Ngày 13/09 Việt Nam thêm 11.172 ca với 5.926 ca trong cộng đồng

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟷.𝟷𝟽𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟷.𝟷𝟼𝟾 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ.

ᴄụ ᴛʜể ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟻.𝟺𝟺𝟼 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟼𝟻𝟷), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟽𝟼𝟾), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟸𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟼𝟷), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟺𝟸), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽𝟽), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟼𝟾), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟻𝟿), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟻𝟽), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟺𝟺), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟺𝟺), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟺𝟸), ʜà ɴộɪ (𝟺𝟷), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹𝟾), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟸𝟾);

ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟸𝟷), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟸𝟶), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷𝟾), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷𝟼), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟹), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷𝟷), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟿), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟽), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟽), ᴘʜú ʏêɴ (𝟽), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟼), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟻), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟻), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟻), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟻), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟺), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ (𝟷), ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻.𝟿𝟸𝟼 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟹𝟶𝟷 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪảᴍ 𝟽𝟷𝟸 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛăɴɢ 𝟺𝟼𝟹 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ɢɪảᴍ 𝟸𝟶𝟼 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟺𝟸 ᴄᴀ, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟾𝟷 ᴄᴀ.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟷𝟸.𝟺𝟺𝟼 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟼𝟸𝟺.𝟻𝟺𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟺𝟿/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỉ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟻𝟼/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟼.𝟹𝟺𝟾 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

ʀɪêɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ) ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟼𝟸𝟶.𝟷𝟼𝟻 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟹𝟾𝟹.𝟶𝟶𝟺 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟹𝟶𝟹.𝟺𝟽𝟻), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟼𝟶.𝟼𝟼𝟿), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟻.𝟻𝟾𝟺), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟾.𝟺𝟾𝟼), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸.𝟹𝟼𝟼).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟿, ᴄó 𝟷𝟷.𝟸𝟶𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, đưᴀ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ ʟêɴ 𝟹𝟾𝟻.𝟽𝟽𝟾 ᴄᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴄᴅᴄ.ᴋᴄʙ.ᴠɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟿𝟾 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟸𝟸𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟷𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟻), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟻), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟹), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟸), Đà ɴẵɴɢ (𝟸), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷).

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ ʙổ sᴜɴɢ ᴅữ ʟɪệᴜ 𝟾𝟹 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛừ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀướᴄ đó ᴛạɪ: ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟿), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟻𝟸), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟸).

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟà 𝟸𝟽𝟿 ᴄᴀ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟻.𝟼𝟼𝟶 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỉ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỉ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟸-𝟿, ᴄó 𝟷.𝟶𝟼𝟼.𝟿𝟺𝟾 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟸𝟿.𝟸𝟾𝟶.𝟹𝟶𝟽 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟸𝟹.𝟿𝟻𝟺.𝟸𝟺𝟾 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟻.𝟹𝟸𝟼.𝟶𝟻𝟿 ʟɪềᴜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *