Ngày 31/08 Việt Nam thêm 12.607 ca nhiễm mới, giảm 1.628 ca so với hôm qua

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟶-𝟾 đếɴ 𝟷𝟽ʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟷-𝟾, ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ǫᴜảɴ ʟý ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟸.𝟼𝟶𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟼 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟸.𝟻𝟿𝟷 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ.
ᴄụ ᴛʜể, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟻.𝟺𝟺𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺.𝟻𝟹𝟶), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟼𝟹𝟺), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟻𝟾𝟽), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟷𝟺), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟷𝟹𝟾), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟸𝟹), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟷𝟾), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿𝟿), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟾𝟷), ʜà ɴộɪ (𝟽𝟽), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟼𝟼), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟼𝟺), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟻𝟿), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟻𝟹), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟺𝟽), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟺𝟶), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟸𝟻), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸𝟹), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟸𝟸), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟽), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟷𝟽), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟷𝟺), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷𝟹), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟾 ), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟾 ), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟽), ᴘʜú ᴛʜọ (𝟼), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟼), sơɴ ʟᴀ (𝟼), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟻), ʟạɴɢ sơɴ (𝟻), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟺), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟺), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟹), ǫᴜảɴɢ ᴛʀị (𝟹), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟹), ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ (𝟸), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟸), ɴɪɴʜ ʙìɴʜ (𝟸), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟽.𝟸𝟹𝟷 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟼𝟸𝟾 ᴄᴀ. ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢɪảᴍ 𝟺𝟺𝟻 ᴄᴀ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢɪảᴍ 𝟷.𝟻𝟸𝟶 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴛăɴɢ 𝟷𝟺𝟹 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟼𝟹 ᴄᴀ, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ɢɪảᴍ 𝟽 ᴄᴀ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟺𝟼𝟸.𝟶𝟿𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟿/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽-𝟺 đếɴ ɴᴀʏ), sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟᴀ̀ 𝟺𝟻𝟽.𝟾𝟾𝟸 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟹𝟼.𝟶𝟾𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

ᴄᴏ́ 𝟽/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ.

ᴄó 𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴘʜú ᴛʜọ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.

𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟸𝟸𝟷.𝟸𝟻𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟷𝟺.𝟽𝟾𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟹.𝟽𝟼𝟼), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟸.𝟶𝟺𝟺), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿.𝟼𝟻𝟸).

số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ: 𝟷𝟶.𝟶𝟺𝟺. ᴛổɴɢ số ᴄᴀ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴋʜỏɪ: 𝟸𝟹𝟾.𝟾𝟼𝟶.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê sơ ʙộ, số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʟà 𝟼.𝟸𝟿𝟻 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó: – ᴛʜở ô xʏ ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ɴạ: 𝟺.𝟶𝟶𝟼 – ᴛʜở ô xʏ ᴅòɴɢ ᴄᴀᴏ ʜғɴᴄ: 𝟷.𝟸𝟻𝟿 – ᴛʜở ᴍáʏ ᴋʜôɴɢ xâᴍ ʟấɴ: 𝟿𝟷 – ᴛʜở ᴍáʏ xâᴍ ʟấɴ: 𝟿𝟷𝟼 – ᴇᴄᴍᴏ: 𝟸𝟹 𝟹. số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ: – Đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ 𝟷𝟾 ɢɪờ 𝟺𝟻, ᴛɪểᴜ ʙᴀɴ Đɪềᴜ ᴛʀị (ᴄụᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ) ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ số ʟɪệᴜ. – ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ɴɢàʏ𝟹𝟶/𝟾 ʟà 𝟷𝟷.𝟶𝟼𝟺 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%). ɪɪɪ. ᴛÌɴʜ ʜÌɴʜ xÉᴛ ɴɢʜɪỆᴍ: – ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟼𝟸𝟷.𝟽𝟿𝟼 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟽𝟻𝟻.𝟷𝟿𝟽 ʟượᴛ ɴɢườɪ. – số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷𝟹.𝟾𝟽𝟺.𝟷𝟸𝟻 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟹𝟹.𝟺𝟿𝟽.𝟼𝟿𝟼 ʟượᴛ ɴɢườɪ. ɪᴠ. ᴛÌɴʜ ʜÌɴʜ ᴛɪÊᴍ ᴄʜỦɴɢ: ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟾 ᴄó 𝟸𝟺𝟺.𝟾𝟻𝟹 ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ ᴠắᴄ xɪɴ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟷𝟿.𝟿𝟼𝟼.𝟽𝟸𝟺 ʟɪềᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟷𝟽.𝟹𝟺𝟽.𝟻𝟹𝟾 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟸.𝟼𝟷𝟿.𝟷𝟾𝟼 ʟɪềᴜ. ᴠ. ɴʜỮɴɢ ʜᴏẠᴛ ĐỘɴɢ ᴄỦᴀ ɴɢÀɴʜ ʏ ᴛẾ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢÀʏ: – ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ: + ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴠề ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố. ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛừ ɴᴀʏ đếɴ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄầɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟺.𝟾𝟿𝟷.𝟾𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴄʜɪᴀ ʟàᴍ 𝟺 ɢɪᴀɪ đᴏạɴ để đảᴍ ʙảᴏ ʏêᴜ ᴄầᴜ ʙᴀᴏ ᴘʜủ ᴛɪêᴍ 𝟸 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ. + ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴘʜáᴛ ᴄáᴄ ᴛúɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ғ𝟶 đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà (ɢồᴍ 𝟹 ɢóɪ ᴀ, ʙ, ᴄ) ᴛùʏ ᴛʜᴜộᴄ ᴠàᴏ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴠà ɴʜữɴɢ ʟưᴜ ý ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴋʜɪ sử ᴅụɴɢ ᴛúɪ ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ. ᴠề ᴛɪếɴ độ ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ ᴄáᴄ ᴛúɪ ᴛʜᴜốᴄ, ʜɪệɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜɪệɴ đã ᴄʜᴜẩɴ ʙị 𝟷𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴛúɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄʜứᴀ ɢóɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴀ, ʙ ᴠà đã ᴄấᴘ ᴘʜáᴛ 𝟽𝟺.𝟶𝟶𝟶 ᴛúɪ ᴛʜᴜốᴄ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ǫᴜậɴ ʜᴜʏệɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʜủ Đứᴄ để ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ғ𝟶 đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà. số ʟượɴɢ ᴛúɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴄòɴ ʟạɪ sẽ ᴄʜᴜʏểɴ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ᴛớɪ. – ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ɢọɪ ᴛᴀ̆́ᴛ ʟà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 – ʏ ʜà ɴộɪ) ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ 𝟻𝟶𝟶 ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙệɴʜ ᴛạɪ ʜà ɴộɪ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ đɪ ᴠàᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ. Đâʏ ʟà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴜʏếɴ ᴄᴜốɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙậᴄ ᴛʜᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜà ɴộɪ ᴠà ᴍộᴛ số ᴛỉɴʜ ᴘʜíᴀ ʙắᴄ (ʙᴀᴏ ɢồᴍ ʙắᴄ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ ᴠà ʟạɴɢ sơɴ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *