Biến thể Covid mới tên Mu, có khả năng Virut né được miễn dịch của cơ thể

ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ đᴀɴɢ đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ, ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴠề độᴄ ʟựᴄ ᴠà độ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ, xᴇᴍ ʟɪệᴜ ᴄó ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʜơɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ đᴀɴɢ ʜᴏàɴʜ ʜàɴʜ ᴋʜắᴘ ᴛʜế ɢɪớɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ ᴍᴜ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ɢâʏ ᴄʜú ý. ɴɢàʏ 𝟹𝟷-𝟾, ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ (ᴡʜᴏ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã đưᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ᴄʜú ý” ɢɪữᴀ ʟᴏ ɴɢạɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ sᴜʏ ʏếᴜ ᴍứᴄ ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴍà ᴄơ ᴛʜể ɴɢườɪ đã ᴄó ᴛừ ᴠɪệᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʜᴀʏ đã ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀướᴄ đâʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴡʜᴏ, “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ᴄʜú ý” đượᴄ địɴʜ ɴɢʜĩᴀ ʟà ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄó ɴʜữɴɢ ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴅɪ ᴛʀᴜʏềɴ đượᴄ ʙɪếᴛ ʟà (ʜᴏặᴄ đượᴄ ᴅự đᴏáɴ) ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴍộᴛ số đặᴄ đɪểᴍ ɴʜấᴛ địɴʜ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs: ᴍứᴄ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ, ᴋʜả ɴăɴɢ ᴛʜᴏáᴛ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ, ɴé ᴛʀáɴʜ ᴄʜẩɴ đᴏáɴ ʜᴏặᴄ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ, ᴄó ᴄáᴄ ᴛáᴄ độɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛễ ʜọᴄ ʀõ ʀàɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴍớɪ đốɪ ᴠớɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ.

ᴄʜờ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ᴛʜủ đô ʙᴏɢᴏᴛᴀ (ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ). Ảɴʜ: ᴢᴜᴍᴀ ᴘʀᴇss ᴡɪʀᴇ/sʜᴜᴛᴛᴇʀsᴛᴏᴄᴋ

Đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở 𝟺𝟶 ɴướᴄ

ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ – đượᴄ ʙɪếᴛ đếɴ ᴠớɪ ᴛêɴ ɢọɪ ʙ.𝟷.𝟼𝟸𝟷 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ở ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ ʜồɪ ᴛʜáɴɢ 𝟷 ᴠà sᴀᴜ đó ʟà ở ᴇᴄᴜᴀᴅᴏʀ. ᴛừ đó, ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴠà ổ ᴅịᴄʜ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴠà ʜɪệɴ đã ʟâʏ ʀᴀ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟺𝟶 ɴướᴄ ở ᴄʜâᴜ ᴍỹ, ᴄʜâᴜ Âᴜ, ᴄʜâᴜ Á (ᴀɴʜ, ʙỉ, ᴘʜáᴘ, ᴍỹ, ᴄᴀɴᴀᴅᴀ, ɴʜậᴛ, đặᴄ ᴋʜᴜ ʜᴏɴɢ ᴋᴏɴɢ…).

ʜɪệɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ ᴄʜɪếᴍ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟶,𝟷% số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴄʜɪếᴍ ᴛớɪ 𝟹𝟿% số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ở ᴄᴏʟᴏᴍʙɪᴀ ᴠà 𝟷𝟹% số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ở ᴇᴄᴜᴀᴅᴏʀ, ʜᴀɪ ɴướᴄ ᴍà ᴍᴜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʙᴀɴ đầᴜ. ʜɪệɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜơɴ 𝟺.𝟼𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ɢầɴ 𝟸.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ đó ʟà ở ᴍỹ. ᴄᴏɴ số ɴàʏ ᴄó ᴛʜể ᴄʜưᴀ ᴄʜíɴʜ xáᴄ ᴠì ɴʜɪềᴜ ɴướᴄ đᴀɴɢ ʙị ᴅịᴄʜ ɴặɴɢ ᴅᴏ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴄʜưᴀ ᴄʜú ý đúɴɢ ᴍứᴄ đếɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ.

ᴛạɪ ᴍỹ, ʜɪệɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ đượᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ (ᴄᴅᴄ) ᴍỹ đưᴀ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ᴄʜú ý” ɴʜưɴɢ ᴄʜưᴀ ʟɪệᴛ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ” ᴠốɴ đượᴄ địɴʜ ɴɢʜĩᴀ “ᴛáᴄ độɴɢ đáɴɢ ᴋể đếɴ ᴍứᴄ độ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ, độ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠà đếɴ ᴋʜả ɴăɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ”. ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛờ ʜᴇᴀʟᴛʜ, ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ʙệɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ ᴡɪʟʟɪᴀᴍ sᴄʜᴀғғɴᴇʀ ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ʏ Đʜ ᴠᴀɴᴅᴇʀʙɪʟᴛ (ᴍỹ) ɴóɪ: “ᴄáᴄ ɴʜà ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đáɴʜ ɢɪá ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ ɴó”.

ʙỉ ᴄũɴɢ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ ᴠà ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʟà đã ᴄó ʙảʏ ɴɢườɪ ʟớɴ ᴛᴜổɪ ᴄʜếᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ʀᴛʙғ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟹𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ ở ᴀɴʜ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ᴛʜì ᴄʜủ ʏếᴜ ở độ ᴛᴜổɪ 𝟸𝟶 ᴠà ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴍộᴛ ʜᴏặᴄ ʜᴀɪ ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ʙáᴏ ɢᴜᴀʀᴅɪᴀɴ ᴅẫɴ số ʟɪệᴜ ᴛừ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ᴀɴʜ (ᴘʜᴇ). ᴛừ ᴛʜáɴɢ 𝟽, ᴘʜᴇ đã đưᴀ ᴍᴜ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴘʜảɪ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ.

ʜơɴ 𝟹𝟶𝟶 ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ. ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 độᴛ ʙɪếɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴅᴏ ʟỗɪ ᴅɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴋʜɪ ɴó sᴀᴏ ᴄʜéᴘ, ɴʜâɴ ᴄʜɪᴀ. ʜầᴜ ʜếᴛ độᴛ ʙɪếɴ ʟà ᴠô ʜạɪ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴠẫɴ ᴄó ɴʜữɴɢ độᴛ ʙɪếɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴋʜɪếɴ ᴠɪʀᴜs ʟâʏ ʟᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ʜơɴ ʜᴏặᴄ ᴛồɴ ᴛạɪ ʟâᴜ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄơ ᴛʜể, đᴇ ᴅọᴀ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ đếɴ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ.

ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴋʜáɴɢ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ᴛʜì ᴍᴜ ᴄʜưᴀ ᴛớɪ ᴍứᴄ ʙáᴏ độɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ʜᴀʏ ᴀʟᴘʜᴀ ɴʜưɴɢ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴠẫɴ ʀấᴛ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ ᴠà ʟᴏ ɴɢạɪ. ʜɪệɴ ᴄáᴄ ɴʜà ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ, ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế đặᴄ ʙɪệᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴠề độᴄ ʟựᴄ ᴠà độ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ, ʟɪệᴜ ᴄó ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ʜơɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ đᴀɴɢ ʜᴏàɴʜ ʜàɴʜ ᴋʜắᴘ ᴛʜế ɢɪớɪ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ.

ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴠề ᴍᴜ đếɴ ᴛừ ɴʜữɴɢ độᴛ ʙɪếɴ đặᴄ ʙɪệᴛ ᴍà ʙɪếɴ ᴛʜể ɴàʏ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ. Độᴛ ʙɪếɴ ᴘ𝟼𝟾𝟷ʜ – đượᴄ ᴛìᴍ ᴛʜấʏ ᴛʀᴏɴɢ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴀʟᴘʜᴀ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴋʜả ɴăɴɢ ʟâʏ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜᴀɴʜ. ᴍộᴛ số độᴛ ʙɪếɴ ᴋʜáᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴇ𝟺𝟾𝟺ᴋ ᴠà ᴋ𝟺𝟷𝟽ɴ, ᴄó ᴛʜể ɢɪúᴘ ᴠɪʀᴜs ɴé ᴛʀáɴʜ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴠà đɪềᴜ ɴàʏ ᴄó ᴛʜể sẽ ʟà đɪểᴍ đáɴɢ ɴɢạɪ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ sᴏ ᴠớɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ.

ᴅữ ʟɪệᴜ sơ ʙộ ᴄủᴀ ᴡʜᴏ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍᴜ đượᴄ ᴄʜᴏ sở ʜữᴜ ᴍộᴛ ɴʜóᴍ độᴛ ʙɪếɴ ᴄó ᴛʜể ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴó íᴛ ɴʜạʏ ᴄảᴍ ʜơɴ ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴍà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đã ᴄó đượᴄ (ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ʜᴀʏ đã ɴʜɪễᴍ ᴛʀướᴄ đó). ᴄả ᴡʜᴏ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ᴀɴʜ đềᴜ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍᴜ ᴄó ᴛʜể ɴé ᴛʀáɴʜ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜủ ᴍɪễɴ ᴅịᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄʜ ᴛươɴɢ ᴛự ʙɪếɴ ᴛʜể ʙᴇᴛᴀ (xᴜấᴛ ᴘʜáᴛ ᴛừ ɴᴀᴍ ᴘʜɪ).

ɴʜà ʙệɴʜ ᴅịᴄʜ ʜọᴄ ᴍᴀʀɪᴀ ᴠᴀɴ ᴋᴇʀᴋʜᴏᴠᴇ ᴛạɪ ᴡʜᴏ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ǫᴜᴀɴ sáᴛ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ, ᴠì “ᴠɪệᴄ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴠà đáɴʜ ɢɪá ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴘʜảɪ đượᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠà ᴄựᴄ ᴋỳ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ để ʜɪểᴜ đượᴄ sự ᴛɪếɴ ʜóᴀ ᴄủᴀ ʟᴏạɪ ᴠɪʀᴜs ɴàʏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴄʜɪếɴ ʟượᴄ ᴋʜɪ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ”.

ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴍᴜ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ sẽ ɢâʏ ɴêɴ ᴍộᴛ đợᴛ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛᴏàɴ ᴄầᴜ ɴữᴀ. ʜơɴ ɴữᴀ, ᴡʜᴏ ᴛừɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴠɪʀᴜs độᴛ ʙɪếɴ ᴄó ᴛʜể sẽ ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴀɪ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴠà đặᴄ ʙɪệᴛ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ sốɴɢ ở ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴍà ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴋɪềᴍ ᴄʜế ʟâʏ ʟᴀɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ sɪếᴛ ᴄʜặᴛ. ᴡʜᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴄʜặᴛ sự ᴄʜᴜʏểɴ ʙɪếɴ ᴛừ ʏếᴜ ᴛố ᴅịᴄʜ ᴛễ ʜọᴄ ᴄủᴀ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ ᴄũɴɢ ɴʜư ʜậᴜ ǫᴜả ᴛừ sự ʟưᴜ ʜàɴʜ sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴄủᴀ ɴó ᴄùɴɢ ᴠớɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ.

ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ᴠẫɴ đáɴɢ ʟᴏ ɴʜấᴛ

ᴛấᴛ ᴄả ʟᴏạɪ ᴠɪʀᴜs, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸, đềᴜ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ʙɪếɴ đổɪ. ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴄáᴄ độᴛ ʙɪếɴ íᴛ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄáᴄ đặᴄ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍộᴛ số độᴛ ʙɪếɴ ᴄó ᴛʜể ᴄó ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴠà ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛốᴄ độ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs, ᴍứᴄ độ ᴛʀᴜʏềɴ ɴʜɪễᴍ, ᴍứᴄ độ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴛáᴄ độɴɢ ᴠà ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄùɴɢ ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴛừ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴡʜᴏ đã xáᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴛʜᴇᴏ ᴋý ᴛự ᴛʀᴏɴɢ ʙảɴɢ ᴄʜữ ᴄáɪ ʜʏ ʟạᴘ ᴠà xếᴘ ᴄʜúɴɢ ᴠàᴏ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ᴄʜú ý” ᴠà “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ” ᴛùʏ ᴠàᴏ ᴍứᴄ độ đᴇ ᴅọᴀ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ.

ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ” ᴄủᴀ ᴡʜᴏ ᴠề ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ᴄó: ʙɪếɴ ᴛʜể ᴀʟᴘʜᴀ (ᴄó ᴍặᴛ ở 𝟷𝟿𝟹 ɴướᴄ), ʙɪếɴ ᴛʜể ʙᴇᴛᴀ (ᴄó ᴍặᴛ ở 𝟷𝟺𝟷 ɴướᴄ), ʙɪếɴ ᴛʜể ɢᴀᴍᴍᴀ (ᴄó ᴍặᴛ ở 𝟿𝟷 ɴướᴄ) ᴠà ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ (ᴄó ᴍặᴛ ở 𝟷𝟽𝟶 ɴướᴄ). ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ᴄòɴ ᴄó ɴăᴍ ʙɪếɴ ᴛʜể “đáɴɢ ᴄʜú ý”: ᴇᴛᴀ, ɪᴏᴛᴀ, ᴋᴀᴘᴘᴀ, ʟᴀᴍʙᴅᴀ ᴠà ᴍớɪ ɴʜấᴛ ʟà ᴍᴜ.

ɴɢᴏàɪ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍᴜ, ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ʜɪɴᴅᴜsᴛᴀɴ ᴛɪᴍᴇs, ʜɪệɴ ᴡʜᴏ ᴄũɴɢ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴠà đᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴍộᴛ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴋʜáᴄ đượᴄ ʙɪếᴛ đếɴ ᴠớɪ ᴛêɴ ᴄ.𝟷.𝟸. ʙɪếɴ ᴛʜể ᴄ.𝟷.𝟸 ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴡʜᴏ ʟɪệᴛ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ᴄʜú ý” ʜᴀʏ “ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ”.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ ɴàʏ ᴠẫɴ đượᴄ đáɴʜ ɢɪá ᴛʜấᴘ ʜơɴ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴅᴇʟᴛᴀ ᴠề độ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, sự xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ ᴄó ᴛầᴍ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ ᴋʜᴏᴀ ʜọᴄ ᴠì ᴄʜúɴɢ ʟà ʜậᴜ ǫᴜả ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄủᴀ ᴠɪʀᴜs ᴠớɪ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ. ᴅᴏ đó, ʀấᴛ ᴄó ᴛʜể ᴄáᴄ ʙɪếɴ ᴛʜể ᴍớɪ ᴠô ʜɪệᴜ ʜóᴀ ʜɪệᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *