Những điều kiện để có giấy chứng nhập khỏi Covid tại TP.HCM

Advertisement

Để ᴄó ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴘʜảɪ đượᴄ xáᴄ ɴʜậɴ ʙằɴɢ ɢɪấʏ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ʜᴏặᴄ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴘʜườɴɢ, xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ.
ᴛốɪ 𝟷𝟻/𝟿, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴅự ᴛʜảᴏ ᴛʜí đɪểᴍ áᴘ ᴅụɴɢ ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛɪêᴜ ᴄʜí để ᴄó ᴛʜẻ xᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà ᴄó ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ʜᴏặᴄ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 (ғ𝟶) đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ.

Advertisement
Advertisement

Để ᴄó ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ, ɴɢườɪ ᴛừɴɢ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ ᴘʜảɪ đượᴄ xáᴄ ɴʜậɴ ʙằɴɢ ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ sᴀᴜ:

  • ɢɪấʏ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ.
  • ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴘʜườɴɢ, xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ғ𝟶 ᴛự ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛự ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴘʜườɴɢ, xã, ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴛʜì ᴄầɴ ᴄó ɢɪấʏ xáᴄ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴛổ ᴛʀưởɴɢ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố/ᴛổ ɴʜâɴ ᴅâɴ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ᴛổ ʏ ᴛế ᴄʜăᴍ sóᴄ ғ𝟶 ᴛạɪ ɴʜà. ᴛổ ʏ ᴛế ᴄʜăᴍ sóᴄ ғ𝟶 ᴛạɪ ɴʜà ᴅᴏ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ đạɪ ʜọᴄ ʏ ᴋʜᴏᴀ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ (ᴀᴛᴍ ᴏxʏ, ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ɴɢᴜʏệɴ ᴠɪêɴ ʟà ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ɴɢʜỉ ʜưᴜ…) ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ.

ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ɴɢườɪ ᴄó ᴛɪềɴ sử ʀõ ʀàɴɢ đã ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟼 ᴛʜáɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ɴʜóᴍ ᴛʀì ʜᴏãɴ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ. ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋʜỏɪ ʙệɴʜ đã ᴄó ᴋʜáɴɢ ᴛʜể ᴛự ɴʜɪêɴ ʙảᴏ ᴠệ ᴄơ ᴛʜể ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ.

ᴅᴏ đó, để ʙảᴏ đảᴍ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴄʜᴏ ʙảɴ ᴛʜâɴ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛừɴɢ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ. ᴅù đã ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴠẫɴ ᴄầɴ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ 𝟻ᴋ.

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *