Kỉ lục trước ngày CT 16. Tp.HCM thêm 915,ngưng luôn cả bán mang về. Cả nước thêm 1314. Nhiều tỉnh xung quanh cũng áp dụng CT16 từ 09/07. 3 Học sinh F0 thi THPT

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟾.𝟽, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷.𝟹𝟷𝟺 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ.
ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟽 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢᴀʏ ᴛạɪ ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ 𝟹 ᴄᴀ; 𝟸 ᴛỉɴʜ ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴍỗɪ ɴơɪ ᴄó 𝟸 ᴄᴀ.
𝟷.𝟹𝟶𝟽 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴅᴏ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ 𝟿𝟷𝟻 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟷𝟹𝟻 ᴄᴀ, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ 𝟷𝟶𝟾 ᴄᴀ, ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ 𝟸𝟾 ᴄᴀ, ᴘʜú ʏêɴ 𝟸𝟺 ᴄᴀ, ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ 𝟷𝟽 ᴄᴀ, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ 𝟷𝟺 ᴄᴀ, 𝟸 ᴛỉɴʜ: ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴠà ᴄà ᴍᴀᴜ ᴍỗɪ ᴛỉɴʜ ᴄó 𝟷𝟷 ᴄᴀ, ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ 𝟿 ᴄᴀ, ʙắᴄ ɴɪɴʜ 𝟾 ᴄᴀ, ʜà ɴộɪ 𝟻 ᴄᴀ, 𝟹 ᴛỉɴʜ: ʟâᴍ Đồɴɢ, ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴠà ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ ᴍỗɪ ᴛỉɴʜ ᴄó 𝟹 ᴄᴀ, 𝟹 ᴛỉɴʜ: ʙạᴄ ʟɪêᴜ, ᴛʀà ᴠɪɴʜ ᴠà ʜưɴɢ ʏêɴ ᴍỗɪ ᴛỉɴʜ ᴄó 𝟸 ᴄᴀ, 𝟽 ᴛỉɴʜ: ɴɢʜệ ᴀɴ, ʙìɴʜ Địɴʜ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ , ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴠà ʙếɴ ᴛʀᴇ ᴍỗɪ ᴛỉɴʜ ᴄó 𝟷 ᴄᴀ.

ᴋʜᴜʏếɴ ɴɢʜị 𝟺 ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ đɪềᴜ ᴛʀị
ᴛʜᴇᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó 𝟻𝟶𝟶 – 𝟼𝟶𝟶 ᴄᴀ. ɴɢàʏ 𝟽.𝟽, ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸 ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ ᴍớɪ. ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ʙệɴʜ, ổ ᴅịᴄʜ đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴄʜợ ᴅâɴ sɪɴʜ, ᴄʜợ đầᴜ ᴍốɪ, đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ 𝟼 ổ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄó ᴍộᴛ số ổ ᴅịᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴅâɴ ᴄư.
“ᴛʜựᴄ ᴛʀạɴɢ ɴàʏ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴅịᴄʜ ở ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄòɴ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄòɴ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, đồɴɢ ɴɢʜĩᴀ ᴛăɴɢ ɢáɴʜ ɴặɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴄơ sở ʏ ᴛế.
ʙộ ʏ ᴛế ᴋʜᴜʏếɴ ɴɢʜị ᴛᴘ.ʜᴄᴍ áᴘ ᴅụɴɢ 𝟺 ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴛʜứ ɴʜấᴛ, ʟậᴘ ᴋʜᴜ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ʙɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ. số ʟượɴɢ ʙɴ ɴàʏ ᴋʜá ʟớɴ, ᴄʜɪếᴍ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟽𝟶% ᴛổɴɢ số ʙɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄầɴ ᴛᴜʏệᴛ đốɪ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ để ᴛʀáɴʜ ʟâʏ ʟᴀɴ sᴀɴɢ ɴɢườɪ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.
ᴛʜứ 𝟸, đốɪ ᴠớɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ʙɴ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ, ᴄầɴ ɢɪảᴍ ᴛốɪ đᴀ ʙɴ đɪềᴜ ᴛʀị ɴộɪ ᴛʀú ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố để ᴅàɴʜ 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʙệɴʜ ᴄʜᴏ đɪềᴜ ᴛʀị ʙɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.
ᴛʜứ 𝟹, ᴛấᴛ ᴄả ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜảɪ xáᴄ địɴʜ sẽ đɪềᴜ ᴛʀị ʙɴ ɴặɴɢ, ᴅᴏ đó ᴘʜảɪ ᴛʜɪếᴛ ʟậᴘ ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.
ᴛʜứ 𝟺, ᴄầɴ ᴄó ᴋʜᴜ ᴅàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị ʙɴ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ ʟà ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ 𝟷𝟷𝟻 ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ɢɪᴀ Địɴʜ. 𝟺 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴅàɴʜ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀị ʙɴ ɴặɴɢ.

𝟹 ᴛʜí sɪɴʜ ᴅự ᴛʜɪ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs Đặɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴ (ǫᴜậɴ ᴛâɴ ᴘʜú), ᴛʜᴘᴛ ʟê ǫᴜý Đôɴ (ǫᴜậɴ 𝟹) ᴠà ᴛʜᴄs ʟý ᴘʜᴏɴɢ (ǫᴜậɴ 𝟻) đượᴄ xáᴄ địɴʜ ʟà ғ𝟶.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đượᴄ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪếᴜ (ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ, ᴘʜó ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʜᴘᴛ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴛốɪ 𝟾/𝟽.

“ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ʟà ɴɢườɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ, ᴛôɪ ʟà ɴɢườɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʀấᴛ ʟớɴ. ᴄáᴄ ᴠấɴ đề đảᴍ ʙảᴏ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴄʜᴏ ᴛʜí sɪɴʜ, ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ʙàɴ ᴠớɪ sở ʏ ᴛế, đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴀɴ ᴛᴏàɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛừ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽 đếɴ ɴɢàʏ ᴛʜɪ (𝟽/𝟽) đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ғ𝟶, ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛớɪ ᴛʜí sɪɴʜ”, ôɴɢ ʜɪếᴜ ɴóɪ.

ᴄᴀ ғ𝟶 ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs Đặɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴ đếɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟼/𝟽, sáɴɢ 𝟽/𝟽 ᴋʜôɴɢ đếɴ ᴛʜɪ. Đɪểᴍ ᴛʜɪ ɴàʏ đã ᴛìᴍ ɴʜữɴɢ ᴇᴍ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴠớɪ ᴛʜí sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ để xếᴘ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ʀɪêɴɢ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ.

ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴄs ʟý ᴘʜᴏɴɢ, ᴛʜí sɪɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽 ᴠớɪ ᴍẫᴜ ɢộᴘ ʟà ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ʜᴀɪ ʜôᴍ sᴀᴜ, ᴇᴍ ɴàʏ đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟạɪ, ᴋếᴛ ǫᴜả ʟà âᴍ ᴛíɴʜ ɴêɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ, ᴅự ᴛʜɪ sáɴɢ 𝟽/𝟽. ᴛʜɪ xᴏɴɢ, ǫᴜậɴ 𝟻 ʙáᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟽/𝟽 ʟà ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴛʜí sɪɴʜ đã ʜᴏãɴ ᴛʜɪ, đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴛáᴄʜ đôɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠà ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ ᴛᴏàɴ ʙộ đɪểᴍ ᴛʜɪ.

ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴘᴛ ʟê ǫᴜý Đôɴ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ɴɢấᴛ xỉᴜ ɢɪữᴀ ʟúᴄ ᴛʜɪ ᴍôɴ ᴠăɴ, ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ʀᴀ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. 𝟸𝟹 ᴛʜí sɪɴʜ ᴄùɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴠớɪ ᴇᴍ ɴàʏ ᴘʜảɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ở ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ɢầɴ ᴛʀườɴɢ, đượᴄ ᴄʜɪᴀ đôɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ᴠớɪ sự ɢɪáᴍ sáᴛ ʏ ᴛế đặᴄ ʙɪệᴛ, ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ɴốᴛ ᴄáᴄ ᴍôɴ ᴛʜɪ ʜôᴍ ɴᴀʏ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄòɴ ᴄó 𝟽 ᴄᴀ ғ𝟷 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴋỳ ᴛʜɪ. ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴàʏ âᴍ ᴛíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴɢàʏ 𝟹/𝟽, ɴʜưɴɢ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ʟạɪ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴋʜɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠàɪ ʜôᴍ sᴀᴜ, ɴêɴ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ʟà ғ𝟷, đã đếɴ đɪểᴍ ᴛʜɪ.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪếᴜ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴛốɪ 𝟾/𝟽. Ảɴʜ: ᴍạɴʜ ᴛùɴɢ.

Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ᴄó ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪ ғ𝟶, đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴛáᴄʜ ᴛʜí sɪɴʜ ʟàᴍ đôɪ ᴠà ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʟàᴍ ʙàɪ ở ᴘʜòɴɢ ᴅự ᴘʜòɴɢ; ᴛăɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ. ᴄáᴄ đɪểᴍ ᴛʜɪ đượᴄ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ sᴀᴜ ᴍỗɪ ʙᴜổɪ ᴛʜɪ.

ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜí sɪɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ độɴɢ ᴠɪêɴ để ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴛự ᴛɪɴ, ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ɴốᴛ ᴋỳ ᴛʜɪ.

ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪếᴜ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴋʜảᴏ sáᴛ ý ᴋɪếɴ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʀướᴄ ᴋỳ ᴛʜɪ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ “ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ᴄủᴀ ᴛʜí sɪɴʜ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ᴠớɪ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ”. ᴄụ ᴛʜể, ʜơɴ 𝟸𝟿% ʏêɴ ᴛâᴍ ᴠà đồɴɢ ý ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴛʜɪ đợᴛ 𝟷; ʜơɴ 𝟹𝟹% ᴋʜôɴɢ ʏêɴ ᴛâᴍ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ đồɴɢ ý, ᴄòɴ ʟạɪ ʜơɴ 𝟹𝟼% ᴋʜôɴɢ ʏêɴ ᴛâᴍ ᴠà ᴋʜôɴɢ đồɴɢ ý. “ᴅù ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ʟᴏ ʟắɴɢ ɴʜưɴɢ sự ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜɪ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ ʀấᴛ ʟớɴ. ʙởɪ ᴘʜảɪ ᴄʜờ ᴛʜɪ đợᴛ 𝟸 sẽ ʀấᴛ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ, ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ôɴ ᴛậᴘ sẽ ɴặɴɢ ɴề”, ôɴɢ ʜɪếᴜ ɴêᴜ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ, ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜɪ 𝟸 đợᴛ. số ʟượɴɢ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ đăɴɢ ᴋý ᴅự ᴛʜɪ ʟà ʜơɴ 𝟿𝟻%. “ᴄᴏɴ số ɴàʏ ᴄʜứɴɢ ᴛỏ ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴛʜɪ ʀấᴛ ʟớɴ. sở ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄũɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄủᴀ ʜọᴄ sɪɴʜ”, ôɴɢ ʜɪếᴜ ɴóɪ.

ʙáᴄ sĩ ᴘʜᴀɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛâᴍ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ʜᴄᴅᴄ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ғ𝟶 đã đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị. ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟷 (ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ᴛʜí sɪɴʜ ᴛạɪ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴛʜᴄs ʟý ᴘʜᴏɴɢ, ᴛʜᴄs Đặɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴ ᴠà ᴛʜᴘᴛ ʟê ǫᴜý Đôɴ) sẽ đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ. “ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʜí sɪɴʜ ᴄòɴ ʟạɪ, ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴêɴ ở ɴʜà ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜᴏẻ, ᴛᴜâɴ ᴛʜủ 𝟻ᴋ, ᴋʜôɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ đôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ”, ôɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ.

ᴛʀướᴄ đó, xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴄʜᴏ ᴋỳ ᴛʜɪ, ᴛʀᴏɴɢ số 𝟾𝟻.𝟶𝟶𝟶 ᴛʜí sɪɴʜ ᴠà 𝟸𝟶.𝟶𝟶𝟶 ɴʜâɴ sự ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴛʜɪ, ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟸𝟹 ᴛʜí sɪɴʜ ᴠà 𝟺 ᴄáɴ ʙộ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ɴᴄᴏᴠ.

ᴛʜí sɪɴʜ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴘᴛ ʟê ǫᴜý Đôɴ, ǫᴜậɴ 𝟹 ᴛʀưᴀ 𝟿/𝟽. Ảɴʜ: ʜữᴜ ᴋʜᴏᴀ.

.ɴăᴍ ɴᴀʏ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄó 𝟾𝟿.𝟸𝟶𝟶 ᴛʜí sɪɴʜ đăɴɢ ᴋý ᴅự ᴛʜɪ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʜᴘᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟾𝟼.𝟿𝟹𝟺 ᴇᴍ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ (ᴛỷ ʟệ ᴛʀêɴ 𝟿𝟽%); ʜơɴ 𝟸.𝟹𝟶𝟶 ᴛʜí sɪɴʜ ᴠắɴɢ ᴛʜɪ. ᴛᴜỳ ᴍôɴ, ᴛỷ ʟệ ᴅự ᴛʜɪ ᴅᴀᴏ độɴɢ 𝟿𝟺-𝟿𝟾%.

ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ʜᴜʏ độɴɢ ʜơɴ 𝟷𝟽.𝟶𝟶𝟶 ᴄáɴ ʙộ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄᴏɪ ᴛʜɪ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ ᴄʜế ᴛʀᴏɴɢ 𝟸 ɴɢàʏ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ. ᴠề ᴛʜí sɪɴʜ, ᴄʜỉ ᴍộᴛ ᴇᴍ ᴠɪ ᴘʜạᴍ.

ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴍ ᴛʜɪ sẽ ᴅɪễɴ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟿 đếɴ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟽. ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ ᴄó ʜơɴ 𝟷.𝟽𝟶𝟶 ᴄáɴ ʙộ ʟàᴍ ᴘʜáᴄʜ, ᴄʜấᴍ ᴛʜɪ, ʟêɴ đɪểᴍ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴀɴ ɴɪɴʜ… sẽ đượᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴋʜɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ʀᴀ đườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàᴏ ᴛʜì đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠà ᴄʜíɴʜ đáɴɢ? ᴄầɴ ᴍᴀɴɢ ɢɪấʏ ᴛờ ɢì để ᴋʜôɴɢ ʙị xử ᴘʜạᴛ? sẽ ʙị xử ᴘʜạᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàᴏ?

ᴛʀả ʟờɪ ᴄáᴄ ᴄâᴜ ʜỏɪ ɴàʏ, ôɴɢ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sẽ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xử ʟý ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị địɴʜ 𝟷𝟷𝟽/𝟸𝟶𝟸𝟶, áᴘ ᴅụɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự ɴʜư ᴛʀướᴄ đâʏ ᴠề đɪềᴜ ᴋʜᴏảɴ ɴʜư ᴋʜôɴɢ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ 𝟻ᴋ, ᴋʜôɴɢ đᴇᴏ ᴋʜẩᴜ ᴛʀᴀɴɢ. ᴠề ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ xử ᴘʜạᴛ ɢồᴍ ᴄó: ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴄấᴘ xã, ᴄʜáɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ sở ʏ ᴛế, ᴛʀưởɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄấᴘ ʜᴜʏệɴ, ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ…

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʙìɴʜ, ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄsɢᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜᴜɴɢ ʟà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố – ᴛổ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố – ᴛổ ɴʜâɴ ᴅâɴ, ᴋʜᴜ ᴘʜố – ấᴘ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ᴋʜᴜ ᴘʜố – ấᴘ, xã – ᴘʜườɴɢ – ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ xã – ᴘʜườɴɢ – ᴛʜị ᴛʀấɴ, ǫᴜậɴ – ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ǫᴜậɴ – ʜᴜʏệɴ ᴠà ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴʜằᴍ ɢɪảᴍ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ ᴄáᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴛʀᴏɴɢ ɴʜà, ᴄʜỉ ʀᴀ đườɴɢ ᴋʜɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ. ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ xử ᴘʜạᴛ ɴếᴜ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ʟý ᴅᴏ ᴄʜíɴʜ đáɴɢ. Ôɴɢ ʙìɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đâʏ ʟà ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙằɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɴɢʜɪệᴘ ᴠụ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ sẽ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xử ᴘʜạᴛ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʟạɪ 𝟷𝟸 ᴄʜốᴛ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ, ᴍỗɪ ᴄʜốᴛ ᴄó sự ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄủᴀ 𝟽 ʟựᴄ ʟượɴɢ: ᴄsɢᴛ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ, ᴄảɴʜ sáᴛ ǫᴜâɴ sự…

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴘʜầɴ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ “ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ ᴛờ ɢì ᴋʜɪ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ để ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛíɴʜ ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴠà ᴄʜíɴʜ đáɴɢ” ᴄʜưᴀ ɴʜậɴ đượᴄ ɢɪảɪ đáᴘ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *