Ngày 09/09 Việt Nam thêm 12.420 ca trong đó có 6.138 ca trong cộng đồng.

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟶𝟾/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟶𝟿/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟸.𝟺𝟸𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟸𝟷 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟸.𝟹𝟿𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ

ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟻𝟺𝟿), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺.𝟻𝟹𝟷), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟾𝟾𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺𝟷𝟸), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟼𝟷), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹𝟻), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷𝟻), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟽𝟽), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟼𝟷), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟻𝟹), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟻𝟶), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟺𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟺𝟷), Đà ɴẵɴɢ (𝟹𝟻), ʜà ɴộɪ (𝟹𝟻), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟸𝟿), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟾), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟸𝟶), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟷𝟿), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷𝟼), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟷𝟻), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟻), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷𝟸), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟷𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟶), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟿), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟾 ), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟽), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟼), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟺), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟺), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟸), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟷), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟼.𝟷𝟹𝟾 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ và 345 ca tử vong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *