Số ca nhiễm ngày 28/08: 12.103 , TP.HCM vẫn hơn 5000 ca

ᴛʜÔɴɢ ʙÁᴏ ᴠỀ 𝟷𝟸.𝟷𝟶𝟹 ᴄᴀ ᴍẮᴄ ᴍỚɪ

ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ 𝟶𝟼 ᴄᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ 𝟷𝟸.𝟶𝟿𝟽 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟺𝟾𝟷), ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (𝟺.𝟶𝟺𝟿), Đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ (𝟽𝟿𝟽), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺𝟻𝟷), ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟺𝟷), Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ᴘ (𝟷𝟺𝟹), Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ (𝟷𝟶𝟿), ᴋʜᴀ́ɴʜ ʜᴏ̀ᴀ (𝟿𝟸), ǫᴜᴀ̉ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ (𝟿𝟶), ᴋɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟽𝟽), ɴɢʜᴇ̣̂ ᴀɴ (𝟽𝟶), ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ (𝟼𝟷), Đᴀ̆́ᴋ ʟᴀ̆́ᴋ (𝟼𝟶), ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ (𝟺𝟿), ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̛ (𝟹𝟽), ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ (𝟹𝟻), ʙᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ (𝟸𝟻), ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ʜᴜᴇ̂́ (𝟸𝟺), ᴛʜᴀɴʜ ʜᴏ́ᴀ (𝟸𝟸), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟶), ᴘʜᴜ́ ʏᴇ̂ɴ (𝟷𝟼), sᴏ́ᴄ ᴛʀᴀ̆ɴɢ (𝟷𝟼), ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɢᴀ̃ɪ (𝟷𝟻), ʙᴀ̣ᴄ ʟɪᴇ̂ᴜ (𝟷𝟹), ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴᴀᴍ (𝟷𝟹), ᴛʀᴀ̀ ᴠɪɴʜ (𝟷𝟹), ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ (𝟷𝟹), ʜᴀ̣̂ᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟷𝟷), ʙɪ̀ɴʜ Đɪ̣ɴʜ (𝟷𝟷), Đᴀ̆́ᴋ ɴᴏ̂ɴɢ (𝟾 ), ᴠɪ̃ɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟼), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ (𝟼), ʜᴀ̀ ᴛɪ̃ɴʜ (𝟼), ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ (𝟻), ʟᴀ̂ᴍ Đᴏ̂̀ɴɢ (𝟺), ʟᴀ̣ɴɢ sᴏ̛ɴ (𝟹), ɢɪᴀ ʟᴀɪ (𝟸), ʙᴀ̆́ᴄ ɴɪɴʜ (𝟸), ʙᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀɴɢ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 𝟼.𝟺𝟼𝟾 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ.

  • ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺ʜ ɢɪᴏ̛̀ ǫᴜᴀ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɢɪᴀ̉ᴍ 𝟾𝟶𝟺 ᴄᴀ. ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ᴛᴀ̆ɴɢ 𝟿𝟾 ᴄᴀ, ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɢɪᴀ̉ᴍ 𝟷𝟹𝟾 ᴄᴀ, Đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ ɢɪᴀ̉ᴍ 𝟷𝟿𝟿 ᴄᴀ, ʟᴏɴɢ ᴀɴ ɢɪᴀ̉ᴍ 𝟹 ᴄᴀ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀɴɢ ɢɪᴀ̉ᴍ 𝟽𝟷 ᴄᴀ. 352 ca tử vong  tại: TP HCM 271 ca, Bình Dương 38, Đồng Nai 16, Tiền Giang 15, Long An 4, Đồng Tháp và Khánh Hòa đều 2, Đà Nẵng, Bến Tre, Nghệ An, Thừa Thiên Huế đều một.
  • ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ:
  • ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴅɪ̣ᴄʜ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄᴏ́ 𝟺𝟸𝟸.𝟺𝟼𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ, đᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 𝟼𝟶/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ/𝟷 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴅᴀ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ 𝟷𝟼𝟼/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴠᴀ̀ ᴠᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ (ʙɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛́ 𝟷 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ 𝟺.𝟸𝟿𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ).
  • Đᴏ̛̣ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ 𝟺 (ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷 đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ):
  • sᴏ̂́ ᴄᴀ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ 𝟺𝟷𝟾.𝟹𝟸𝟶 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 𝟸𝟶𝟾.𝟸𝟷𝟻 ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ.
  • ᴄᴏ́ 𝟶𝟾/𝟼𝟸 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ đᴀ̃ ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ǫᴜᴀ̉ɴɢ ɴɪɴʜ, ʙᴀ̆́ᴄ ᴋᴀ̣ɴ, ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜᴀ̂ᴜ, ʜᴏᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ, ʏᴇ̂ɴ ʙᴀ́ɪ, ʜᴀ̀ ɢɪᴀɴɢ, ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ.
  • ᴄᴏ́ 𝟶𝟺 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʜᴜ̛́ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ: ᴛʜᴀ́ɪ ʙɪ̀ɴʜ, ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, Đɪᴇ̣̂ɴ ʙɪᴇ̂ɴ, ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣.
  • 𝟶𝟻 ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴏ̂́ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴀᴏ ʟᴀ̀ ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ (𝟸𝟶𝟺.𝟿𝟼𝟺), ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (𝟿𝟾.𝟽𝟿𝟺), Đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀɪ (𝟸𝟸.𝟸𝟼𝟺), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟸𝟶.𝟺𝟶𝟶), ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟿.𝟶𝟼𝟸).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *