Kinh khủng: 2 biến chủng Covid-19 nguy hiểm nhất thế giới: Ấn Độ, Anh đều đang hoành hành trong các ca công đồng Việt Nam

K̳ết̳ q̳u̳ả g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ 3̳ m̳ẫu̳ v̳i̳r̳u̳s̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ ở V̳ĩn̳h̳ P̳h̳úc̳ t̳h̳u̳ộc̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ B̳.1̳.6̳1̳7̳ Ấn̳ Độ; m̳ẫu̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ l̳i̳ên̳ q̳u̳a̳n̳ H̳à N̳a̳m̳ n̳h̳i̳ễm̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ A̳n̳h̳.

Đây̳ l̳à l̳ần̳ đầu̳ t̳i̳ên̳ V̳i̳ệt̳ N̳a̳m̳ g̳h̳i̳ n̳h̳ận̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ Ấn̳ Độ t̳r̳o̳n̳g̳ c̳ác̳ c̳a̳ n̳h̳i̳ễm̳ c̳ộn̳g̳ đồn̳g̳. 8̳ n̳g̳ày̳ t̳r̳ước̳ n̳h̳óm̳ c̳h̳u̳y̳ên̳ g̳i̳a̳ Ấn̳ Độ c̳ác̳h̳ l̳y̳ t̳ại̳ k̳h̳ác̳h̳ s̳ạn̳ N̳h̳ư N̳g̳u̳y̳ệt̳ 2̳ ở Y̳ên̳ B̳ái̳ k̳ết̳ q̳u̳ả g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ c̳ũn̳g̳ n̳h̳i̳ễm̳ c̳h̳ủn̳g̳ Ấn̳ Độ, được̳ t̳ín̳h̳ l̳à c̳a̳ n̳h̳ập̳ c̳ản̳h̳ c̳ác̳h̳ l̳y̳ n̳g̳a̳y̳. N̳h̳óm̳ c̳h̳u̳y̳ên̳ g̳i̳a̳ Ấn̳ Độ n̳ày̳ l̳ây̳ n̳h̳i̳ễm̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ c̳h̳o̳ m̳ột̳ n̳h̳ân̳ v̳i̳ên̳ l̳ễ t̳ân̳ k̳h̳ác̳h̳ s̳ạn̳ N̳h̳ư N̳g̳u̳y̳ệt̳ 2̳.

T̳ại̳ V̳ĩn̳h̳ P̳h̳úc̳, đã l̳ấy̳ 3̳ m̳ẫu̳ c̳ủa̳ 3̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ m̳ắc̳ C̳O̳V̳I̳D̳-1̳9̳ l̳à n̳h̳ân̳ v̳i̳ên̳ q̳u̳án̳ b̳a̳r̳ S̳u̳n̳n̳y̳, c̳h̳o̳ k̳ết̳ q̳u̳ả t̳h̳u̳ộc̳ c̳h̳ủn̳g̳ B̳.1̳.6̳1̳7̳.2̳, l̳à b̳i̳ến̳ t̳h̳ể x̳u̳ất̳ h̳i̳ện̳ l̳ần̳ đầu̳ t̳ại̳ Ấn̳ Độ.

C̳h̳ủ̳n̳g̳ v̳i̳r̳u̳s̳ b̳i̳ế̳n̳ t̳h̳ể̳ Ấ̳n̳ Đô̳̣ đư̳ơ̳̣c̳ c̳h̳o̳ l̳à̳ c̳ó̳ b̳i̳ế̳n̳ t̳h̳ể̳ k̳é̳p̳, v̳ừ̳a̳ c̳ó̳ đă̳̣c̳ t̳í̳n̳h̳ c̳ủ̳a̳ c̳h̳ủ̳n̳g̳ x̳u̳ấ̳t̳ p̳h̳á̳t̳ t̳ừ̳ A̳n̳h̳ l̳à̳ l̳â̳y̳ l̳a̳n̳ n̳h̳a̳n̳h̳ h̳ơ̳n̳, v̳ừ̳a̳ c̳ó̳ d̳ấ̳u̳ h̳i̳ê̳̣u̳ c̳ủ̳a̳ c̳h̳ủ̳n̳g̳ b̳i̳ế̳n̳ t̳h̳ể̳ N̳a̳m̳ P̳h̳i̳ l̳à̳ l̳à̳m̳ g̳i̳ả̳m̳ h̳i̳ê̳̣u̳ q̳u̳ả̳ c̳ủ̳a̳ v̳ắ̳c̳ x̳i̳n̳.

Đồn̳g̳ t̳h̳ời̳ v̳ới̳ g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ ở V̳ĩn̳h̳ P̳h̳úc̳, c̳ác̳ c̳h̳u̳y̳ên̳ g̳i̳a̳ c̳ũn̳g̳ g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ v̳i̳r̳u̳s̳ 6̳ m̳ẫu̳ b̳ện̳h̳ p̳h̳ẩm̳ ở H̳à N̳a̳m̳, h̳a̳i̳ m̳ẫu̳ ở H̳ưn̳g̳ Y̳ên̳, h̳a̳i̳ m̳ẫu̳ t̳ại̳ H̳à T̳ĩn̳h̳ l̳ấy̳ t̳ừ h̳a̳i̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ t̳ừ L̳ào̳ s̳a̳n̳g̳ V̳i̳ệt̳ N̳a̳m̳ q̳u̳a̳ đườn̳g̳ b̳ộ. K̳ết̳ q̳u̳ả g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ n̳h̳ữn̳g̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ n̳ày̳ n̳h̳i̳ễm̳ c̳h̳ủn̳g̳ B̳.1̳.1̳.7̳, l̳à b̳i̳ến̳ t̳h̳ể t̳ừ A̳n̳h̳.

C̳ác̳ k̳ết̳ q̳u̳ả g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ được̳ B̳ộ Y̳ t̳ế c̳ôn̳g̳ b̳ố c̳h̳i̳ều̳ 4̳/5̳.

B̳.1̳.6̳1̳7̳ Ấn̳ Độ c̳h̳ứa̳ 1̳3̳ đột̳ b̳i̳ến̳ k̳h̳ác̳ n̳h̳a̳u̳, t̳r̳o̳n̳g̳ đó c̳ó h̳a̳i̳ đột̳ b̳i̳ến̳ n̳g̳u̳y̳ h̳i̳ểm̳ l̳à L̳4̳5̳2̳R̳ t̳ừn̳g̳ x̳u̳ất̳ h̳i̳ện̳ t̳r̳o̳n̳g̳ b̳i̳ến̳ t̳h̳ể ở C̳a̳l̳i̳f̳o̳r̳n̳i̳a̳, M̳ỹ v̳à E̳4̳8̳4̳Q̳ g̳i̳ốn̳g̳ v̳ới̳ l̳o̳ại̳ x̳u̳ất̳ h̳i̳ện̳ ở N̳a̳m̳ P̳h̳i̳, B̳r̳a̳z̳i̳l̳. H̳a̳i̳ đột̳ b̳i̳ến̳ n̳ày̳ c̳ó k̳h̳ả n̳ăn̳g̳ l̳ây̳ l̳a̳n̳ n̳h̳a̳n̳h̳ c̳h̳ón̳g̳ v̳à l̳àm̳ g̳i̳ảm̳ h̳i̳ệu̳ q̳u̳ả v̳a̳c̳c̳i̳n̳e̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳. G̳i̳ới̳ k̳h̳o̳a̳ h̳ọc̳ g̳ọi̳ B̳.1̳.6̳1̳7̳ l̳à b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ k̳ép̳.

G̳i̳áo̳ s̳ư N̳g̳u̳y̳ễn̳ V̳ăn̳ K̳ín̳h̳, C̳h̳ủ t̳ịc̳h̳ H̳ội̳ đồn̳g̳ c̳h̳u̳y̳ên̳ m̳ôn̳ đi̳ều̳ t̳r̳ị C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳, h̳ôm̳ 2̳8̳/4̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ c̳ả t̳h̳ế g̳i̳ới̳ đa̳n̳g̳ c̳h̳ú ý đến̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ k̳ép̳ B̳.1̳.6̳1̳7̳ t̳ừ Ấn̳ Độ. B̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ đầu̳ t̳i̳ên̳ c̳ủa̳ n̳ó l̳à B̳1̳.1̳.7̳ t̳ừ A̳n̳h̳ c̳h̳o̳ t̳h̳ấy̳ r̳õ m̳ức̳ độ l̳a̳n̳ t̳r̳àn̳ r̳ất̳ n̳h̳a̳n̳h̳, t̳ăn̳g̳ c̳a̳o̳ h̳ơn̳ 7̳0̳% s̳o̳ v̳ới̳ c̳h̳ủn̳g̳ b̳a̳n̳ đầu̳. V̳ới̳ c̳h̳ủn̳g̳ k̳ép̳ n̳ày̳ (m̳a̳n̳g̳ h̳a̳i̳ đột̳ b̳i̳ến̳), m̳ức̳ độ l̳ây̳ l̳a̳n̳ c̳òn̳ n̳h̳a̳n̳h̳ h̳ơn̳ n̳ữa̳ n̳h̳ưn̳g̳ c̳h̳ưa̳ c̳ó s̳ố l̳i̳ệu̳ t̳h̳ốn̳g̳ k̳ê c̳ụ t̳h̳ể.

T̳ổ c̳h̳ức̳ Y̳ t̳ế T̳h̳ế g̳i̳ới̳ (W̳H̳O̳) h̳ôm̳ 2̳7̳/4̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ n̳C̳o̳V̳ B̳.1̳.6̳1̳7̳ x̳u̳ất̳ h̳i̳ện̳ đầu̳ t̳i̳ên̳ ở Ấn̳ Độ đã được̳ g̳h̳i̳ n̳h̳ận̳ t̳r̳o̳n̳g̳ h̳ơn̳ 1̳.2̳0̳0̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ t̳r̳ên̳ c̳ơ s̳ở d̳ữ l̳i̳ệu̳ m̳ở G̳I̳S̳A̳I̳D̳. P̳h̳ần̳ l̳ớn̳ m̳ẫu̳ b̳ện̳h̳ p̳h̳ẩm̳ được̳ g̳ửi̳ đến̳ t̳ừ Ấn̳ Độ, A̳n̳h̳, M̳ỹ v̳à S̳i̳n̳g̳a̳p̳o̳r̳e̳. Ít̳ n̳h̳ất̳ 1̳7̳ n̳ước̳ đã p̳h̳át̳ h̳i̳ện̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ n̳ày̳.

W̳H̳O̳ x̳ếp̳ B̳.1̳.6̳1̳7̳ v̳ào̳ n̳h̳óm̳ “b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ đán̳g̳ c̳h̳ú ý” (V̳O̳I̳), n̳h̳ưn̳g̳ c̳h̳ưa̳ c̳o̳i̳ đây̳ l̳à “b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ đán̳g̳ l̳o̳ n̳g̳ại̳” (V̳O̳C̳). N̳h̳óm̳ V̳O̳C̳ g̳ồm̳ n̳h̳ữn̳g̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ n̳C̳o̳V̳ n̳g̳u̳y̳ h̳i̳ểm̳ h̳ơn̳ b̳ản̳ g̳ốc̳ n̳h̳ờ k̳h̳ả n̳ăn̳g̳ l̳ây̳ n̳h̳i̳ễm̳ v̳à g̳ây̳ c̳h̳ết̳ n̳g̳ười̳ c̳a̳o̳ h̳ơn̳ h̳o̳ặc̳ k̳h̳án̳g̳ v̳a̳c̳c̳i̳n̳e̳ m̳ạn̳h̳ h̳ơn̳.

H̳ôm̳ 2̳/5̳, B̳ộ t̳r̳ưởn̳g̳ Y̳ t̳ế N̳g̳u̳y̳ễn̳ T̳h̳a̳n̳h̳ L̳o̳n̳g̳ y̳êu̳ c̳ầu̳ n̳h̳a̳n̳h̳ c̳h̳ón̳g̳ g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ v̳i̳r̳u̳s̳ b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ t̳r̳ước̳ t̳ìn̳h̳ h̳ìn̳h̳ C̳o̳v̳i̳d̳-1̳9̳ ở c̳ác̳ n̳ước̳ l̳án̳g̳ g̳i̳ền̳g̳ d̳i̳ễn̳ b̳i̳ến̳ p̳h̳ức̳ t̳ạp̳. M̳ột̳ s̳ố địa̳ p̳h̳ươn̳g̳ t̳r̳o̳n̳g̳ n̳ước̳ đa̳n̳g̳ x̳u̳ất̳ h̳i̳ện̳ c̳ác̳ c̳h̳ùm̳ c̳a̳ n̳h̳i̳ễm̳. V̳i̳ệc̳ g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ n̳h̳ằm̳ đán̳h̳ g̳i̳á n̳g̳u̳y̳ c̳ơ, c̳ó c̳ác̳ b̳i̳ện̳ p̳h̳áp̳ n̳g̳ăn̳ n̳g̳ừa̳ v̳à p̳h̳òn̳g̳ c̳h̳ốn̳g̳ d̳ịc̳h̳ p̳h̳ù h̳ợp̳.

H̳ôm̳ 3̳0̳/4̳, k̳ết̳ q̳u̳ả g̳i̳ải̳ t̳r̳ìn̳h̳ t̳ự g̳e̳n̳e̳ c̳a̳ n̳h̳i̳ễm̳ ở Y̳ên̳ B̳ái̳ được̳ g̳h̳i̳ n̳h̳ận̳ l̳à “b̳ện̳h̳ n̳h̳ân̳ 2̳8̳5̳7̳”, n̳h̳ân̳ v̳i̳ên̳ l̳ễ t̳ân̳ k̳h̳ác̳h̳ s̳ạn̳ N̳h̳ư N̳g̳u̳y̳ệt̳ 2̳, c̳ũn̳g̳ m̳a̳n̳g̳ b̳i̳ến̳ c̳h̳ủn̳g̳ Ấn̳ Độ. N̳g̳ười̳ n̳ày̳ b̳ị l̳ây̳ n̳h̳i̳ễm̳ t̳ừ đo̳àn̳ c̳h̳u̳y̳ên̳ g̳i̳a̳ Ấn̳ Độ c̳ác̳h̳ l̳y̳ t̳ập̳ t̳r̳u̳n̳g̳ s̳a̳u̳ n̳h̳ập̳ c̳ản̳h̳ t̳ại̳ k̳h̳ác̳h̳ s̳ạn̳ n̳ày̳ t̳ừ n̳g̳ày̳ 1̳8̳/4̳.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *