Biến chủng R1 dễ lây và nguy hiểm đã lan 35 nước

Advertisement

ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʀ.𝟷, ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴍà ᴄáᴄ ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ʟᴏ ɴɢạɪ ʟà ᴄó ᴛʜể ᴅễ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʜơɴ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴋʜáᴄ ᴠà ɢɪảᴍ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở 𝟹𝟻 ɴướᴄ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ.

Advertisement
Advertisement

ʀ.𝟷 ʙị ǫᴜᴀɴ ɴɢạɪ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ɢɪảᴍ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴛạᴏ ʀᴀ ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ (Ảɴʜ: ʀᴇᴜᴛᴇʀs).

ɴᴇᴡsᴡᴇᴇᴋ đưᴀ ᴛɪɴ, ᴄʜủɴɢ ʀ.𝟷 ʜɪệɴ đã đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở 𝟹𝟻 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà 𝟸 ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ ᴄủᴀ ᴍỹ. ᴛʀướᴄ đó, ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴍỹ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʙɪếɴ ᴄʜủɴɢ ɴàʏ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ 𝟺𝟽 ʙᴀɴɢ ᴄủᴀ ᴍỹ.

ʟầɴ đầᴜ ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ɴʜậᴛ ʙảɴ, ʀ𝟷 ᴄó ᴄʜứᴀ độᴛ ʙɪếɴ ᴄó ᴛʜể ɢɪúᴘ ɴó ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ʀàᴏ ᴄảɴ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴄó ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ đầʏ đủ. ʀ.𝟷 đã ɢâʏ ʀᴀ ᴍộᴛ “ổ ᴅịᴄʜ” 𝟺𝟻 ɴɢườɪ ở ᴍộᴛ ɴʜà ᴅưỡɴɢ ʟãᴏ ᴛạɪ ʙᴀɴɢ ᴋᴇɴᴛᴜᴄᴋʏ, ᴍỹ ᴠớɪ ᴘʜầɴ ʟớɴ số ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟà ɴɢườɪ đã ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴛʀướᴄ đó.

ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟿, ᴄó 𝟷𝟶.𝟻𝟼𝟽 ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ʀ.𝟷 ʙị ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ᴛʜế ɢɪớɪ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴏᴜᴛʙʀᴇᴀᴋ.ɪɴғᴏ ᴠà ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴠɪʀᴜs ɢɪsᴀᴅ. ᴍỹ ᴠà ɴʜậᴛ ʙảɴ ʟà 𝟸 ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ᴄʜủɴɢ ʀ.𝟷 ɴʜấᴛ, ʟầɴ ʟượᴛ ʟà 𝟸.𝟸𝟻𝟿 ᴠà 𝟽.𝟻𝟷𝟿.

ᴄᴏɴ số ʜơɴ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ʟà ʀấᴛ ɴʜỏ ɴếᴜ sᴏ sáɴʜ ᴠớɪ số ᴄᴀ ʙệɴʜ ɢâʏ ʀᴀ ʙởɪ ᴄáᴄ ᴄʜủɴɢ ᴋʜáᴄ, ᴠí ᴅụ ɴʜư ᴅᴇʟᴛᴀ, ᴄʜủɴɢ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 đᴀɴɢ ᴄʜɪếᴍ ᴛʜế áᴘ đảᴏ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ʜɪệɴ ᴛạɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɢɪớɪ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴠẫɴ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ʀ.𝟷 ɴêɴ đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴋỹ ᴄàɴɢ, ᴠɪệɴ ᴅẫɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ ɴó ᴄó ᴛʜể ɢâʏ ʀᴀ.

ᴄựᴜ ɢɪáᴏ sư đạɪ ʜọᴄ ʏ ʜᴀʀᴠᴀʀᴅ (ᴍỹ) ᴡɪʟʟɪᴀᴍ ᴀ. ʜᴀsᴇʟᴛɪɴᴇ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴄáᴄ độᴛ ʙɪếɴ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴛʀêɴ ʀ.𝟷 ᴄó ᴛʜể ᴋʜɪếɴ ᴍầᴍ ʙệɴʜ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴅễ ʜơɴ, ᴄũɴɢ ɴʜư “ᴛăɴɢ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể”. ᴛʜᴇᴏ ɴᴇᴡsᴡᴇᴇᴋ, đɪềᴜ ɴàʏ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ʟà 𝟻 độᴛ ʙɪếɴ ᴛʀêɴ ʀ.𝟷 ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ɢɪúᴘ ɴó ɴé ᴛʀáɴʜ ɴʜữɴɢ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể đượᴄ ᴛạᴏ ʀᴀ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ ᴠà ở ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đã ʙị ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà đã ʙìɴʜ ᴘʜụᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà ᴘʜòɴɢ ɴɢừᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴍỹ (ᴄᴅᴄ), ʀ.𝟷 ᴄʜứᴀ độᴛ ʙɪếɴ ᴡ𝟷𝟻𝟸ʟ ở ɢᴀɪ ᴘʀᴏᴛᴇɪɴ. Độᴛ ʙɪếɴ ɴàʏ ɴʜắᴍ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴠà ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ɢɪảᴍ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ.

ʜɪệɴ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ ᴡʜᴏ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄáᴄ ᴄʜủɴɢ ᴠɪʀᴜs ᴠà ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ ᴄʜúɴɢ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴛốᴄ độ ʟâʏ ʟᴀɴ. ʜồɪ đầᴜ ᴛᴜầɴ ɴàʏ, ᴄáᴄ ᴄʜủɴɢ ᴇᴛᴀ, ɪᴏᴛᴀ ᴠà ᴋᴀᴘᴘᴀ đã ʙị ʜạ ᴄấᴘ ᴛừ “ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄầɴ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ” xᴜốɴɢ “ʙɪếɴ ᴛʜể đượᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ” ᴠì ᴄʜúɴɢ đã ʙị ʏếᴜ ᴛʜế ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟâʏ ʟᴀɴ ɴếᴜ sᴏ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄʜủɴɢ ᴋʜáᴄ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *