɢɪá ᴛừ 𝟸-𝟺 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴍỗɪ ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ. ᴛừ đó, ᴅᴜɴɢ đăɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ʟêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴠà “ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ” ᴄó ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴛʜì ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ để ᴅᴜɴɢ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ʀồɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ.

ᴅᴜɴɢ đã đưᴀ ᴛʀóᴛ ʟọᴛ ᴄʜᴏ 𝟸𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ǫᴜậɴ 𝟷𝟷 ᴠà ᴛʜᴜ ʟợɪ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ʜơɴ 𝟼𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *