Ngày 16/09 Việt Nam thêm 10.489 ca , số ca TP.HCM vẫn còn cao

Advertisement

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟼/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟶.𝟺𝟾𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟶𝟽 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟶.𝟺𝟾𝟸 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ

Advertisement
Advertisement

ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟽𝟹𝟻), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸.𝟿𝟿𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟻𝟼𝟽), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟾𝟷), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟿𝟾), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸𝟼), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾𝟷), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟼𝟶), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟻𝟾), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟺𝟹), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟹𝟽), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟹𝟹), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟹𝟶), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟸𝟿), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟸𝟿), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟸𝟼), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟸𝟸), ʜà ɴộɪ (𝟷𝟻), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟺), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟸), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟿), ᴘʜú ʏêɴ (𝟿), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟾 ), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟽), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟽), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟽), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟼), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟼), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟻), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟺), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟹), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟸), Đà ɴẵɴɢ (𝟸), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟷), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟷)ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟼.𝟻𝟹𝟽 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ 𝟺𝟹𝟺 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟸𝟹𝟶 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ɢɪảᴍ 𝟸𝟺𝟷 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪảᴍ 𝟷𝟺𝟹 ᴄᴀ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷𝟻 ᴄᴀ. ʜôᴍ ɴᴀʏ, 𝟹.𝟿𝟺𝟻 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴜ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ (ɢɪảᴍ 𝟾𝟷𝟻 ᴄᴀ), 𝟼.𝟻𝟹𝟽 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ (ᴛăɴɢ 𝟽𝟷𝟺 ᴄᴀ).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟹𝟺 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ: ᴛᴘ ʜᴄᴍ 𝟷𝟼𝟶, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟺𝟼, ʟᴏɴɢ ᴀɴ 𝟷𝟶, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟼, ɴɢʜệ ᴀɴ 𝟹, ᴛâʏ ɴɪɴʜ 𝟸, ʙếɴ ᴛʀᴇ 𝟸, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ, ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ, ᴄà ᴍᴀᴜ, ʜà ɴộɪ đềᴜ ᴍộᴛ.

ʙổ sᴜɴɢ 𝟻 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ: ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟹, ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟸.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟà 𝟸𝟻𝟼 ᴄᴀ.ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟼.𝟺𝟸𝟻 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *