Ngày 01/09 Việt Nam có thêm 11.429 ca, 6.759 ca trong cộng đồng

ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟶𝟻 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟷.𝟺𝟸𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟹𝟼𝟾), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟺𝟺𝟶), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟽𝟻𝟿), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟻𝟿𝟺), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟿𝟺), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷𝟷𝟸), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶𝟼), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟷𝟶𝟹), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟾𝟻), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟽𝟻), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽𝟶), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟻𝟽), Đà ɴẵɴɢ (𝟻𝟻), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟻𝟹), ʜà ɴộɪ (𝟻𝟷), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺𝟸), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟸𝟿), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸𝟹), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟸𝟶), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟸𝟶), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟸𝟶), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷𝟾), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟾), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷𝟽), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷𝟽), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟻), sơɴ ʟᴀ (𝟷𝟸), ɴᴀᴍ Địɴʜ (𝟷𝟶), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟽), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟼), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟼), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟻), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟺), ʟạɴɢ sơɴ (𝟺), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟺), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟹), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟹), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟹), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟼.𝟽𝟻𝟿 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

  • ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟷𝟼𝟸 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ɢɪảᴍ 𝟽𝟼 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟶𝟿𝟶 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟷𝟸𝟻 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟽 ᴄᴀ, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ɢɪảᴍ 𝟸𝟶 ᴄᴀ.

• ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:

  • ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟺𝟽𝟹.𝟻𝟹𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟼/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟷/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟺.𝟾𝟷𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).
  • Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ):
  • sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟᴀ̀ 𝟺𝟼𝟿.𝟹𝟷𝟷 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟺𝟻.𝟿𝟺𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.
  • ᴄᴏ́ 𝟶𝟾/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ.
  • ᴄó 𝟶𝟼 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴘʜú ᴛʜọ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ.
  • 𝟶𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟸𝟸𝟼.𝟼𝟸𝟸), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟷𝟾.𝟸𝟸𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟺.𝟻𝟸𝟻), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟸.𝟼𝟹𝟾), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿.𝟾𝟺𝟼).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *