Ngày 21/09 Việt Nam thêm 11.692 ca mới, 6.835 ca trong cộng đồng

Advertisement

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟷.𝟼𝟿𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟶𝟻 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟷.𝟼𝟾𝟽 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ (ᴛăɴɢ 𝟹.𝟶𝟷𝟿 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó) ᴛạɪ 𝟹𝟺 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố (ᴄó 𝟼.𝟾𝟹𝟻 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ).

Advertisement
Advertisement

ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ʙệɴʜ ɴʜư sᴀᴜ: ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟼.𝟻𝟸𝟷), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟼𝟶𝟿), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟻𝟿𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟻𝟺), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹𝟺), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟸𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶𝟻), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟻𝟿), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺𝟹), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟸𝟽), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟸𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷𝟾), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟻), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟻), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟷𝟺), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷𝟹), ʜà ɴộɪ (𝟷𝟸), ʜà ɴᴀᴍ (𝟷𝟸), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟷𝟸), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟷), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷𝟷), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟷𝟶), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟷𝟶), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟶), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟿), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟼), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟼), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟺), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟺), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟹), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟸), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷).

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢɪảᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó: Đồɴɢ ɴᴀɪ (-𝟸𝟽𝟿), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (-𝟷𝟶𝟼), Đắᴋ ʟắᴋ (-𝟷𝟶𝟹).

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó: ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟸.𝟷𝟿𝟿), ᴛᴘ. ʜᴄᴍ (𝟷.𝟹𝟻𝟶), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟸𝟽).

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟽𝟶𝟽.𝟺𝟹𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟺𝟽/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺, sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟᴀ̀ 𝟽𝟶𝟸.𝟿𝟽𝟸 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟺𝟽𝟶.𝟷𝟼𝟺 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴄᴏ́ 𝟷𝟾/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜòᴀ ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, ɴɪɴʜ ʙìɴʜ, ɴᴀᴍ Địɴʜ, ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʟạɴɢ sơɴ.

ᴄó 𝟹 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʟàᴏ ᴄᴀɪ, ʜà ᴛĩɴʜ.

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴʜɪễᴍ ᴛíᴄʜ ʟũʏ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟹𝟺𝟾.𝟸𝟸𝟶), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟾𝟹.𝟹𝟷𝟺), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟺𝟷.𝟺𝟹𝟸), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟶.𝟾𝟻𝟶), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹.𝟹𝟽𝟻).

Đɪềᴜ ᴛʀị: số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟷𝟷.𝟶𝟷𝟽. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟺𝟽𝟻.𝟹𝟺𝟹 𝟸.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟻.𝟷𝟹𝟹 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó:

  • ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟹.𝟸𝟷𝟶
  • ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟾𝟿𝟸
  • ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟷𝟼𝟶
  • ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟾𝟹𝟾
  • ᴇᴄᴍᴏ: 𝟹𝟹

ᴛử ᴠᴏɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟺𝟶 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟷𝟾𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺𝟷), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟹), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟷), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), Đà ɴẵɴɢ (𝟷), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸).

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟸𝟸𝟿 ᴄᴀ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟽.𝟻𝟺𝟻 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺 đɪểᴍ ᴘʜầɴ ᴛʀăᴍ sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ.

xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ: ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟿𝟿.𝟶𝟶𝟺 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟹𝟿𝟹.𝟺𝟹𝟻 ʟượᴛ ɴɢườɪ. số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽-𝟺-𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟽.𝟶𝟹𝟼.𝟸𝟶𝟻 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟺𝟿.𝟹𝟶𝟹.𝟼𝟼𝟶 ʟượᴛ ɴɢườɪ.

ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟶/𝟿 ᴄó 𝟻𝟶𝟸.𝟺𝟿𝟹 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟹𝟻.𝟶𝟽𝟷.𝟽𝟷𝟺 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟸𝟾.𝟸𝟾𝟾.𝟶𝟶𝟽 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟼.𝟽𝟾𝟹.𝟽𝟶𝟽 ʟɪềᴜ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *