Ngày 02/09 Việt Nam thêm 13.186 ca với 7.255 ca trong cộng đồng

ᴛʜÔɴɢ ʙÁᴏ ᴠỀ 𝟷𝟹.𝟷𝟿𝟽 ᴄᴀ ᴍẮᴄ ᴍỚɪ

Tʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟷 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟹.𝟷𝟾𝟼 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟿𝟼𝟹), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺.𝟻𝟶𝟺), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟾𝟶𝟹), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟻𝟾𝟹), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟿𝟶), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸𝟸), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟶𝟸), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟽𝟶), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟼𝟼), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟼𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟻𝟾), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟻𝟽), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟻𝟼), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟻𝟷), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟻𝟶), ʜà ɴộɪ (𝟺𝟾), Đà ɴẵɴɢ (𝟺𝟸), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺𝟸), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹𝟺), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟹𝟺), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟸𝟻), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟸𝟶), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟿), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷𝟹), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟷𝟷), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟾 ), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟾 ), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟽), ʟạɴɢ sơɴ (𝟼), ᴘʜú ʏêɴ (𝟼), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟻), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟺), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟺), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟹), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟹), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟸), ɴᴀᴍ Địɴʜ (𝟸), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟸), ᴛʜáɪ ʙìɴʜ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟽.𝟸𝟻𝟻 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

  • ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟽𝟻𝟽 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴛăɴɢ 𝟻𝟿𝟻 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟶𝟼𝟺 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟺𝟺 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪảᴍ 𝟷𝟷 ᴄᴀ, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟿𝟼 ᴄᴀ.
  • ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:
  • ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟺𝟾𝟼.𝟽𝟸𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟻/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟷/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟺.𝟿𝟻𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).
  • Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ):
  • 11.867 tử vong
  • số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟺𝟾𝟸.𝟺𝟿𝟽 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟻𝟼.𝟻𝟻𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.
  • ᴄó 𝟷𝟶/𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ.
  • ᴄó 𝟶𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ʜà ɴᴀᴍ.
  • 𝟶𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟸𝟹𝟸.𝟻𝟾𝟻), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟸𝟸.𝟽𝟹𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟻.𝟹𝟸𝟾), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟹.𝟸𝟸𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶.𝟷𝟹𝟼).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *