Ngày 12/09 Việt Nam thêm 11.478 CA MẮC MỚI , TP.HCM tăng hơn hôm qua

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟷.𝟺𝟽𝟾 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟶𝟿 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟷.𝟺𝟼𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ:

ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟼.𝟷𝟻𝟾), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟷𝟾𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟽𝟺), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟾𝟻), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷𝟽), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟿𝟹), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾𝟶), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟼𝟾), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟼𝟸), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟼𝟷), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟺𝟿), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟺𝟼), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟺𝟼), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟹𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟹𝟶), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟸𝟸), ʜà ɴộɪ (𝟸𝟶), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟷𝟽), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟼), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟼), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟺), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟸), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟷𝟸), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟷𝟸), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟸), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟾 ), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟽), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟹), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟸), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟸), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟸), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟷), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟼.𝟼𝟻𝟶 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ và 261 ca tử vong

 • ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛỉɴʜ ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ đăɴɢ ᴋý ʙổ sᴜɴɢ 𝟻𝟺𝟾 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴛừ ᴄáᴄ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ.
 • ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟺𝟻𝟾 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴛăɴɢ 𝟻𝟸𝟿 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟽𝟾𝟹 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟷𝟺 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪảᴍ 𝟻𝟸 ᴄᴀ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ɢɪảᴍ 𝟺𝟾 ᴄᴀ.
 • ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟶𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟷𝟸.𝟼𝟹𝟹 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿
𝟷. số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ:

 • ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟷𝟷.𝟷𝟷𝟼
 • ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟹𝟽𝟺.𝟻𝟽𝟾

𝟸. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟼.𝟶𝟻𝟽 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó:

 • ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟹.𝟾𝟹𝟻
 • ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟷.𝟷𝟸𝟹
 • ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟷𝟺𝟶
 • ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟿𝟸𝟿
 • ᴇᴄᴍᴏ: 𝟹𝟶

𝟹. số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ:

 • ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴄᴅᴄ. ᴋᴄʙ. ᴠɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟼𝟷 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟸𝟶𝟶), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟿), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟻), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟼), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟸), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟷), Đà ɴẵɴɢ (𝟷).
 • ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟶𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟸𝟾𝟷 ᴄᴀ.
 • ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟻.𝟸𝟽𝟿 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ

 • ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟹𝟻𝟻.𝟾𝟽𝟷 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟿𝟾𝟸.𝟽𝟷𝟾 ʟượᴛ ɴɢườɪ.
 • số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟺.𝟿𝟼𝟽.𝟼𝟽𝟶 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟺𝟹.𝟺𝟺𝟾.𝟼𝟺𝟷 ʟượᴛ ɴɢườɪ.

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿:

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟿 ᴄó 𝟷.𝟶𝟷𝟼.𝟶𝟻𝟿 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟸𝟾.𝟸𝟷𝟹.𝟹𝟿𝟸 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟸𝟹.𝟷𝟻𝟽.𝟶𝟼𝟽 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟻.𝟶𝟻𝟼.𝟹𝟸𝟻 ʟɪềᴜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *