Nguyên Ngày 29/08 Việt Nam 12.619 ca , Bình Dương vượt TP.HCM số ca ngày

ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺𝟺 ᴄᴀ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟸.𝟼𝟷𝟿 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟻.𝟺𝟷𝟺), ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟺.𝟿𝟻𝟽), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟻𝟹𝟹), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟹𝟽𝟽), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟸𝟹𝟺), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟻𝟻), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟶𝟼), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟶𝟹), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟿𝟹), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟿𝟸), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟽𝟾), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟻𝟾), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟻𝟻), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟻𝟸), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟻𝟶), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟹𝟽), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟿), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟸𝟸), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸𝟷), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟸𝟶), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷𝟾), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟷𝟺), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟹), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟷𝟸), sơɴ ʟᴀ (𝟷𝟷), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟷𝟷), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế (𝟽), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟼), ʟâᴍ Đồɴɢ (𝟼), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟻), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟻), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟹), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟹), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟸), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟸), ɴɪɴʜ ʙìɴʜ (𝟸), ʟàᴏ ᴄᴀɪ (𝟸) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟻.𝟽𝟷𝟸 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

  • ɴʜư ᴠậʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪờ ǫᴜᴀ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛăɴɢ 𝟻𝟸𝟸 ᴄᴀ. ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟹𝟼𝟻 ᴄᴀ, ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ ɢɪảᴍ -𝟻𝟸𝟺 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟾𝟸 ᴄᴀ, Đồɴɢ ɴᴀɪ ɢɪảᴍ -𝟺𝟸𝟶 ᴄᴀ, ᴛâʏ ɴɪɴʜ ᴛăɴɢ 𝟸𝟹𝟺 ᴄᴀ.

• ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ:

  • ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟺𝟹𝟻.𝟷𝟹𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟻𝟿/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟺/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟺.𝟺𝟸𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).
  • Đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ):
  • số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟺𝟹𝟶.𝟿𝟹𝟿 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟷𝟽.𝟶𝟸𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.
  • ᴄó 𝟶𝟾/𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.
  • ᴄó 𝟶𝟺 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴘʜú ᴛʜọ.
  • 𝟶𝟻 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟸𝟶𝟿.𝟿𝟸𝟷), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟷𝟶𝟺.𝟸𝟶𝟾), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟸.𝟼𝟺𝟷), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟶.𝟿𝟹𝟹), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿.𝟸𝟷𝟽).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *