Ngày 03/09 Việt Nam ghi nhận 14.922 ca, vượt 500 ngàn ca từ khi dịch

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ số 𝟷𝟺.𝟿𝟸𝟸 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠớɪ 𝟷𝟺.𝟾𝟿𝟺 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ 𝟹𝟺 ᴛỉɴʜ ᴠà 𝟸𝟾 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠớɪ 𝟾.𝟺𝟿𝟿 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠớɪ 𝟹.𝟼𝟽𝟼 ᴄᴀ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟà 𝟸 địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ.
ᴄụ ᴛʜể: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟾.𝟺𝟿𝟿), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟼𝟽𝟼), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟾𝟼), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟻𝟼𝟺), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟸𝟼𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟻𝟺), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟾𝟸), Đà ɴẵɴɢ (𝟾𝟷), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟽𝟻), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟼𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟼𝟷), ʜà ɴộɪ (𝟻𝟾), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟹𝟿), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟹𝟽), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟸𝟺), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟿), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟽), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟷𝟻), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟷𝟶), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟷𝟶), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟿), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟾 ), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟾 ), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟻), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟻), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟻), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟺), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟹), ɴᴀᴍ Địɴʜ (𝟸), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟸), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟷).

ᴛʀᴏɴɢ số ᴛʀêɴ ᴄó 𝟿.𝟸𝟽𝟻 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟽𝟶𝟾 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ 𝟸.𝟻𝟹𝟼 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟾𝟸𝟾 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟷𝟾𝟹 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪảᴍ 𝟷𝟿 ᴄᴀ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴛăɴɢ 𝟸𝟶𝟻 ᴄᴀ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟻𝟶𝟷.𝟼𝟺𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟹/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟷/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ.

Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟺𝟿𝟽.𝟹𝟿𝟷 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟼𝟽.𝟾𝟿𝟺 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴄó 𝟷𝟶/𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ.

ᴄó 𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ʜà ɴᴀᴍ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟸𝟺𝟷.𝟶𝟾𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟸𝟼.𝟺𝟶𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟼.𝟹𝟷𝟺), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟹.𝟽𝟾𝟻), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶.𝟸𝟿𝟶).

Đɪềᴜ ᴛʀị: số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟷𝟷.𝟹𝟺𝟺; ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟸𝟽𝟶.𝟼𝟼𝟾

ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟼.𝟺𝟿𝟷 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó:

  • ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟺.𝟷𝟸𝟸
  • ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟷.𝟸𝟿𝟻
  • ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟷𝟽𝟿
  • ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟾𝟼𝟽
  • ᴇᴄᴍᴏ: 𝟸𝟾 𝟹

ᴄʜɪềᴜ 𝟹-𝟿, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠượᴛ ʜơɴ ɴửᴀ ᴛʀɪệᴜ ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟾.𝟺𝟿𝟿 ᴄᴀ – Ảɴʜ 𝟹.
Đồ ʜọᴀ: ɴɢỌᴄ ᴛʜÀɴʜ

ᴛử ᴠᴏɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟹𝟾 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟸𝟻𝟶), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺𝟺), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟹𝟶), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟻), ʜà ɴộɪ (𝟸), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟸), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷).

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟸.𝟺𝟽𝟼 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ.

xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ: ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟽𝟷𝟻.𝟼𝟽𝟸 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟷.𝟸𝟸𝟹.𝟷𝟷𝟿 ʟượᴛ ɴɢườɪ. số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽-𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟼.𝟶𝟼𝟹.𝟷𝟿𝟻 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟹𝟽.𝟶𝟹𝟹.𝟻𝟻𝟽 ʟượᴛ ɴɢườɪ.

ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸-𝟿 ᴄó 𝟸𝟾𝟹.𝟸𝟸𝟷 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟸𝟶.𝟾𝟹𝟷.𝟺𝟽𝟾 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟷𝟽.𝟾𝟽𝟸.𝟹𝟻𝟼 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟸.𝟿𝟻𝟿.𝟷𝟸𝟸 ʟɪềᴜ.

  • ʙộ ʏ ᴛế ʜướɴɢ ᴅẫɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛừ ɴᴀʏ đếɴ 𝟷𝟻-𝟿, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ɴʜà/ʜộ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛᴏàɴ ʙộ ɴɢᴜ̛ờɪ ᴅᴀ̂ɴ íᴛ ɴʜấᴛ 𝟹 ʟầɴ (ᴛừ 𝟸-𝟹 ɴɢàʏ/ʟầɴ); ʟấʏ ᴍẫᴜ đᴏ̛ɴ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀɴʜ ʜᴏặᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀᴛ-ᴘᴄʀ ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴛʜᴇᴏ ɴʜà ở/ʜộ ɢɪᴀ đìɴʜ.

ᴄụ ᴛʜể ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄᴀᴏ: ʟấʏ ᴍẫᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ở/ʜộ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙộ ɴɢᴜ̛ờɪ ᴅᴀ̂ɴ ɪ́ᴛ ɴʜấᴛ 𝟹 ʟầɴ (ᴛừ 𝟸-𝟹 ɴɢᴀ̀ʏ/ʟầɴ); ʟấʏ ᴍẫᴜ đᴏ̛ɴ ᴋʜᴀ́ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀɴʜ ʜᴏặᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀᴛ-ᴘᴄʀ ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴀ̀ ở/ʜộ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ;

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ: ʟấʏ ᴍẫᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ở/ʜộ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙộ ɴɢᴜ̛ờɪ ᴅᴀ̂ɴ ɪ́ᴛ ɴʜấᴛ 𝟷 ʟầɴ (𝟻-𝟽 ɴɢᴀ̀ʏ/ʟầɴ); ʟấʏ ᴍẫᴜ xᴇ́ᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀᴛ-ᴘᴄʀ ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴀ̀ ở/ʜộ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

  • ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴘʜâɴ ʙổ 𝟻𝟺.𝟶𝟶𝟶 ʟọ ᴛʜᴜốᴄ ʀᴇᴍᴅᴇsɪᴠɪʀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄơ sở đɪềᴜ ᴛʀị, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ đã ᴘʜâɴ ʙổ ʟêɴ ʜơɴ 𝟸𝟸𝟽.𝟼𝟾𝟶 ʟọ.

Đâʏ ʟà ʟầɴ ᴘʜâɴ ʙổ ᴛʜứ 𝟻 ᴛʜᴜốᴄ ʀᴇᴍᴅᴇsɪᴠɪʀ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế. Ở ʟầɴ ᴘʜâɴ ʙổ ɴàʏ, ᴛʜᴜốᴄ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴄʜủ ʏếᴜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄơ sở đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ. ᴛʀướᴄ đó, ʙộ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ đã ᴘʜâɴ ʙổ 𝟺 đợᴛ ᴛʜᴜốᴄ ʀᴇᴍᴅᴇsɪᴠɪʀ ᴠớɪ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷𝟽𝟹.𝟼𝟾𝟶 ʟọ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *