Ngày 22/09 Việt Nam thêm 11.527 ca, với 5.870 ca trong cộng đồng

Advertisement

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟿 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟿, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟷.𝟻𝟸𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟶𝟸 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟷.𝟻𝟸𝟻 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ (ɢɪảᴍ 𝟷𝟼𝟸 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó) ᴛạɪ 𝟹𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố (ᴄó 𝟻.𝟾𝟽𝟶 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ).

Advertisement
Advertisement

ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ʙệɴʜ ɴʜư sᴀᴜ: ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟺𝟹𝟻), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺.𝟷𝟽𝟿), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟿𝟹𝟶), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟷𝟿𝟷), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟾𝟼), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾𝟿), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺𝟾), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟺𝟾), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟺𝟹), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟸𝟼), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟸𝟷), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟸𝟶), ʜà ɴᴀᴍ (𝟸𝟶), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟷𝟿), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟾), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟻), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟺), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟶), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟿), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟿), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟿), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟾 ), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟾 ), ʜà ɴộɪ (𝟽), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟼), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟺), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟹), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟹), ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ (𝟸), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟸), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟸), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟸), sơɴ ʟᴀ (𝟷), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟷)

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢɪảᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (-𝟷.𝟶𝟾𝟼), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (-𝟼𝟹), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (-𝟷𝟼).

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ đó: ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟻𝟽𝟶), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟺𝟶), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟼𝟻).

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟷𝟶.𝟺𝟼𝟻 ᴄᴀ/ɴɢàʏ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟽𝟷𝟾.𝟿𝟼𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟺𝟽/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟻𝟼/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟽.𝟷𝟾𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ), số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟽𝟷𝟺.𝟺𝟿𝟽 ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟺𝟾𝟸.𝟶𝟾𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

𝟷𝟽/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜòᴀ ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ɴɢᴜʏêɴ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴠĩɴʜ ᴘʜúᴄ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ʜảɪ ᴅươɴɢ, ᴘʜú ᴛʜọ, ɴɪɴʜ ʙìɴʜ, ɴᴀᴍ Địɴʜ, ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ, ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʟạɴɢ sơɴ.

ʙốɴ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʟàᴏ ᴄᴀɪ, ʜà ᴛĩɴʜ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.

ᴄᴀᴏ ʙằɴɢ ʟà ᴛỉɴʜ ᴅᴜʏ ɴʜấᴛ ᴋể ᴛừ đầᴜ đạɪ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴄʜưᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴʜɪễᴍ ᴛíᴄʜ ʟũʏ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟹𝟻𝟹.𝟼𝟻𝟻), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟾𝟽.𝟺𝟿𝟹), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟺𝟸.𝟹𝟼𝟸), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟷.𝟶𝟺𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟹.𝟺𝟼𝟺).

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ
ᴠề đɪềᴜ ᴛʀị: ᴅù số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʜạ ɴʜɪệᴛ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠẫɴ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴛỷ ʟệ ғ𝟶 xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ᴄᴀᴏ ʜơɴ số ʟượɴɢ ɴʜậᴘ ᴠɪệɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄủᴀ ᴛɪểᴜ ʙᴀɴ Đɪềᴜ ᴛʀị, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴄả ɴướᴄ ᴄó ᴛʜêᴍ 𝟷𝟷.𝟿𝟷𝟿 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟺𝟾𝟽.𝟸𝟼𝟸.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟺.𝟿𝟿𝟷 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʜở ᴏxʏ ᴍᴀsᴋ (𝟹.𝟷𝟾𝟻), ᴛʜở ᴏxʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ (𝟾𝟹𝟽), ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ (𝟷𝟼𝟺), ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ (𝟽𝟽𝟹), ᴇᴄᴍᴏ (𝟹𝟸).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛổɴɢ ʜợᴘ số ʟɪệᴜ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄáᴄ sở ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀêɴ ᴄᴅᴄ.ᴋᴄʙ.ᴠɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟹𝟼 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ. ʜọ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟷𝟾𝟷), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟹), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟹), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟷), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), Đà ɴẵɴɢ (𝟷), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟷), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷).

ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟽 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: 𝟸𝟸𝟽 ᴄᴀ. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟽.𝟽𝟾𝟷 ɴɢườɪ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺 đɪểᴍ ᴘʜầɴ ᴛʀăᴍ sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

ᴠề xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ: ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟽𝟻.𝟻𝟿𝟹 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟺𝟹𝟷.𝟼𝟹𝟼 ʟượᴛ ɴɢườɪ. số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟà 𝟷𝟽.𝟸𝟷𝟷.𝟽𝟿𝟾 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟺𝟿.𝟽𝟹𝟻.𝟸𝟿𝟼 ʟượᴛ ɴɢườɪ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *