Ngày 07/09 Việt Nam thêm 14.208 ca, TP. Hồ Chí Minh tăng 188 ca

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟼-𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟽-𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟺.𝟸𝟶𝟾 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟻 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟺.𝟷𝟿𝟹 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟽.𝟹𝟷𝟶), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟿𝟼𝟼), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟺𝟻), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺𝟿𝟶), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟺𝟸),

ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟾𝟹), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟷𝟾𝟸), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟼𝟺), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾𝟽), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟽𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟽𝟷), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟼𝟷), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟻𝟷), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟺𝟾), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟺𝟼), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟹𝟽), ʜà ɴộɪ (𝟹𝟼), Đà ɴẵɴɢ (𝟹𝟺), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟹𝟷), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸𝟻), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟷𝟾), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟷),

ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟶), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟿), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟾 ), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟾 ), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟽), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟽), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟽), sơɴ ʟᴀ (𝟽), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟺), ʟạɴɢ sơɴ (𝟹), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟸), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟸), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟸), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟷), ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ (𝟷), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟷), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟾.𝟷𝟼𝟷 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ và 316 ca tử vong

ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟽𝟷𝟼 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴛăɴɢ 𝟷𝟾𝟾 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟽𝟽𝟸 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟽𝟺 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪảᴍ 𝟹𝟼𝟽 ᴄᴀ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟺𝟷 ᴄᴀ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟻𝟻𝟶.𝟿𝟿𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟷/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟻𝟾/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟻.𝟼𝟶𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

ʀɪêɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ) ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟻𝟺𝟼.𝟼𝟾𝟹 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟶𝟾.𝟿𝟹𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴄᴏ́ 𝟶𝟿/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ.

ᴄó 𝟶𝟾 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ʜà ɴᴀᴍ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʟàᴏ ᴄᴀɪ.

𝟶𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟸𝟼𝟻.𝟾𝟺𝟼), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟹𝟾.𝟻𝟿𝟹), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟶.𝟹𝟼𝟻), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟼.𝟺𝟹𝟸).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴄó 𝟷𝟶.𝟸𝟻𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, đưᴀ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ ʟêɴ 𝟹𝟷𝟷.𝟽𝟷𝟶 ᴄᴀ.

ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴄᴅᴄ.ᴋᴄʙ.ᴠɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟷𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟸𝟻𝟹), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟸), Đà ɴẵɴɢ (𝟸), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟸), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸).

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟹.𝟽𝟶𝟷 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

ᴠề ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟶𝟼/𝟿 ᴄó 𝟻𝟹𝟺.𝟿𝟹𝟽 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟸𝟸.𝟼𝟽𝟻.𝟼𝟺𝟺 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟷𝟿.𝟸𝟹𝟷.𝟸𝟹𝟾 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟹.𝟺𝟺𝟺.𝟺𝟶𝟼 ʟɪềᴜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *