Ngày 30/08 Việt Nam thêm 14.219 ca với 7.504 ca cộng đồng và 315 ca tử vong

ʜôᴍ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟺.𝟸𝟷𝟿 ᴄᴀ (↑𝟷.𝟺𝟼𝟽 ᴄᴀ sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ ʜôᴍ ǫᴜᴀ), ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟêɴ 𝟺𝟺𝟻.𝟸𝟿𝟸 ᴛạɪ 𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ.

ᴛʀᴏɴɢ số ɴàʏ, 𝟽.𝟻𝟶𝟺 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ (↑𝟷.𝟽𝟿𝟸 ᴄᴀ), 𝟼.𝟽𝟷𝟻 ᴄᴀ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ở ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ʜᴏặᴄ ᴋʜᴜ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ (↓𝟹𝟸𝟻 ᴄᴀ).

ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố 𝟿.𝟶𝟷𝟺 ɴɢườɪ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴠà 𝟹𝟷𝟻 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ: ᴛᴘ ʜᴄᴍ (𝟸𝟺𝟻), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟿), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟼), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟹), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟸), Đà ɴẵɴɢ (𝟷), ʜà ɴộɪ (𝟷), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟷), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟷).

𝟷𝟺.𝟸𝟷𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ: ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟼.𝟶𝟻𝟶), ᴛᴘ ʜᴄᴍ (𝟻.𝟾𝟾𝟿), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟻𝟸𝟺), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟺𝟿𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟸𝟷), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷𝟸𝟼), ʜà ɴộɪ (𝟷𝟷𝟶), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿𝟶), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽𝟹), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟼𝟾), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟻𝟼), Đà ɴẵɴɢ (𝟻𝟺), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟺𝟼), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟺𝟶), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟹𝟽), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟹𝟼), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟹𝟼), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟹𝟹), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟹𝟶), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟹𝟶), Đăᴋ ʟăᴋ (𝟸𝟺), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟸𝟶), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟷𝟿), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟷𝟾), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷𝟻), ᴘʜú ʏêɴ (𝟷𝟺), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷𝟷), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟶), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟽), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟽), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟼), Đăᴋ ɴôɴɢ (𝟻), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟺), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟺), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟹), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟹), sơɴ ʟᴀ (𝟸), ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ (𝟸), ʜưɴɢ ʏêɴ (𝟸), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟸), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟷). ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟽.𝟻𝟶𝟺 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟷.𝟶𝟼𝟺 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟺𝟺𝟿.𝟺𝟾𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟿/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. ᴛíɴʜ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀêɴ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟹 (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟺.𝟻𝟽𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟺𝟺𝟻.𝟸𝟿𝟷 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟸𝟼.𝟶𝟺𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

𝟽 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ ʜᴄᴍ (𝟸𝟷𝟻.𝟾𝟷𝟶), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟷𝟶.𝟸𝟻𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟹.𝟷𝟹𝟸), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟷.𝟺𝟻𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿.𝟺𝟹𝟾).

ᴠề đɪềᴜ ᴛʀị, ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟿.𝟶𝟷𝟺. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟸𝟸𝟾.𝟾𝟷𝟼. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟼.𝟺𝟺𝟿 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó: ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟺.𝟷𝟻𝟽; ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟷.𝟸𝟺𝟽; ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟷𝟶𝟻; ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟿𝟷𝟼; ᴇᴄᴍᴏ: 𝟸𝟺

ᴠề xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟻𝟹𝟼.𝟼𝟺𝟽 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟼𝟸𝟼.𝟷𝟸𝟼 ʟượᴛ ɴɢườɪ. số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟹.𝟸𝟻𝟸.𝟹𝟸𝟿 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟹𝟸.𝟽𝟺𝟸.𝟺𝟿𝟿 ʟʟượᴛ ɴɢườɪ.

ᴠề ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟷𝟿.𝟽𝟷𝟶.𝟻𝟼𝟶 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟷𝟽.𝟷𝟾𝟼.𝟷𝟻𝟹 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟸.𝟻𝟸𝟺.𝟺𝟶𝟽 ʟɪềᴜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *