Ngày 23/08 có thêm 11.208 người mắc Covid-19

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟿𝟷 ɴɢườɪ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ 𝟷𝟶𝟿 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟽𝟷𝟶 ᴄᴀ.
ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟷/𝟾 đếɴ 𝟷𝟾ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟾, ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟷.𝟸𝟷𝟺 ғ𝟶 ᴍớɪ ɢồᴍ 𝟼 ɴɢườɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟷.𝟸𝟶𝟾 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ. ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ, 𝟼.𝟹𝟾𝟽 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ʜᴀɪ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ᴍắᴄ ɢồᴍ: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟺.𝟷𝟿𝟹), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹.𝟽𝟿𝟻).

ɴʜữɴɢ ɴơɪ ᴄó số ᴄᴀ ᴍắᴄ ɢồᴍ 𝟹 ᴄʜữ số: Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟾𝟺𝟿), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽𝟶𝟿), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟹𝟼𝟻), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟾𝟹), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷𝟼𝟶), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟺𝟸), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷𝟶𝟽).

𝟷𝟿 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴄó số ᴄᴀ ᴍắᴄ ɢồᴍ 𝟸 ᴄʜữ số: ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟿𝟽), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟾𝟹), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟼𝟿), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟼𝟾), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟺𝟿), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟺𝟽), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟹𝟿), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟹𝟿), ᴘʜú ʏêɴ (𝟹𝟾), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟸𝟶), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟸𝟶), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟼), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟻), sơɴ ʟᴀ (𝟷𝟻), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟷𝟸), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷𝟷), ʜà ɴộɪ (𝟷𝟷), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟷𝟶), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟷𝟶).

ɴʜữɴɢ ᴛỉɴʜ ᴄòɴ ʟạɪ ɢồᴍ: ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟽), ʟàᴏ ᴄᴀɪ (𝟼), ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟼), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟻), ʟạɴɢ sơɴ (𝟻), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟹), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟹), ᴛʜáɪ ʙìɴʜ (𝟷).

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ɴɢàʏ 𝟸𝟸/𝟾, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ sóᴄ ᴛʀăɴɢ đăɴɢ ᴋý ʙổ sᴜɴɢ 𝟷𝟹𝟾 ᴄᴀ đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴛừ ᴄáᴄ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

số ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺

ɴɢᴜồɴ: ʙộ ʏ ᴛế ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ʟúᴄ 𝟷𝟾:𝟸𝟿 𝟸𝟸/𝟶𝟾


ᴛổɴɢ ʜợᴘ ᴄʜᴜɴɢᴘʜâɴ ʟᴏạɪ
ɴɢàʏ 𝟸𝟷-𝟸𝟸/𝟾, ᴛɪểᴜ ʙᴀɴ Đɪềᴜ ᴛʀị, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟽𝟹𝟽 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ʜọ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟻𝟿𝟿), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟼𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟻), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟸), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟷), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟺), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺), ʜà ɴộɪ (𝟸), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟸), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟷), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟷), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế (𝟷), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟷).

số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ 𝟸𝟸/𝟾 ʟà 𝟾.𝟸𝟽𝟽, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴛươɴɢ đươɴɢ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟹𝟺𝟾.𝟶𝟻𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟼𝟾/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟿/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟹.𝟻𝟺𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ), số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟹𝟺𝟹.𝟿𝟽𝟸 ɴɢườɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷𝟺𝟺.𝟾𝟿𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ᴠớɪ 𝟸𝟼 đơɴ ᴠị sảɴ xᴜấᴛ ᴏxʏ ʏ ᴛế, ʙộ ʏ ᴛế đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ, ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴏxʏ ʏ ᴛế ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ɴăɴɢ ʟựᴄ sảɴ xᴜấᴛ, ʀà sᴏáᴛ ᴄʜᴜẩɴ ʙị, sẵɴ sàɴɢ ᴄáᴄ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴏxʏ ʏ ᴛế đáᴘ ứɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đᴀɴɢ ᴄó ᴄʜɪềᴜ ʜướɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ.

ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴʜậɴ địɴʜ ɴếᴜ ᴄáᴄ ᴄơ sở ʏ ᴛế ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ sàɴɢ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ ʟắᴘ ʙồɴ ᴏxʏ ʟỏɴɢ, ᴅự ᴘʜòɴɢ ᴄʜᴀɪ ᴄʜứᴀ (ʟᴏạɪ 𝟾, 𝟷𝟶, 𝟺𝟶 ʟ), ʙìɴʜ xʟ𝟺𝟻/ ᴅᴘʟ𝟼𝟻𝟶, ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴋʜí ᴏxʏ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴄùɴɢ ᴄáᴄ ᴛʜɪếᴛ ʙị đầᴜ ᴄᴜốɪ ᴠà ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴘʜụ ᴛʀợ sử ᴅụɴɢ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ…, ᴋʜɪ ʟượɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sẽ ᴋʜôɴɢ ᴋịᴘ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, đɪềᴜ ᴛʀị, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛử ᴠᴏɴɢ ʀấᴛ ʟớɴ.

“ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛốᴛ, ᴄó ᴘʜươɴɢ áɴ sẵɴ sàɴɢ ᴠà ᴋʜả ᴛʜɪ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ sẽ đứɴɢ ᴛʀướᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛʜɪếᴜ ʜụᴛ, ɢɪáɴ đᴏạɴ ᴄᴜɴɢ ứɴɢ ᴏxʏ ʏ ᴛế ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴛʜờɪ đɪểᴍ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛăɴɢ ᴄᴀᴏ”, ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴍɪɴʜ ᴛᴜấɴ, ᴠụ ᴛʀưởɴɢ ᴠụ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴠà ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ʏ ᴛế, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *