Ngày 06/09 Việt Nam thêm 12.481 ca, TP.HCM tăng gần 900 ca

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟻-𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟼-𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟸.𝟺𝟾𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟸.𝟺𝟽𝟽 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴠớɪ 𝟾.𝟶𝟿𝟿 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.
ᴄụ ᴛʜể: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟽.𝟷𝟸𝟸), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸.𝟷𝟿𝟺), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟾𝟽𝟷), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟾𝟻𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟹𝟺), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟶𝟷), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟹𝟺), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟿𝟽), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟿𝟻), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾𝟽), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟽𝟿), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟽𝟶), Đà ɴẵɴɢ (𝟼𝟹);

ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟺𝟾), ʜà ɴộɪ (𝟺𝟸), ᴘʜú ʏêɴ (𝟹𝟺), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟹𝟷), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟸𝟾), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟸𝟸), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟸𝟷), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟸𝟶), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷𝟺), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟷𝟹), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷𝟹), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟷𝟸), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟷𝟷), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟷𝟶), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟿), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟿), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟿), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟽), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟺), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟺), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟹), sơɴ ʟᴀ (𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟸), ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ (𝟷), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟷).

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟼𝟸𝟺 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ 𝟾𝟿𝟼 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟹𝟺𝟼 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ɢɪảᴍ 𝟹𝟽𝟸 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟷𝟶𝟷 ᴄᴀ, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷𝟶𝟷 ᴄᴀ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟻𝟹𝟼.𝟽𝟾𝟾 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟷/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟻𝟿/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ.
Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 đếɴ ɴᴀʏ, sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟᴀ̀ 𝟻𝟹𝟸.𝟺𝟿𝟶 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟿𝟾.𝟼𝟾𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴄᴏ́ 𝟿/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ.

ᴄó 𝟿 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ʜà ɴᴀᴍ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʟàᴏ ᴄᴀɪ, ʜưɴɢ ʏêɴ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟸𝟻𝟾.𝟻𝟹𝟼), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟹𝟺.𝟼𝟸𝟽), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟿.𝟺𝟸𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟻.𝟿𝟺𝟸), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶.𝟾𝟶𝟻).

Đɪềᴜ ᴛʀị: số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟿.𝟽𝟹𝟶. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟹𝟶𝟷.𝟺𝟻𝟽 𝟸.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟼.𝟺𝟶𝟽 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó:

  • ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟺.𝟷𝟸𝟾
  • ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟷.𝟷𝟿𝟼
  • ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟷𝟺𝟸
  • ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟿𝟶𝟿
  • ᴇᴄᴍᴏ: 𝟹𝟸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *