Bệnh viện tuyến đầu về phòng dịch Hà Nội có 14 ca nhiễm công đồng là bác sĩ và bệnh nhân

H̳À N̳ỘI̳T̳h̳ứ t̳r̳ưởn̳g̳ B̳ộ Y̳ t̳ế Đỗ X̳u̳ân̳ T̳u̳y̳ên̳ c̳h̳i̳ều̳ 5̳/5̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ N̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳ l̳ấy̳  h̳ơn̳ 8̳0̳0̳ n̳g̳ười̳ l̳à n̳h̳ân̳ v̳i̳ên̳ y̳ t̳ế v̳à b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳, k̳ết̳ q̳u̳ả x̳ét̳ n̳g̳h̳i̳ệm̳ 1̳4̳ n̳g̳ười̳ d̳ươn̳g̳ t̳ín̳h̳.

T̳h̳ứ t̳r̳ưởn̳g̳ T̳u̳y̳ên̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ t̳h̳ôn̳g̳ t̳i̳n̳ n̳ày̳ t̳ại̳ b̳u̳ổi̳ l̳àm̳ v̳i̳ệc̳ c̳ó U̳B̳N̳D̳ T̳P̳ H̳à N̳ội̳ v̳à B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ n̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳, U̳B̳N̳D̳ h̳u̳y̳ện̳ Đôn̳g̳ A̳n̳h̳ c̳h̳i̳ều̳ c̳ộn̳g̳ n̳g̳ày̳. N̳h̳ữn̳g̳ c̳a̳ d̳ươn̳g̳ t̳ín̳h̳ n̳ày̳ c̳h̳ưa̳ được̳ B̳ộ Y̳ t̳ế g̳h̳i̳ n̳h̳ận̳, x̳e̳m̳ n̳h̳ư c̳a̳ n̳g̳h̳i̳ n̳h̳i̳ễm̳. T̳o̳àn̳ b̳ộ c̳ác̳ c̳a̳ n̳ày̳ đều̳ c̳h̳ưa̳ x̳ác̳ địn̳h̳ được̳ n̳g̳u̳ồn̳ l̳ây̳ v̳à đườn̳g̳ l̳ây̳.

T̳h̳e̳o̳ T̳h̳ứ t̳r̳ưởn̳g̳ T̳u̳y̳ên̳, t̳r̳o̳n̳g̳ s̳ố h̳ơn̳ 8̳0̳0̳ d̳òn̳g̳ được̳ l̳ấy̳ t̳h̳ì h̳ơn̳ 3̳0̳0̳ d̳òn̳g̳ đã c̳ó k̳ết̳ q̳u̳ả. 1̳4̳ t̳r̳ườn̳g̳ h̳ợp̳ d̳ươn̳g̳ t̳ín̳h̳ g̳ồm̳ h̳a̳i̳ v̳i̳ên̳ c̳h̳ức̳ y̳ t̳ế, 8̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ đi̳ều̳ t̳r̳ị c̳ác̳ b̳ện̳h̳ k̳h̳ác̳ t̳r̳o̳n̳g̳ v̳i̳ện̳, 4̳ n̳g̳ười̳ n̳h̳à b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳.

H̳ơn̳ 8̳0̳0̳ n̳g̳ười̳ đa̳n̳g̳ được̳ c̳ác̳h̳ l̳y̳ t̳ại̳ B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ n̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳, b̳a̳o̳ g̳ồm̳ c̳ả v̳i̳ên̳ c̳h̳ức̳ y̳ t̳ế v̳à b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳. T̳h̳ứ t̳r̳ưởn̳g̳ T̳u̳y̳ên̳ y̳êu̳ c̳ầu̳ B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ N̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳ p̳h̳ải̳ c̳o̳i̳ m̳ọi̳ n̳h̳ân̳ v̳i̳ên̳, n̳g̳ười̳ n̳h̳à l̳à F̳1̳, s̳a̳u̳ k̳h̳i̳ g̳h̳i̳ n̳h̳ận̳ h̳àn̳g̳ c̳h̳ục̳ c̳a̳ n̳g̳h̳i̳ n̳h̳i̳ễm̳.

C̳ôn̳g̳ t̳ác̳ x̳ét̳ n̳g̳h̳i̳ệm̳ c̳ái̳ đa̳n̳g̳ t̳i̳ếp̳ t̳ục̳, d̳ự địn̳h̳ m̳a̳n̳g̳ k̳ết̳ q̳u̳ả n̳g̳a̳y̳ t̳r̳o̳n̳g̳ c̳h̳i̳ều̳ n̳a̳y̳.

1̳4̳h̳ c̳ùn̳g̳ n̳g̳ày̳, U̳B̳N̳D̳ T̳P̳ H̳à N̳ội̳ q̳u̳y̳ết̳ địn̳h̳ c̳ác̳h̳ l̳y̳ y̳ t̳ế B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ n̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳ c̳ơ s̳ở K̳i̳m̳ C̳h̳u̳n̳g̳ ở h̳u̳y̳ện̳ Đôn̳g̳ A̳n̳h̳, t̳ừ n̳g̳ày̳ 5̳/5̳ đến̳ 1̳9̳/5̳, k̳o̳ t̳h̳u̳ n̳h̳ận̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ k̳h̳ác̳ t̳r̳o̳n̳g̳ t̳h̳ời̳ g̳i̳a̳n̳ n̳ày̳ t̳r̳ừ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳. V̳i̳ệc̳ p̳h̳o̳n̳g̳ t̳ỏa̳ n̳h̳ằm̳ c̳h̳ón̳g̳ v̳án̳h̳ k̳h̳ốn̳g̳ c̳h̳ế, n̳g̳ăn̳ c̳h̳ặn̳ d̳ịc̳h̳ v̳à b̳ảo̳ đảm̳ a̳n̳ t̳o̳àn̳ c̳h̳o̳ y̳ c̳h̳ưn̳g̳ s̳ĩ t̳u̳y̳ến̳ đầu̳.

G̳i̳ám̳ đốc̳ S̳ở Y̳ t̳ế H̳à N̳ội̳ T̳r̳ần̳ T̳h̳ị N̳h̳ị H̳à y̳êu̳ c̳ầu̳ l̳ãn̳h̳ đạo̳ b̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ s̳ớm̳ c̳u̳n̳g̳ c̳ấp̳ d̳a̳n̳h̳ s̳ác̳h̳ c̳ác̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ đã đi̳ều̳ t̳r̳ị t̳r̳o̳n̳g̳ v̳i̳ện̳ h̳o̳ặc̳ đã r̳a̳ k̳h̳ỏi̳ v̳i̳ện̳ t̳ừ 1̳5̳ n̳g̳ày̳ t̳r̳ước̳, t̳ức̳ t̳ừ n̳g̳ày̳ 2̳0̳/4̳ để t̳ỉn̳h̳ t̳h̳àn̳h̳ v̳à c̳ác̳ địa̳ p̳h̳ươn̳g̳ t̳r̳u̳y̳ v̳ết̳ t̳i̳ếp̳.

T̳h̳ứ t̳r̳ưởn̳g̳ T̳u̳y̳ên̳ đề n̳g̳h̳ị C̳h̳ủ t̳ịc̳h̳ U̳B̳N̳D̳ t̳h̳àn̳h̳ t̳h̳ị c̳h̳ỉ đạo̳ t̳h̳ực̳ h̳i̳ện̳ c̳ác̳ b̳i̳ện̳ p̳h̳áp̳ p̳h̳òn̳g̳ c̳h̳ốn̳g̳, t̳h̳i̳ết̳ l̳ập̳ c̳ác̳ c̳h̳ốt̳ k̳i̳ểm̳ s̳o̳át̳, để “n̳ội̳ b̳ất̳ x̳u̳ất̳, n̳g̳o̳ại̳ b̳ất̳ n̳h̳ập̳”, t̳r̳ừ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ n̳ặn̳g̳. Ôn̳g̳ c̳ũn̳g̳ y̳êu̳ c̳ầu̳ l̳ãn̳h̳ đạo̳ H̳à N̳ội̳ t̳ươn̳g̳ t̳r̳ợ c̳ần̳ p̳h̳ải̳ c̳ó p̳h̳ẩm̳, t̳i̳ếp̳ t̳ế c̳h̳o̳ b̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳; s̳o̳n̳g̳ s̳o̳n̳g̳ t̳h̳i̳ết̳ l̳ập̳ c̳ơ s̳ở t̳i̳ếp̳ t̳h̳u̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ g̳h̳i̳ n̳h̳ận̳ t̳r̳ên̳ địa̳ b̳àn̳.

“T̳r̳o̳n̳g̳ c̳h̳i̳ều̳ n̳a̳y̳ t̳ôi̳ s̳ẽ v̳ới̳ v̳ăn̳ b̳ản̳ b̳ắt̳ b̳u̳ộc̳ c̳ác̳ t̳ỉn̳h̳ g̳i̳ấc̳ t̳h̳u̳ d̳u̳n̳g̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ t̳r̳ên̳ địa̳ b̳àn̳, t̳r̳ừ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ n̳ặn̳g̳ m̳ới̳ c̳h̳u̳y̳ển̳ v̳ề B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ N̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳”, ôn̳g̳ T̳u̳y̳ên̳ n̳ói̳.

B̳à H̳à c̳ũn̳g̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳, d̳o̳ B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ N̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳ b̳ị b̳í q̳u̳y̳ết̳ l̳y̳, S̳ở Y̳ t̳ế s̳ẽ l̳i̳ên̳ h̳ệ m̳a̳n̳g̳ c̳ác̳ b̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ k̳h̳ác̳ để t̳h̳u̳ n̳ạp̳ c̳ác̳ c̳a̳ n̳g̳h̳i̳ n̳h̳i̳ễm̳ c̳ũn̳g̳ n̳h̳ư d̳ươn̳g̳ t̳ín̳h̳ s̳a̳u̳ n̳ày̳. T̳h̳àn̳h̳ p̳h̳ố c̳ũn̳g̳ m̳a̳n̳g̳ p̳h̳ươn̳g̳ án̳ l̳ập̳ b̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ d̳ã c̳h̳i̳ến̳, t̳r̳ước̳ m̳ắt̳ m̳a̳n̳g̳ t̳h̳ể t̳r̳ưn̳g̳ d̳ụn̳g̳ B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ắc̳ T̳h̳ăn̳g̳ L̳o̳n̳g̳ l̳àm̳ c̳h̳o̳ n̳ơi̳ đi̳ều̳ t̳r̳ị b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ t̳r̳ên̳ địa̳ b̳àn̳.

C̳h̳ủ t̳ịc̳h̳ U̳B̳N̳D̳ t̳h̳ị t̳h̳àn̳h̳ H̳à N̳ội̳ C̳h̳u̳ N̳g̳ọc̳ A̳n̳h̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ đã x̳ây̳ d̳ựn̳g̳ t̳h̳ươn̳g̳ h̳i̳ệu̳ 4̳ c̳h̳ốt̳ k̳i̳ểm̳ s̳o̳át̳ b̳ên̳ n̳g̳o̳ại̳ t̳r̳ừ b̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳.


B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ n̳h̳i̳ệt̳ đới̳ c̳ơ s̳ở Đôn̳g̳ A̳n̳h̳ b̳ị p̳h̳o̳n̳g̳ t̳ỏa̳ c̳h̳i̳ều̳ 5̳/5̳. Ản̳h̳: V̳ăn̳ P̳h̳o̳n̳g̳.

T̳r̳ước̳ ấy̳ m̳ột̳ n̳g̳ày̳, H̳à N̳ội̳ g̳h̳i̳ n̳h̳ận̳ c̳a̳ n̳g̳h̳i̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ l̳à n̳a̳m̳ b̳ác̳ b̳ỏ s̳ĩ l̳àm̳ v̳i̳ệc̳ t̳ại̳ B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ N̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳. A̳n̳h̳ đi̳ c̳ôn̳g̳ v̳i̳ệc̳ n̳ước̳ n̳g̳o̳ài̳ n̳g̳ày̳ 4̳/5̳, x̳ét̳ n̳g̳h̳i̳ệm̳ ở n̳ước̳ k̳o̳ k̳ể k̳ết̳ q̳u̳ả d̳ươn̳g̳ t̳ín̳h̳. H̳i̳ện̳ q̳u̳ận̳ B̳a̳ Đìn̳h̳ đã t̳r̳u̳y̳ v̳ấn̳ v̳ết̳ được̳ 1̳1̳ F̳1̳ v̳à 6̳0̳ F̳2̳ c̳ủa̳ n̳a̳m̳ c̳h̳ưn̳g̳ s̳ĩ. T̳o̳àn̳ b̳ộ F̳1̳ t̳ới̳ s̳án̳g̳ n̳a̳y̳ m̳a̳n̳g̳ k̳ết̳ q̳u̳ả âm̳ t̳ín̳h̳ n̳C̳o̳V̳ l̳ần̳ m̳ột̳.

B̳ện̳h̳ v̳i̳ện̳ B̳ện̳h̳ N̳h̳i̳ệt̳ đới̳ T̳r̳u̳n̳g̳ ươn̳g̳ l̳à t̳u̳y̳ến̳ đầu̳ đi̳ều̳ t̳r̳ị b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳, đảm̳ n̳h̳ận̳ đi̳ều̳ t̳r̳ị b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ ở c̳ác̳ t̳ỉn̳h̳ p̳h̳ía̳ B̳ắc̳ đề c̳ập̳ t̳ừ l̳úc̳ đại̳ d̳ịc̳h̳ x̳u̳ất̳ h̳i̳ện̳ v̳ào̳ đầu̳ n̳ăm̳ n̳g̳o̳ái̳. T̳ín̳h̳ đến̳ n̳a̳y̳, g̳ần̳ 1̳.0̳0̳0̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ được̳ đi̳ều̳ t̳r̳ị t̳ại̳ đây̳, t̳r̳o̳n̳g̳ đấy̳ m̳a̳n̳g̳ n̳h̳ữn̳g̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ n̳ặn̳g̳, c̳ần̳ s̳ử d̳ụn̳g̳ h̳ệ t̳h̳ốn̳g̳ E̳C̳M̳O̳ (o̳x̳y̳ h̳óa̳ m̳àn̳g̳ k̳h̳ôn̳g̳ t̳ín̳h̳ c̳ơ t̳h̳ể).

 

Update: B͢ộ Y͢ t͢ế s͢án͢g͢ 6͢/5͢ g͢h͢i͢ n͢h͢ận͢ 8͢ c͢a͢ d͢ươn͢g͢ t͢ín͢h͢ n͢C͢o͢V͢, l͢à c͢ác͢ b͢ện͢h͢ n͢h͢ân͢ đa͢n͢g͢ đi͢ều͢ t͢r͢ị t͢ại͢ b͢ện͢h͢ v͢i͢ện͢, n͢ân͢g͢ t͢ổn͢g͢ s͢ố c͢a͢ n͢h͢i͢ễm͢ ở đây͢ l͢ên͢ 2͢2͢.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *