Ổ dịch tại Hóc Môn đã tăng lên 36 người cực nhanh

ᴛừ 𝟸 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ xưởɴɢ ᴄơ ᴋʜí ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ đã ʟêɴ ᴛớɪ 𝟹𝟼 ɴɢườɪ, ʜầᴜ ʜếᴛ ʟà ᴛʜâɴ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ʜàɴɢ xóᴍ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ.
ᴛốɪ 𝟷𝟷/𝟼, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟻 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ở xưởɴɢ ᴄơ ᴋʜí ᴛạɪ ʜóᴄ ᴍôɴ ᴠà ᴍộᴛ ᴋʜáᴄʜ sạɴ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ.

ᴛấᴛ ᴄả ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ʟà ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴄó địᴀ ᴄʜỉ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ ᴛʜị ᴛʀấɴ ᴛâɴ ᴛúᴄ, ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ, đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố ʟà ʙɴ𝟿𝟿𝟽𝟻-ʙɴ𝟿𝟿𝟽𝟿 ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ɴᴀʏ.

ᴛʀướᴄ đó, 𝟻 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ ᴄó ᴛɪếᴘ xúᴄ ʙɴ𝟿𝟼𝟷𝟺, ʙɴ𝟿𝟽𝟾𝟸. ʙɴ𝟿𝟼𝟷𝟺 ʟà ᴇᴍ ᴄủᴀ ʙɴ𝟿𝟼𝟷𝟸 – ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄʜỉ đɪểᴍ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ. ᴛừ ʙɴ𝟿𝟼𝟷𝟺, ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ xáᴄ địɴʜ ᴛʜêᴍ 𝟸 ɴɢườɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙɴ𝟿𝟽𝟾𝟸 ᴄó ᴍẹ ʟà ʙɴ𝟿𝟿𝟽𝟽, ᴄʜᴀ ʟà ʙɴ𝟿𝟿𝟽𝟾 ᴠà ᴄʜáᴜ ʟà ʙɴ𝟿𝟿𝟽𝟿.


ɴʜư ᴠậʏ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜỗɪ ɴàʏ đã ᴄó 𝟹𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʜᴄᴅᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴛạɪ xưởɴɢ ᴄơ ᴋʜí đã đượᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀướᴄ đó, 𝟷𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ᴛừɴɢ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀʀᴛ-ᴘᴄʀ ʟầɴ ᴍộᴛ âᴍ ᴛíɴʜ.

ʜᴀɪ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄủᴀ ổ ᴅịᴄʜ ɴàʏ ʟà ʙɴ𝟿𝟼𝟷𝟸 ᴠà ʙɴ𝟿𝟼𝟷𝟹 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʜọ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄơ ᴋʜí ᴄʜế ᴛạᴏ ᴍáʏ ở Ấᴘ ᴍớɪ 𝟷, xã ᴛâɴ xᴜâɴ, ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ, ᴄư ᴛʀú ở xã ᴛâɴ ᴛʜạɴʜ Đôɴɢ, ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ.

ᴛừ đâʏ, ǫᴜᴀ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ 𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴàʏ. ᴛấᴛ ᴄả ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sᴀᴜ đó đềᴜ ᴄó ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ, ʜàɴɢ xóᴍ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɢầɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴄủᴀ ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đượᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟷/𝟼, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó 𝟺𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố, ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷𝟶 ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ, 𝟸𝟾 ᴄᴀ ᴛɪếᴘ xúᴄ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴛʀướᴄ đó ᴠà 𝟷𝟶 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ. ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ ǫᴜậɴ 𝟽 (𝟷), ǫᴜậɴ 𝟾 (𝟽), ǫᴜậɴ 𝟷𝟷 (𝟷), ǫᴜậɴ 𝟷𝟸 (𝟽), ᴛâɴ ʙìɴʜ (𝟿), ᴛâɴ ᴘʜú (𝟸), ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ (𝟷), ɢò ᴠấᴘ (𝟸), ʜóᴄ ᴍôɴ (𝟼), ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ (𝟿), ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ (𝟹).

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ sáɴɢ 𝟷𝟷/𝟼, ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ʙố ᴄủᴀ ʙộ ʏ ᴛế, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟼𝟷𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʀᴏɴɢ đó, ᴄʜùᴍ ᴄᴀ ʙệɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ɢồᴍ 𝟺𝟸𝟾 ɴɢườɪ. Đặᴄ ʙɪệᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟹𝟿 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ (ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *