Ngày 15/09 Việt Nam có thêm 10.585 ca mới với 5.823 ca trong cộng đồng.

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟺/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟶.𝟻𝟾𝟻 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟶𝟸 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟶.𝟻𝟾𝟹 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟹𝟶𝟷), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟸𝟸𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟾𝟶𝟾), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺𝟸𝟺), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟾𝟹), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿𝟹), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟻𝟿), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟻𝟾), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟻𝟹), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟺𝟾), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟺𝟻), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟹𝟹), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟹𝟷), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟸𝟽), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟸𝟼), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟿), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷𝟾), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟻), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟺), ʜà ɴộɪ (𝟷𝟺), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟷𝟹), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟷𝟶), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷𝟶), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟿), Đà ɴẵɴɢ (𝟿), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟿), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟾 ), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟽), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟹), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟹), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟸), ʟàᴏ ᴄᴀɪ (𝟷), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻.𝟾𝟸𝟹 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ250 ca tử vong

số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʟà 𝟷𝟺.𝟷𝟾𝟿 ᴄᴀ.
ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟾𝟽 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟶𝟷𝟷 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟶𝟻𝟶 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟹𝟷 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟺𝟻 ᴄᴀ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟸𝟼 ᴄᴀ.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟷𝟷.𝟼𝟸𝟷 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.
ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟼𝟺𝟻.𝟼𝟺𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟺𝟽/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺, sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟᴀ̀ 𝟼𝟺𝟷.𝟸𝟺𝟺 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺𝟶𝟿.𝟾𝟽𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴄᴏ́ 𝟷𝟺/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ʜà ɴᴀᴍ, ᴘʜú ᴛʜọ, ɴɪɴʜ ʙìɴʜ.

ᴄó 𝟺 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʟàᴏ ᴄᴀɪ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟹𝟷𝟻.𝟶𝟾𝟾), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟼𝟼.𝟶𝟽𝟻), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟽.𝟷𝟼𝟿), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟿.𝟸𝟾𝟿), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸.𝟻𝟼𝟷).

Đɪềᴜ ᴛʀị: số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟷𝟺.𝟷𝟾𝟿. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟺𝟷𝟸.𝟼𝟻𝟶

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟼.𝟶𝟶𝟾 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó:

  • ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟹.𝟾𝟻𝟻
  • ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟷.𝟷𝟷𝟹
  • ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟷𝟸𝟽
  • ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟾𝟽𝟽
  • ᴇᴄᴍᴏ: 𝟹𝟼

ᴛử ᴠᴏɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟻𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟷𝟾𝟿), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟺), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟹), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟸), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟷), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷).

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟸𝟼𝟷 ᴄᴀ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟼.𝟷𝟾𝟼 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺 đɪểᴍ ᴘʜầɴ ᴛʀăᴍ sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *