Ngày 14/09 Việt Nam thêm 10.508 ca. Số ca giảm mạnh hơn hôm qua

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟶.𝟻𝟶𝟾 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟸 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟶.𝟺𝟿𝟼 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟼.𝟹𝟷𝟸), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸.𝟷𝟽𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟽𝟽𝟽), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟽𝟿), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟻𝟽), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶𝟸), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟽𝟻), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟻𝟺), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟺𝟺), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺𝟶), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟹𝟺), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟹𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟹𝟸), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟸𝟼), ʜà ɴộɪ (𝟸𝟷), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟺), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷𝟺), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷𝟹), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷𝟷), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟷), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟷𝟶), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟿), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟾 ), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟼), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟻), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟻), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟻), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟹), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟸), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟷), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟼.𝟽𝟺𝟶 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟶.𝟻𝟶𝟾 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟿 ᴄó 𝟷𝟶.𝟺𝟿𝟼 ᴄᴀ ở 𝟹𝟹 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ, ɢɪảᴍ 𝟼𝟽𝟸 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ʜôᴍ ǫᴜᴀ; 𝟷𝟸.𝟼𝟾𝟹 ɴɢườɪ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ; 𝟸𝟽𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ 𝟾𝟼𝟼 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟺𝟽𝟹 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟿 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟻𝟸 ᴄᴀ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟾𝟶 ᴄᴀ. ᴛʀᴏɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʜôᴍ ɴᴀʏ, 𝟹.𝟽𝟻𝟼 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴜ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ (ɢɪảᴍ 𝟷.𝟺𝟾𝟼 ᴄᴀ), 𝟼.𝟽𝟺𝟶 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ (ᴛăɴɢ 𝟾𝟷𝟺 ᴄᴀ).

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟà 𝟷𝟷.𝟿𝟷𝟾 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟽𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ, ɢồᴍ ᴛạɪ: ᴛᴘ ʜᴄᴍ 𝟷𝟿𝟿, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟺𝟷, Đồɴɢ ɴᴀɪ 𝟷𝟸, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟽, ʟᴏɴɢ ᴀɴ 𝟺, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟺, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ 𝟺, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ 𝟸, ᴄầɴ ᴛʜơ, ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ, ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đềᴜ ᴍộᴛ.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟà 𝟸𝟽𝟹 ᴄᴀ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟻.𝟿𝟹𝟼 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ. ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ ʟà 𝟸,𝟷%.

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟼𝟹𝟶.𝟼𝟼𝟸, ɢʜɪ ɴʜậɴ ở 𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ. ᴠề đɪềᴜ ᴛʀị, số ɴɢườɪ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʟà 𝟷𝟸.𝟼𝟾𝟹, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ ʟêɴ 𝟹𝟿𝟾.𝟺𝟼𝟷. số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟻.𝟿𝟹𝟹 ᴄᴀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *