Ngày 05/09 Việt Nam thêm 13.101 ca, cả nước tăng thêm 3.580 ca so với hôm qua

ᴛʜÔɴɢ ʙÁᴏ ᴠỀ 𝟷𝟹.𝟷𝟹𝟽 ᴄᴀ ᴍẮᴄ ᴍỚɪ

ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟹𝟼 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟹.𝟷𝟶𝟷 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟼.𝟸𝟸𝟼), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟻𝟺𝟶), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟷.𝟸𝟺𝟹), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟽𝟻𝟼), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟹𝟺𝟻), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹𝟹), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟷𝟶𝟶), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟿𝟷), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟽𝟾), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟽𝟺), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽𝟹), Đà ɴẵɴɢ (𝟼𝟺), ʜà ɴộɪ (𝟻𝟹), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟻𝟷), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟺𝟾), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟺𝟽), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟹𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟸𝟻), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸𝟺), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟸𝟸), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟸𝟶), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟹), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟼), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟻), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟻), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟻), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟺), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟺), ʟạɴɢ sơɴ (𝟹), sơɴ ʟᴀ (𝟸), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟸), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟷), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ (𝟷), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟽.𝟻𝟸𝟷 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ 281 ca tử vong

  • ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛăɴɢ 𝟹.𝟻𝟾𝟶 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴛăɴɢ 𝟸.𝟷𝟸𝟸 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟶𝟻𝟻 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟸𝟻𝟷 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟸𝟷𝟸 ᴄᴀ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟸𝟸𝟶 ᴄᴀ.
  • ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:
  • ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟻𝟸𝟺.𝟹𝟶𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟷/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟶/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟻.𝟹𝟹𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).
  • Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ):
  • số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟻𝟸𝟶.𝟶𝟷𝟹 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟾𝟾.𝟿𝟻𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.
  • ᴄó 𝟶𝟿/𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ.
  • ᴄó 𝟶𝟽 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ʜà ɴᴀᴍ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ.
  • 𝟶𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟸𝟻𝟷.𝟺𝟷𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟹𝟸.𝟺𝟹𝟹), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟾.𝟻𝟺𝟿), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟻.𝟶𝟾𝟻), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶.𝟻𝟽𝟷).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *