Ngày 11/09 Việt Nam thêm 11.932 CA MẮC MỚI, TP.HCM giảm hơn hôm qua

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟷.𝟿𝟹𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟶𝟻 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟷.𝟿𝟸𝟽 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ:

ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟼𝟸𝟿), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟿𝟽𝟷), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟼𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟹𝟽), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟼𝟻), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟺𝟽), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟹𝟽), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶𝟽), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟺𝟼), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺𝟼), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟹𝟾), ʜà ɴộɪ (𝟹𝟻), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟹𝟺), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟹𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟹𝟸), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟹𝟷), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹𝟷), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟿), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟿), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟷𝟾), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟽), sơɴ ʟᴀ (𝟷𝟼), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟺), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷𝟷), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟼), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟻), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟻), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟺), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟹), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟹), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟸), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟸), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟸), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟷), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻.𝟷𝟼𝟿 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ273 ca tử vong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *