TP.HCM khẩn cấp tìm người đến chi nhánh ngân hàng ở quận Tân Bình

T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ K̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ b̲ện̲h̲ t̲ật̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ t̲r̲ưa̲ 6̲-5̲ p̲h̲át̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ k̲h̲ẩn̲ y̲êu̲ c̲ầu̲ n̲g̲ười̲ đã đến̲ N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ S̲h̲i̲n̲h̲a̲n̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ ở q̲u̲ận̲ T̲ân̲ B̲ìn̲h̲ v̲ào̲ 1̲6̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲-4̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ y̲ t̲ế.
Địa̲ c̲h̲ỉ c̲ụ t̲h̲ể l̲à N̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ S̲h̲i̲n̲h̲a̲n̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲, p̲h̲òn̲g̲ g̲i̲a̲o̲ t̲i̲ếp̲ T̲ân̲ B̲ìn̲h̲, s̲ố 1̲1̲3̲-1̲1̲5̲ C̲ộn̲g̲ H̲òa̲, p̲h̲ườn̲g̲ 1̲2̲, q̲u̲ận̲ T̲ân̲ B̲ìn̲h̲, T̲P̲.H̲C̲M̲. 

H̲C̲D̲C̲ đề n̲g̲h̲ị n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ đã đến̲ n̲h̲à b̲ăn̲g̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ t̲r̲ên̲ v̲ào̲ 1̲6̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲7̲-4̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ s̲h̲o̲p̲ T̲r̲ạm̲ y̲ t̲ế p̲h̲ườn̲g̲ 1̲2̲ h̲o̲ặc̲ c̲ơ s̲ở y̲ t̲ế s̲ắp̲ n̲h̲ất̲ để được̲ c̲h̲ỉ d̲ẫn̲ k̲h̲a̲i̲ b̲áo̲ y̲ t̲ế.

T̲r̲a̲o̲ đổi̲ t̲h̲êm̲ v̲ới̲ T̲u̲ổi̲ T̲r̲ẻ O̲n̲l̲i̲n̲e̲, T̲h̲S̲.B̲S̲ Đi̲n̲h̲ T̲h̲ị H̲ải̲ Y̲ến̲ – t̲r̲ưởn̲g̲ k̲h̲o̲a̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲áo̲ d̲ục̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ T̲r̲u̲n̲g̲ t̲âm̲ K̲i̲ểm̲ s̲o̲át̲ b̲ện̲h̲ t̲ật̲ T̲P̲.H̲C̲M̲ (H̲C̲D̲C̲) – c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ 1̲ n̲ếu̲ c̲ó k̲ết̲ q̲u̲ả t̲e̲s̲t̲ n̲h̲a̲n̲h̲ d̲ươn̲g̲ t̲ín̲h̲ s̲ở h̲ữu̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ t̲ại̲ C̲a̲m̲p̲u̲c̲h̲i̲a̲ t̲ừn̲g̲ t̲ới̲ n̲g̲ân̲ h̲àn̲g̲ v̲ào̲ k̲h̲u̲n̲g̲ g̲i̲ờ n̲êu̲ t̲r̲ên̲.

N̲g̲ười̲ n̲ày̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ s̲a̲n̲g̲ C̲a̲m̲p̲u̲c̲h̲i̲a̲ đã t̲r̲ú n̲g̲ụ t̲ại̲ đườn̲g̲ T̲r̲ần̲ Q̲u̲ý, p̲h̲ườn̲g̲ 4̲, q̲u̲ận̲ 1̲1̲, T̲P̲.H̲C̲M̲.

T̲r̲ước̲ t̲ìn̲h̲ h̲ìn̲h̲ d̲ịc̲h̲ C̲O̲V̲I̲D̲-1̲9̲ d̲i̲ễn̲ b̲i̲ến̲ p̲h̲ức̲ t̲ạp̲, t̲ừ n̲g̲ày̲ 3̲0̲-4̲, H̲C̲D̲C̲ đã m̲ở r̲ộn̲g̲ l̲ấy̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ g̲i̲ám̲ s̲át̲ k̲h̲i̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲ác̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲g̲u̲y̲ c̲ơ n̲h̲ư b̲ện̲h̲ v̲i̲ện̲, k̲h̲u̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲, c̲h̲ợ, r̲ạp̲ c̲h̲i̲ếu̲ p̲h̲i̲m̲, t̲r̲ọn̲g̲ đi̲ểm̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ại̲, n̲h̲à h̲àn̲g̲, q̲u̲án̲ ăn̲, d̲ịc̲h̲ v̲ụ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲, k̲h̲u̲ c̲h̲ế x̲u̲ất̲ t̲r̲ên̲ địa̲ b̲àn̲ T̲P̲… Đến̲ n̲a̲y̲ đã l̲ấy̲ 5̲.9̲9̲5̲ m̲ẫu̲, t̲ất̲ c̲ả đều̲ c̲h̲o̲ k̲ết̲ q̲u̲ả x̲ét̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ âm̲ t̲ín̲h̲.

G̲i̲ám̲ đốc̲ S̲ở Y̲ t̲ế T̲P̲.H̲C̲M̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲ấn̲ B̲ỉn̲h̲ c̲ũn̲g̲ v̲ừa̲ c̲ó c̲h̲ỉ đạo̲ H̲C̲D̲C̲ k̲h̲ẩn̲ t̲r̲ươn̲g̲ t̲r̲u̲y̲ v̲ết̲ 2̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ợp̲ t̲ái̲ d̲ươn̲g̲ t̲ín̲h̲ s̲a̲u̲ b̲í q̲u̲y̲ết̲ l̲y̲ t̲ập̲ t̲r̲u̲n̲g̲, t̲ừn̲g̲ t̲ới̲ đa̲ d̲ạn̲g̲ n̲ơi̲ c̲ôn̲g̲ c̲ộn̲g̲ n̲h̲ư s̲ân̲ b̲a̲y̲, b̲ến̲ x̲e̲.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *