Khai giảng và tập trung học ngày 23/08, cô giáo F0, khiến cho 23 học sinh lớp 1 thành F1

sᴀᴜ ɴɢàʏ ᴛựᴜ ᴛʀườɴɢ 𝟸𝟹.𝟾, 𝟸𝟹 ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷ᴇ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ (xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ, ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) đã ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ғ𝟷 sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʟớᴘ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ (ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ᴘʜảɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

ɴɢàʏ 𝟸𝟼.𝟾, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ ᴠà ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ (ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà đốɪ ᴠớɪ 𝟹𝟶 ɴɢườɪ ʟà ғ𝟷 ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ. ᴄáᴄ ғ𝟷, ɢồᴍ ᴄó 𝟸𝟹 ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷, 𝟺 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà 𝟹 ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ.
sáɴɢ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (ᴄᴅᴄ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ (đềᴜ ɴɢụ ʜ.ɴôɴɢ ᴄốɴɢ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ) ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍớɪ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ɴữ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ ʟớᴘ 𝟷ᴇ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ.
ᴛʀướᴄ đó, ɴɢàʏ 𝟸𝟹.𝟾, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴅạʏ ʜọᴄ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟷 – 𝟸𝟶𝟸𝟸 ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴛᴏàɴ ʙộ ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 𝟷 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ᴛựᴜ ᴛʀườɴɢ, ɴêɴ ɴữ ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴛʀêɴ đếɴ ʟớᴘ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴠớɪ 𝟸𝟹 ʜọᴄ sɪɴʜ, 𝟺 ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴄùɴɢ ᴛʀườɴɢ ᴠà 𝟹 ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʀườɴɢ ᴋʜᴜ ʙ (ᴛạɪ ᴛʜôɴ ᴘʜú sơɴ, xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ) ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ ᴛɪểᴜ ʜọᴄ ᴘʜú ɴʜᴜậɴ.


Ổ ᴅịᴄʜ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛạɪ ʜ.ɴôɴɢ ᴄốɴɢ đᴀɴɢ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿
Ảɴʜ ᴅᴄᴅ ᴛʜᴀɴʜ ʜÓᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄẤᴘ

ʙướᴄ đầᴜ, ᴅᴏ ᴄáᴄ ʜọᴄ sɪɴʜ ᴍớɪ 𝟼 ᴛᴜổɪ, ɴêɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ʙố ᴛʀí ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɢɪᴀ đìɴʜ để ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜăᴍ sóᴄ.
Để ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟâʏ ʟᴀɴ, ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻.𝟾, ᴜʙɴᴅ ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ xã ʜộɪ ᴛᴏàɴ xã ᴘʜú ɴʜᴜậɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ; ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟻 ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đốɪ ᴠớɪ ᴛᴏàɴ ʙộ xã ʏêɴ ᴛʜọ (ʀɪêɴɢ ᴛʜôɴ ʏêɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼). ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ, ᴄáᴄʜ ʟʏ xã ʜộɪ ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ 𝟿 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟸𝟼.𝟾.
ᴠɪệᴄ ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ ʜơɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ đềᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ở ʜ.ɴôɴɢ ᴄốɴɢ (ɢɪáᴘ ʀᴀɴʜ ᴠớɪ ʜ.ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *