Làn sóng dịch lan ra 24 tỉnh thành phố và chưa có dấu hiệu ngừng

B̺ộ Y̺ t̺ế s̺án̺g̺ 9̺/5̺ g̺h̺i̺ n̺h̺ận̺ t̺h̺êm̺ 1̺5̺ c̺a̺ C̺o̺v̺i̺d̺-1̺9̺, n̺ân̺g̺ s̺ố c̺a̺ n̺h̺i̺ễm̺ t̺r̺o̺n̺g̺ c̺ộn̺g̺ đồn̺g̺ c̺ả n̺ước̺ 1̺2̺ n̺g̺ày̺ q̺u̺a̺ l̺ên̺ 2̺5̺6̺, d̺ịc̺h̺ l̺ây̺ l̺a̺n̺ ở 2̺4̺ địa̺ p̺h̺ươn̺g̺.

T̺r̺o̺n̺g̺ đợt̺ b̺ùn̺g̺ p̺h̺át̺ d̺ịc̺h̺ l̺ần̺ t̺h̺ứ t̺ư, t̺ín̺h̺ t̺ừ n̺g̺ày̺ 2̺7̺/4̺ đến̺ n̺a̺y̺, H̺à N̺ội̺ g̺h̺i̺ n̺h̺ận̺ 1̺0̺0̺ c̺a̺ (t̺r̺o̺n̺g̺ đó B̺ện̺h̺ v̺i̺ện̺ B̺ện̺h̺ n̺h̺i̺ệt̺ đới̺ T̺r̺u̺n̺g̺ ươn̺g̺ 6̺1̺ c̺a̺, 1̺1̺ c̺a̺ ở B̺ện̺h̺ v̺i̺ện̺ K̺), t̺i̺ếp̺ đó l̺à V̺ĩn̺h̺ P̺h̺úc̺ 3̺3̺, B̺ắc̺ N̺i̺n̺h̺ 4̺3̺, Đà N̺ẵn̺g̺ 1̺8̺, H̺à N̺a̺m̺ 1̺6̺, H̺ưn̺g̺ Y̺ên̺ 1̺1̺, T̺h̺ái̺ B̺ìn̺h̺ 6̺, B̺ắc̺ G̺i̺a̺n̺g̺ 6̺, H̺ải̺ D̺ươn̺g̺ 4̺, L̺ạn̺g̺ S̺ơn̺ 3̺, Q̺u̺ản̺g̺ N̺a̺m̺ 2̺, N̺a̺m̺ Địn̺h̺ 2̺. T̺P̺ H̺C̺M̺, Y̺ên̺ B̺ái̺, Q̺u̺ản̺g̺ N̺i̺n̺h̺, Q̺u̺ản̺g̺ N̺g̺ãi̺, Đồn̺g̺ N̺a̺i̺, T̺h̺a̺n̺h̺ H̺óa̺, Đi̺ện̺ B̺i̺ên̺, N̺g̺h̺ệ A̺n̺, P̺h̺ú T̺h̺ọ, H̺u̺ế, H̺ải̺ P̺h̺òn̺g̺, Đăk̺ L̺ăk̺ m̺ỗi̺ n̺ơi̺ m̺ột̺ c̺a̺.


S̺ố địa̺ p̺h̺ươn̺g̺ (đườn̺g̺ m̺àu̺ đỏ) t̺r̺o̺n̺g̺ đợt̺ b̺ùn̺g̺ p̺h̺át̺ d̺ịc̺h̺ l̺ần̺ n̺ày̺ t̺ăn̺g̺ n̺h̺a̺n̺h̺ s̺o̺ v̺ới̺ t̺r̺ước̺.

D̺ịc̺h̺ c̺h̺ưa̺ c̺ó d̺ấu̺ h̺i̺ệu̺ d̺ừn̺g̺ k̺h̺i̺ b̺a̺n̺ đầu̺ x̺u̺ất̺ h̺i̺ện̺ ở m̺ột̺ s̺ố t̺ỉn̺h̺ p̺h̺ía̺ B̺ắc̺ n̺h̺ư V̺ĩn̺h̺ P̺h̺úc̺, H̺à N̺a̺m̺, Y̺ên̺ B̺ái̺… t̺h̺ì n̺a̺y̺ b̺ùn̺g̺ p̺h̺át̺ ở 2̺4̺ t̺ỉn̺h̺ t̺h̺àn̺h̺. S̺ố c̺a̺ n̺h̺i̺ễm̺ c̺ó d̺ấu̺ h̺i̺ệu̺ t̺ăn̺g̺ c̺a̺o̺. Đán̺g̺ c̺h̺ú ý h̺ôm̺ q̺u̺a̺, B̺ộ Y̺ t̺ế g̺h̺i̺ n̺h̺ận̺ 8̺0̺ c̺a̺ ở c̺ộn̺g̺ đồn̺g̺, c̺a̺o̺ n̺h̺ất̺ t̺r̺o̺n̺g̺ 1̺2̺ n̺g̺ày̺ q̺u̺a̺. M̺ột̺ s̺ố ổ d̺ịc̺h̺ ở Đà N̺ẵn̺g̺, H̺ải̺ D̺ươn̺g̺ v̺à H̺à N̺ội̺ c̺h̺ưa̺ x̺ác̺ địn̺h̺ được̺ n̺g̺u̺ồn̺ l̺ây̺, g̺ây̺ k̺h̺ó c̺h̺o̺ v̺i̺ệc̺ t̺r̺u̺y̺ v̺ết̺ v̺à d̺ập̺ d̺ịc̺h̺.

Để đối̺ p̺h̺ó d̺ịc̺h̺, n̺h̺i̺ều̺ địa̺ p̺h̺ươn̺g̺ t̺i̺ếp̺ t̺ục̺ t̺h̺ực̺ h̺i̺ện̺ c̺ác̺ b̺i̺ện̺ p̺h̺áp̺ q̺u̺y̺ết̺ l̺i̺ệt̺. C̺ụ t̺h̺ể, U̺B̺N̺D̺ t̺ỉn̺h̺ T̺h̺ừa̺ T̺h̺i̺ên̺ H̺u̺ế q̺u̺y̺ết̺ địn̺h̺ g̺i̺ãn̺ c̺ác̺h̺ x̺ã h̺ội̺ ở t̺h̺ị t̺r̺ấn̺ L̺ăn̺g̺ C̺ô, t̺h̺ị t̺r̺ấn̺ P̺h̺o̺n̺g̺ Đi̺ền̺, x̺ã P̺h̺o̺n̺g̺ T̺h̺u̺, x̺ã P̺h̺o̺n̺g̺ H̺o̺à t̺ừ 0̺h̺ n̺g̺ày̺ 9̺/5̺ s̺a̺u̺ k̺h̺i̺ g̺h̺i̺ n̺h̺ận̺ c̺a̺ n̺h̺i̺ễm̺ đầu̺ t̺i̺ên̺ l̺à “b̺ện̺h̺ n̺h̺ân̺ 3̺2̺1̺1̺”.

B̺a̺n̺ c̺h̺ỉ đạo̺ p̺h̺òn̺g̺ c̺h̺ốn̺g̺ C̺o̺v̺i̺d̺-1̺9̺ t̺ỉn̺h̺ n̺ày̺ n̺ân̺g̺ c̺h̺ốt̺ k̺i̺ểm̺ s̺o̺át̺ y̺ t̺ế t̺r̺ên̺ q̺u̺ốc̺ l̺ộ 1̺A̺, q̺u̺ốc̺ l̺ộ 4̺9̺B̺ t̺ừ 5̺ l̺ên̺ 8̺ c̺h̺ốt̺ để đo̺ t̺h̺ân̺ n̺h̺i̺ệt̺, k̺i̺ểm̺ s̺o̺át̺ n̺g̺ười̺ n̺g̺o̺ại̺ t̺ỉn̺h̺ t̺ới̺ địa̺ p̺h̺ươn̺g̺. N̺g̺ười̺ v̺ào̺ T̺h̺ừa̺ T̺h̺i̺ên̺ – H̺u̺ế p̺h̺ải̺ k̺h̺a̺i̺ b̺áo̺ y̺ t̺ế t̺r̺ước̺ q̺u̺a̺ m̺ạn̺g̺.


T̺r̺ạm̺ k̺i̺ểm̺ s̺o̺át̺ y̺ t̺ế ở t̺h̺ị t̺r̺ấn̺ L̺ăn̺g̺ C̺ô, h̺u̺y̺ện̺ P̺h̺ú L̺ộc̺. Ản̺h̺: V̺õ T̺h̺ạn̺h̺.

B̺a̺n̺ C̺h̺ỉ đạo̺ p̺h̺òn̺g̺, c̺h̺ốn̺g̺ C̺o̺v̺i̺d̺-1̺9̺ t̺ỉn̺h̺ Q̺u̺ản̺g̺ T̺r̺ị c̺ũn̺g̺ t̺h̺ực̺ h̺i̺ện̺ g̺i̺ãn̺ c̺ác̺h̺ x̺ã h̺ội̺ t̺h̺e̺o̺ C̺h̺ỉ t̺h̺ị 1̺5̺ t̺ại̺ h̺a̺i̺ x̺ã H̺ải̺ C̺h̺án̺h̺ v̺à H̺ải̺ S̺ơn̺ (h̺u̺y̺ện̺ H̺ải̺ L̺ăn̺g̺) t̺ừ 1̺8̺h̺ n̺g̺ày̺ 8̺/5̺ d̺o̺ “b̺ện̺h̺ n̺h̺ân̺ 3̺2̺1̺1̺” t̺ừn̺g̺ đến̺ k̺h̺u̺ v̺ực̺ n̺ày̺ ăn̺ g̺i̺ỗ.

T̺r̺o̺n̺g̺ n̺g̺ày̺ 8̺/5̺, H̺à N̺ội̺ v̺à B̺ắc̺ N̺i̺n̺h̺ t̺i̺ếp̺ t̺ục̺ p̺h̺o̺n̺g̺ t̺o̺ả n̺h̺i̺ều̺ k̺h̺u̺ d̺ân̺ c̺ư để d̺ập̺ d̺ịc̺h̺ v̺ì 2̺ địa̺ p̺h̺ươn̺g̺ n̺ày̺ đã g̺h̺i̺ n̺h̺ận̺ 5̺4̺ c̺a̺ n̺h̺i̺ễm̺ t̺r̺o̺n̺g̺ m̺ột̺ n̺g̺ày̺.

P̺h̺ó c̺h̺ủ t̺ịc̺h̺ U̺B̺N̺D̺ T̺P̺ H̺à N̺ội̺ C̺h̺ử X̺u̺ân̺ D̺ũn̺g̺ t̺h̺ị s̺át̺ t̺ại̺ x̺ã T̺ô H̺i̺ệu̺, h̺u̺y̺ện̺ T̺h̺ườn̺g̺ T̺ín̺ v̺à n̺h̺ận̺ địn̺h̺ ổ d̺ịc̺h̺ x̺ảy̺ r̺a̺ ở n̺ơi̺ địa̺ b̺àn̺ p̺h̺ức̺ t̺ạp̺, c̺ó đườn̺g̺ q̺u̺ốc̺ l̺ộ 1̺A̺ đi̺ q̺u̺a̺, c̺ác̺ c̺a̺ b̺ện̺h̺ d̺i̺ c̺h̺u̺y̺ển̺ n̺h̺i̺ều̺ n̺ơi̺. C̺h̺ín̺h̺ q̺u̺y̺ền̺ địa̺ p̺h̺ươn̺g̺ v̺à n̺g̺ười̺ d̺ân̺ c̺ần̺ t̺h̺ực̺ h̺i̺ện̺ c̺h̺ặt̺ c̺h̺ẽ v̺i̺ệc̺ c̺ác̺h̺ l̺y̺.

T̺r̺o̺n̺g̺ k̺h̺i̺ đó, l̺àm̺ v̺i̺ệc̺ v̺ới̺ l̺ãn̺h̺ đạo̺ t̺ỉn̺h̺ B̺ắc̺ N̺i̺n̺h̺ – n̺ơi̺ g̺h̺i̺ n̺h̺ận̺ 4̺3̺ c̺a̺ d̺ươn̺g̺ t̺ín̺h̺ n̺C̺o̺V̺ t̺r̺o̺n̺g̺ m̺ột̺ t̺u̺ần̺, t̺h̺ứ t̺r̺ưởn̺g̺ Y̺ t̺ế Đỗ X̺u̺ân̺ T̺u̺y̺ên̺ đán̺h̺ g̺i̺á ổ d̺ịn̺h̺ ở địa̺ p̺h̺ươn̺g̺ n̺ày̺ l̺ớn̺, đã r̺õ n̺g̺u̺ồn̺ l̺ây̺, c̺ần̺ t̺r̺u̺y̺ v̺ết̺, x̺ét̺ n̺g̺h̺i̺ệm̺ n̺h̺a̺n̺h̺ c̺h̺ón̺g̺, n̺g̺ăn̺ c̺h̺ặn̺ d̺ịc̺h̺ x̺âm̺ n̺h̺ập̺ c̺ác̺ k̺h̺u̺ c̺ôn̺g̺ n̺g̺h̺i̺ệp̺.

.
B̺ộ t̺ư l̺ện̺h̺ T̺h̺ủ đô đi̺ều̺ độn̺g̺ x̺e̺ p̺h̺u̺n̺ k̺h̺ử k̺h̺u̺ẩn̺ ở x̺ã T̺ô H̺i̺ệu̺, h̺u̺y̺ện̺ T̺h̺ườn̺g̺ T̺ín̺, s̺án̺g̺ 8̺/5̺. Ản̺h̺: Đi̺n̺h̺ H̺u̺y̺.

“Ổ d̺ịc̺h̺ ở B̺ắc̺ N̺i̺n̺h̺ c̺ó n̺g̺u̺ồn̺ l̺ây̺ r̺õ r̺àn̺g̺ t̺ừ n̺g̺ười̺ đến̺ B̺ện̺h̺ v̺i̺ện̺ B̺ện̺h̺ N̺h̺i̺ệt̺ đới̺ T̺r̺u̺n̺g̺ ươn̺g̺ 2̺ t̺r̺ở v̺ề. Đến̺ n̺a̺y̺ c̺ác̺ c̺a̺ b̺ện̺h̺ c̺h̺ưa̺ b̺ị m̺ất̺ d̺ấu̺. D̺o̺ đó, t̺ỉn̺h̺ p̺h̺ải̺ t̺r̺a̺n̺h̺ t̺h̺ủ t̺ừn̺g̺ g̺i̺ờ t̺ừn̺g̺ p̺h̺út̺ t̺r̺u̺y̺ v̺ết̺ n̺g̺u̺ồn̺ g̺ốc̺”, ôn̺g̺ T̺u̺y̺ên̺ n̺ói̺ v̺à y̺êu̺ c̺ầu̺ c̺h̺i̺ến̺ l̺ược̺ c̺h̺ốn̺g̺ d̺ịc̺h̺ l̺à t̺h̺ần̺ t̺ốc̺ p̺h̺át̺ h̺i̺ện̺, c̺ác̺h̺ l̺y̺, k̺h̺o̺a̺n̺h̺ v̺ùn̺g̺ v̺à x̺ét̺ n̺g̺h̺i̺ệm̺.

B̺í t̺h̺ư t̺ỉn̺h̺ B̺ắc̺ N̺i̺n̺h̺ Đào̺ H̺ồn̺g̺ L̺a̺n̺ c̺h̺o̺ b̺i̺ết̺ h̺i̺ện̺ t̺ỉn̺h̺ x̺ác̺ địn̺h̺ g̺ần̺ 1̺.0̺0̺0̺ n̺g̺ười̺ F̺1̺ c̺ác̺h̺ l̺y̺ t̺ập̺ t̺r̺u̺n̺g̺, h̺ơn̺ 2̺0̺0̺ m̺ẫu̺ x̺ét̺ n̺g̺h̺i̺ệm̺ F̺1̺ c̺h̺ờ k̺ết̺ q̺u̺ả. N̺ếu̺ p̺h̺át̺ s̺i̺n̺h̺ t̺h̺êm̺ c̺a̺ n̺h̺i̺ễm̺, s̺ố F̺1̺, F̺2̺… l̺ại̺ “p̺h̺ìn̺h̺ r̺ộn̺g̺” r̺a̺. R̺i̺ên̺g̺ h̺u̺y̺ện̺ T̺h̺u̺ận̺ T̺h̺àn̺h̺, n̺ếu̺ m̺ở r̺ộn̺g̺ x̺ét̺ n̺g̺h̺i̺ệm̺ c̺h̺o̺ n̺g̺ười̺ d̺ân̺ s̺ẽ p̺h̺ải̺ l̺ấy̺1̺8̺0̺.0̺0̺0̺ m̺ẫu̺ c̺h̺ưa̺ k̺ể l̺ực̺ l̺ượn̺g̺ c̺ôn̺g̺ n̺h̺ân̺, l̺a̺o̺ độn̺g̺. T̺ỉn̺h̺ m̺o̺n̺g̺ B̺ộ Y̺ t̺ế h̺ỗ t̺r̺ợ n̺h̺ân̺ l̺ực̺, t̺e̺s̺t̺ k̺i̺t̺ x̺ét̺ n̺g̺h̺i̺ệm̺, c̺ác̺ t̺h̺i̺ết̺ b̺ị p̺h̺òn̺g̺ c̺h̺ốn̺g̺ d̺ịc̺h̺ (k̺h̺ẩu̺ t̺r̺a̺n̺g̺, đồ b̺ảo̺ h̺ộ, d̺u̺n̺g̺ d̺ịc̺h̺ k̺h̺ử k̺h̺u̺ẩn̺…).


T̺h̺ứ t̺r̺ưởn̺g̺ Đỗ X̺u̺ân̺ T̺u̺y̺ên̺ l̺àm̺ v̺i̺ệc̺ t̺ại̺ B̺ắc̺ N̺i̺n̺h̺ n̺g̺ày̺ 8̺/5̺.

T̺ại̺ Đà N̺ẵn̺g̺ n̺ơi̺ đã g̺h̺i̺ n̺h̺ận̺ 1̺8̺ c̺a̺ n̺h̺i̺ễm̺, C̺h̺ủ t̺ịc̺h̺ U̺B̺N̺D̺ t̺h̺àn̺h̺ p̺h̺ố L̺ê T̺r̺u̺n̺g̺ C̺h̺i̺n̺h̺ y̺êu̺ c̺ầu̺ c̺ác̺ c̺h̺ợ v̺à q̺u̺ận̺, h̺u̺y̺ện̺, p̺h̺ườn̺g̺, x̺ã áp̺ d̺ụn̺g̺ “t̺h̺ẻ đi̺ c̺h̺ợ” t̺ừ n̺g̺ày̺ 8̺/5̺. M̺ỗi̺ h̺ộ g̺i̺a̺ đìn̺h̺ t̺r̺ước̺ m̺ắt̺ được̺ p̺h̺át̺ 5̺ t̺h̺ẻ đi̺ c̺h̺ợ t̺r̺o̺n̺g̺ 1̺5̺ n̺g̺ày̺ (3̺ n̺g̺ày̺ m̺ột̺ l̺ần̺). T̺h̺ẻ v̺ào̺ c̺h̺ợ c̺ó g̺i̺á t̺r̺ị d̺ùn̺g̺ m̺ột̺ l̺ần̺ ở b̺ất̺ k̺ỳ c̺h̺ợ n̺ào̺ t̺r̺ên̺ địa̺ b̺àn̺ t̺h̺àn̺h̺ p̺h̺ố. Đây̺ l̺à l̺ần̺ t̺h̺ứ h̺a̺i̺ n̺g̺ười̺ d̺ân̺ t̺h̺àn̺h̺ p̺h̺ố p̺h̺ải̺ d̺ùn̺g̺ “t̺h̺ẻ đi̺ c̺h̺ợ”.

T̺r̺ước̺ d̺i̺ễn̺ t̺i̺ến̺ p̺h̺ức̺ t̺ạp̺ c̺ủa̺ d̺ịc̺h̺ b̺ện̺h̺ t̺r̺o̺n̺g̺ n̺ước̺ v̺à t̺h̺ế g̺i̺ới̺, n̺h̺ất̺ l̺à c̺ác̺ n̺ước̺ l̺ân̺ c̺ận̺, p̺h̺át̺ b̺i̺ểu̺ v̺ới̺ c̺ử t̺r̺i̺ C̺ần̺ T̺h̺ơ n̺g̺ày̺ 8̺/5̺, T̺h̺ủ t̺ướn̺g̺ P̺h̺ạm̺ M̺i̺n̺h̺ C̺h̺ín̺h̺ l̺ưu̺ ý n̺g̺u̺y̺ c̺ơ x̺âm̺ n̺h̺ập̺ d̺ịc̺h̺ t̺ừ b̺ên̺ n̺g̺o̺ài̺ v̺ào̺ b̺i̺ên̺ g̺i̺ới̺ T̺ây̺ N̺a̺m̺. N̺g̺ười̺ d̺ân̺ C̺ần̺ T̺h̺ơ v̺à m̺i̺ền̺ T̺ây̺ đồn̺g̺ l̺òn̺g̺ c̺h̺u̺n̺g̺ s̺ức̺ c̺ùn̺g̺ c̺h̺ín̺h̺ q̺u̺y̺ền̺ t̺h̺ực̺ h̺i̺ện̺ t̺ốt̺ c̺ác̺ b̺i̺ện̺ p̺h̺áp̺ p̺h̺òn̺g̺ c̺h̺ốn̺g̺. B̺ởi̺ n̺ếu̺ l̺ơ l̺à, c̺h̺ủ q̺u̺a̺n̺, m̺ất̺ c̺ản̺h̺ g̺i̺ác̺, d̺ịc̺h̺ b̺ện̺h̺ d̺ễ l̺a̺n̺ r̺ộn̺g̺.

B̺ộ t̺r̺ưởn̺g̺ N̺g̺u̺y̺ễn̺ T̺h̺a̺n̺h̺ L̺o̺n̺g̺ đán̺h̺ g̺i̺á đợt̺ d̺ịc̺h̺ l̺ần̺ n̺ày̺ p̺h̺ức̺ t̺ạp̺, c̺ó đa̺ ổ d̺ịc̺h̺, đa̺ n̺g̺u̺ồn̺ l̺ây̺, đa̺ c̺h̺ủn̺g̺ n̺ên̺ t̺ốc̺ độ l̺ây̺ n̺h̺i̺ễm̺ t̺ăn̺g̺ c̺a̺o̺ s̺o̺ v̺ới̺ c̺ác̺ đợt̺ d̺ịc̺h̺ t̺r̺ước̺. C̺ác̺ địa̺ p̺h̺ươn̺g̺ p̺h̺ải̺ k̺íc̺h̺ h̺o̺ạt̺ t̺o̺àn̺ b̺ộ h̺ệ t̺h̺ốn̺g̺ p̺h̺òn̺g̺ c̺h̺ốn̺g̺ d̺ịc̺h̺, c̺o̺i̺ n̺h̺ư địa̺ p̺h̺ươn̺g̺ đa̺n̺g̺ t̺r̺o̺n̺g̺ d̺ịc̺h̺, để k̺h̺i̺ x̺ảy̺ r̺a̺ k̺h̺ôn̺g̺ b̺ối̺ r̺ối̺, b̺ỡ n̺g̺ỡ.

Đến̺ n̺a̺y̺, t̺ổn̺g̺ s̺ố n̺g̺ười̺ t̺i̺ếp̺ x̺úc̺ g̺ần̺ v̺à n̺h̺ập̺ c̺ản̺h̺ t̺ừ v̺ùn̺g̺ d̺ịc̺h̺ đa̺n̺g̺ c̺ác̺h̺ l̺y̺, t̺h̺e̺o̺ d̺õi̺ s̺ức̺ k̺h̺ỏe̺ l̺à h̺ơn̺ 4̺2̺.0̺0̺0̺. T̺r̺o̺n̺g̺ đó, s̺ố n̺g̺ười̺ c̺ác̺h̺ l̺y̺ t̺ập̺ t̺r̺u̺n̺g̺ t̺ại̺ b̺ện̺h̺ v̺i̺ện̺ l̺à 6̺8̺5̺, t̺ại̺ c̺ơ s̺ở k̺h̺ác̺ h̺ơn̺ 2̺1̺.0̺0̺0̺, c̺òn̺ l̺ại̺ c̺ác̺h̺ l̺y̺ t̺ại̺ n̺h̺à, n̺ơi̺ l̺ưu̺ t̺r̺ú.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *