Bộ Y Tế chính thức đồng ý cho rút ngắn khoảng cách 2 mũi vacxin AstraZeneca

Advertisement

ʙộ ʏ ᴛế đồɴɢ ý để ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛự ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠɪệᴄ ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ 𝟸 ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ɴɢừᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴘʜảɪ ᴅựᴀ ᴛʀêɴ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ, ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴠà ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế.
ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đề xᴜấᴛ ᴄủᴀ ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴠà ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠề ᴠɪệᴄ ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ɢɪữᴀ 𝟸 ᴍũɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟶-𝟿, ʙộ ʏ ᴛế đã ᴄó ᴄôɴɢ ᴠăɴ ɢửɪ sở ʏ ᴛế ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀựᴄ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ.

Advertisement
Advertisement

ᴠăɴ ʙảɴ ᴅᴏ ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ Đỗ xᴜâɴ ᴛᴜʏêɴ ᴋý ɴêᴜ ʀõ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄăɴ ᴄứ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴠà ʙộ ʏ ᴛế ᴠề ᴛɪếɴ độ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ʜɪệᴜ ʟựᴄ ʙảᴏ ᴠệ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 để ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴄʜᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠề ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ɢɪữᴀ 𝟸 ᴍũɪ ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ.

ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ- Ảɴʜ: ʙộ ʏ ᴛế


ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ᴍũɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴠà ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, đáᴘ ứɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴄụ ᴛʜể, ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ sử ᴅụɴɢ ᴄủᴀ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟷, ᴛừ ɴɢàʏ ᴛʜứ 𝟸𝟸, ʜɪệᴜ ʟựᴄ ʙảᴏ ᴠệ ᴄủᴀ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đạᴛ 𝟼𝟿,𝟸%. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ᴅướɪ 𝟼 ᴛᴜầɴ, ʜɪệᴜ ʟựᴄ đạᴛ 𝟻𝟻,𝟷%. sᴀᴜ 𝟼-𝟾 ᴛᴜầɴ, ᴛỉ ʟệ ɴàʏ ʟà 𝟻𝟿,𝟽% ᴠà sᴀᴜ 𝟷𝟸 ᴛᴜầɴ đạᴛ 𝟾𝟶%.

ᴛʜᴇᴏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪữᴀ 𝟸 ᴍᴜ̃ɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ᴛừ 𝟾 đếɴ 𝟷𝟸 ᴛᴜầɴ;

ʙộ ʏ ᴛế đᴀ̃ ʜᴜ̛ớɴɢ ᴅẫɴ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 𝟸 ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ʜᴏặᴄ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴅᴏ ʜᴀ̃ɴɢ ᴘғɪᴢᴇʀ sᴀ̉ɴ xᴜấᴛ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ờɪ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 𝟷 ʙằɴɢ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ ʟᴀ̀ sᴀᴜ 𝟾-𝟷𝟸 ᴛᴜầɴ ᴋể ᴛừ ɴɢᴀ̀ʏ đᴜ̛ợᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 𝟷.

ᴛạɪ ᴠăɴ ʙảɴ ɴàʏ, ʙộ ʏ ᴛế đề ɴɢʜɪ̣ sở ʏ ᴛế ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜố ᴄᴀ̆ɴ ᴄứ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʏ ᴛế ᴛʜế ɢɪớɪ (ᴡʜᴏ), ʜᴜ̛ớɴɢ ᴅẫɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜấᴛ ᴠᴀ̀ ʜᴜ̛ớɴɢ ᴅẫɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙộ ʏ ᴛế ᴠề ᴛɪếɴ độ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ, ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪệᴄ ʙᴀ̉ᴏ ᴠệ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 𝟸 để ᴛʜᴀᴍ ᴍᴜ̛ᴜ ᴄʜᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜố ᴠề ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴍᴜ̃ɪ 𝟸 ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ờɪ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 𝟷 ʙằɴɢ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴀsᴛʀᴀᴢᴇɴᴇᴄᴀ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ᴍᴜ̃ɪ ᴠắᴄ-xɪɴ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̉ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ớɴɢ ᴅẫɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜấᴛ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴜ̀ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙệɴʜ, đᴀ́ᴘ ứɴɢ đᴜ̛ợᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ʏ ᴛế Đỗ xᴜâɴ ᴛᴜʏêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄʜấᴘ ᴛʜᴜậɴ ʀúᴛ ɴɢắɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ɢɪữᴀ ʜᴀɪ ᴍũɪ ᴛɪêᴍ, sở ʏ ᴛế ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ʟậᴘ ᴋế ʜᴏạᴄʜ, ʟêɴ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪêᴍ ᴠà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đầʏ đủ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜɪ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠề ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴛíɴʜ ᴀɴ ᴛᴏàɴ để ɴɢườɪ ᴅâɴ ʙɪếᴛ ᴠà ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ (ɴếᴜ đượᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴛɪêᴍ đồɴɢ ᴛʜᴜậɴ).

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *