Ngày 19/09 Việt Nam có thêm 10.040 ca mới, Bình Dương giảm 545 ca

Advertisement


ᴛʜᴇᴏ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟾-𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟷𝟿-𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟶.𝟶𝟺𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟻 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟶.𝟶𝟸𝟻 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ 𝟹𝟺 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ, ɢồᴍ: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟻.𝟺𝟿𝟼), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸.𝟹𝟹𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟻𝟹);

Advertisement
Advertisement

ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟾𝟽), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟺𝟿), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟻𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶𝟸), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟾𝟺), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟻𝟹), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟻𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟹𝟽), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟹𝟶), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟸𝟺), ʜà ɴộɪ (𝟸𝟶), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟷𝟾), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟷𝟻), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷𝟻), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟻), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟹);

ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟷𝟷), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟾), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟽), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟼), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟼), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟻), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟹), Đà ɴẵɴɢ (𝟸), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟸), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟸), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟷), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟷), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷), ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻.𝟾𝟿𝟺 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛăɴɢ 𝟼𝟼𝟻 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ɴʜư sᴀᴜ: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟸𝟻𝟿 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟻𝟺𝟻 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟷𝟺 ᴄᴀ, ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷𝟺𝟺 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟷𝟹 ᴄᴀ.

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟà 𝟷𝟶.𝟻𝟷𝟽 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟼𝟾𝟽.𝟶𝟼𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟺𝟽/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỉ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟻𝟼/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟼.𝟿𝟾𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

ʀɪêɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟺 đếɴ ɴᴀʏ) ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟼𝟾𝟸.𝟼𝟷𝟽 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺𝟻𝟺.𝟽𝟹𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.
ᴄó 𝟷𝟻/𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜòᴀ ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ʜà ɴᴀᴍ, ᴘʜú ᴛʜọ, ɴɪɴʜ ʙìɴʜ, ɴᴀᴍ Địɴʜ.

ᴄó 𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʟàᴏ ᴄᴀɪ, ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟹𝟹𝟼.𝟻𝟸𝟾), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟽𝟾.𝟸𝟿𝟻), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟿.𝟿𝟽𝟹), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟶.𝟹𝟸𝟾), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹.𝟶𝟻𝟿).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟿.𝟷𝟹𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, đưᴀ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ ʟêɴ 𝟺𝟻𝟽.𝟻𝟶𝟻.

ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴄᴅᴄ.ᴋᴄʙ.ᴠɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟹𝟹 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟷𝟾𝟸), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟷), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟿), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟹), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟸), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟷), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷).

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ ʟà 𝟸𝟺𝟼 ᴄᴀ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟽.𝟶𝟿𝟶 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỉ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỉ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

ᴠề ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟾-𝟿 ᴄó 𝟺𝟻𝟻.𝟹𝟷𝟽 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟹𝟺.𝟶𝟿𝟻.𝟸𝟺𝟹 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟸𝟽.𝟻𝟽𝟽.𝟺𝟽𝟸 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟼.𝟻𝟷𝟽.𝟽𝟽𝟷 ʟɪềᴜ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *