TP.HCM số ca vượt 2000,nhiều Bệnh viện điều trị sắp hết công suất giường. Thêm biến chủng mới nguy hiểm ở Ấn Độ

ᴠớɪ 𝟷𝟻𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴛăɴɢ ʟêɴ 𝟸.𝟶𝟽𝟺, xếᴘ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴄả ɴướᴄ, ᴄʜỉ sᴀᴜ ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ.

Đâʏ ʟà số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴛʜứ ʙᴀ – “ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ ɴʜấᴛ” ᴛʜᴇᴏ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ứɴɢ ᴘʜó ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ xâʏ ᴅựɴɢ ɢɪữᴀ ᴛʜáɴɢ 𝟻. ᴛʜờɪ đɪểᴍ đó, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄʜỉ ᴍớɪ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ ᴛư ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴠàᴏ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ 𝟺.

ᴛʜᴇᴏ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ɴàʏ, ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ɴặɴɢ sẽ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ở ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴜʏêɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴠà ᴛʜàɴʜ ᴘʜố sẽ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ở ɴʜà ᴛʜɪ đấᴜ ᴘʜú ᴛʜọ (ǫᴜậɴ 𝟷𝟷), ɴʜà ᴛʀɪểɴ ʟãᴍ ǫᴜậɴ 𝟽, ɴʜà ᴠăɴ ʜᴏá ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ 𝟻.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ, 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ, 𝟻𝟻 ɢɪườɴɢ đặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜồɴɢ áᴘ ʟựᴄ ᴛâᴍ ᴠà 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴍáʏ ᴛʜở.

ɴɢườɪ ᴅâɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ xếᴘ ʜàɴɢ ʟấʏ ʟẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛốɪ 𝟸𝟸/𝟼. Ảɴʜ: ʜữᴜ ᴋʜᴏᴀ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴʜɪễᴍ ᴄôɴɢ ʙố ʜôᴍ ǫᴜᴀ, 𝟸𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ. Đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ɴɢàʏ đầᴜ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ. ɴửᴀ ᴛʜáɴɢ ǫᴜᴀ, ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đềᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ sàɴɢ ʟọᴄ, ᴋʜôɴɢ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ. “Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴍầᴍ ʙệɴʜ đᴀɴɢ âᴍ ᴛʜầᴍ ʟâʏ ʟᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ”, ᴛʜᴇᴏ đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ.

ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴʜấᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠớɪ 𝟹𝟶𝟿 ᴄᴀ; ᴛɪếᴘ đó ʟà ʜóᴄ ᴍôɴ, ɢò ᴠấᴘ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟸, ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ǫᴜậɴ 𝟾 ᴠớɪ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʟầɴ ʟượᴛ ʟà 𝟸𝟶𝟻, 𝟷𝟼𝟾, 𝟷𝟹𝟶, 𝟷𝟸𝟹, 𝟷𝟷𝟾. ʜᴀɪ địᴀ ᴘʜươɴɢ íᴛ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴʜấᴛ ʟà ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ɢɪờ 𝟸 ᴄᴀ ᴠà ǫᴜậɴ 𝟺 ᴠớɪ 𝟿 ᴄᴀ.

ɴɢᴏàɪ ổ ᴅịᴄʜ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴛạɪ đɪểᴍ ɴʜóᴍ ʜộɪ ᴛʜáɴʜ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴘʜụᴄ ʜưɴɢ ở ɢò ᴠấᴘ ᴠớɪ 𝟻𝟾𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴍộᴛ số ổ ᴅịᴄʜ ʟớɴ ᴋʜáᴄ ɢồᴍ: ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴇʜᴏᴍᴇ 𝟹, ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ (𝟷𝟿𝟼 ᴄᴀ); ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴋɪᴍ ᴍɪɴʜ, ᴘʜườɴɢ 𝟷𝟹, ǫᴜậɴ 𝟻 (𝟷𝟶𝟶 ᴄᴀ); ʜɴᴀᴍ ᴍᴏʙɪʟᴇ (𝟽𝟶 ᴄᴀ); xưởɴɢ ᴄơ ᴋʜí ʜóᴄ ᴍôɴ (𝟽𝟶 ᴄᴀ); ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴘʜú ᴛʜọ, ǫᴜậɴ 𝟷𝟷 (𝟺𝟾 ᴄᴀ); ᴠựᴀ ᴠᴇ ᴄʜᴀɪ Đề ᴛʜáᴍ, ǫᴜậɴ 𝟷 (𝟸𝟿 ᴄᴀ); ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴜʙɴᴅ ǫᴜậɴ 𝟽 (𝟸𝟾 ᴄᴀ)…

ᴛʀᴏɴɢ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ɢửɪ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, ʙộ ʏ ᴛế ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʜơɴ 𝟾𝟽𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, sᴏɴɢ đếɴ ɴᴀʏ ᴍớɪ ᴛɪêᴍ đượᴄ ʜơɴ 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ʟɪềᴜ ʟà ᴄʜậᴍ. ᴅᴏ đó, ʙộ ʏ ᴛế đề ɴɢʜị ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜẩɴ ᴛʀươɴɢ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴛɪêᴍ ᴄʜủɴɢ ɴɢᴀʏ số ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ đượᴄ ᴄấᴘ.

ᴠùɴɢ ᴅịᴄʜ ʟớɴ ᴛʜứ ɴʜì ở ᴘʜíᴀ ɴᴀᴍ ʟà ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ. ᴛừ đầᴜ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ 𝟺 đếɴ ɴᴀʏ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟷𝟼𝟺 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ʀɪêɴɢ ổ ᴅịᴄʜ ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴘʜướᴄ ᴋʜáɴʜ, ᴛʜị xã ᴛâɴ ᴜʏêɴ, đã ʟâʏ ʀᴀ ɴʜɪềᴜ ᴄʜᴜỗɪ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴋʜáᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ: ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ʜᴏᴜsᴇ ᴡᴀʀᴇs 𝟾𝟼 ᴄᴀ; ᴄôɴɢ ᴛʏ ɢốᴍ ʜɪềɴ ʜòᴀ ᴀɴʜ 𝟸𝟷 ᴄᴀ; ᴄʜɪ ɴʜáɴʜ xử ʟý ᴄʜấᴛ ᴛʜảɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟸𝟶 ᴄᴀ; ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴠɪsɪᴏɴ (ᴘʜườɴɢ ᴛʜáɪ ʜòᴀ, ᴛʜị xã ᴛâɴ ᴜʏêɴ) 𝟸 ᴄᴀ…

ᴛʜᴇᴏ ʟɪêɴ đᴏàɴ ʟᴀᴏ độɴɢ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ, đếɴ ɴᴀʏ ᴛỉɴʜ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟾𝟽 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, 𝟷𝟽𝟷 ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ɴʜà ᴍáʏ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ. ʜơɴ 𝟻.𝟸𝟶𝟶 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɢồᴍ 𝟼𝟶𝟶 ғ𝟷, 𝟹.𝟸𝟶𝟶 ғ𝟸 ᴠà 𝟷.𝟺𝟶𝟶 ʟᴀᴏ độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴘʜảɪ ᴛạᴍ ɴɢʜỉ ᴠɪệᴄ.

ᴛʀướᴄ ᴅɪếɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ, ᴛỉɴʜ đã ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴘʜườɴɢ ᴛâɴ ᴘʜướᴄ ᴋʜáɴʜ ᴠớɪ 𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴅâɴ. ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ᴛʜị xã ᴛâɴ ᴜʏêɴ ᴠà ʙốɴ ᴘʜườɴɢ ʜɪệᴘ ᴀɴ, ᴄʜáɴʜ ᴍỹ, ᴘʜú ʜòᴀ, ʜɪệᴘ ᴛʜàɴʜ (ᴛᴘ ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ) ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ (ʙìᴀ ᴘʜảɪ) ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴛʀọ ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ʜòᴀ, ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, sáɴɢ 𝟸𝟹/𝟼. Ảɴʜ: ᴘʜướᴄ ᴛᴜấɴ.

ᴛʜị sáᴛ ᴋʜᴜ ɴʜà ᴛʀọ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ʜòᴀ ᴠà ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛạɪ ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ᴄʜᴜẩɴ, ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ, ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ʏ ᴛế ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ đáɴʜ ɢɪá ᴠɪệᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ở đâʏ ᴄʜưᴀ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜɪ ɴʜɪềᴜ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴠẫɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ xâʏ ᴅựɴɢ ᴠẫɴ ʟàᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴɢ ʀàᴏ ɴɢăɴ ᴄáᴄʜ ᴠớɪ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ.

“ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼 ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ ɴɢặᴛ, ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ɴɢườɪ ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴɢườɪ, ɴʜà ᴄáᴄʜ ʟʏ ɴʜà, ᴋʜᴜ ᴘʜố ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴋʜᴜ ᴘʜố… ɴêɴ ᴛôɪ sẽ ᴋɪếɴ ɴɢʜị ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄầɴ sɪếᴛ ᴄʜặᴛ ʜơɴ ɴữᴀ”, ôɴɢ sơɴ ɴóɪ ᴠà ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ʟà ᴛỉɴʜ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ᴠớɪ 𝟷,𝟸 ᴛʀɪệᴜ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ɴêɴ ᴄầɴ ᴄʜủ độɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ, ᴋʜôɴɢ để ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴠàᴏ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴʜà ᴍáʏ sảɴ xᴜấᴛ.

ᴛʜứ ᴛʀưởɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀườɴɢ sơɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʙộ ʏ ᴛế sẽ ᴋɪếɴ ɴɢʜị sớᴍ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɴʜư ᴛᴘ ʜᴄᴍ để ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴍầᴍ ʙệɴʜ ᴠàᴏ ᴄôɴɢ xưởɴɢ. “ᴠɪệᴄ sớᴍ ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ở ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ ɴàʏ ɴʜư đã áᴘ ᴅụɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʟà ᴠô ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ”, ôɴɢ sơɴ ɴóɪ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟷𝟽 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄả ɴướᴄ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ ᴛư ʟêɴ 𝟷𝟶.𝟼𝟻𝟽 ᴄᴀ, ở 𝟺𝟺 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ. ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ ᴠẫɴ ʟà địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ɴʜɪễᴍ ɴʜɪềᴜ ɴʜấᴛ ᴠớɪ 𝟻.𝟺𝟿𝟿 ᴄᴀ; ᴛɪếᴘ đó ʟà ᴛᴘ ʜᴄᴍ 𝟸.𝟶𝟽𝟺 ᴠà ʙắᴄ ɴɪɴʜ 𝟷.𝟻𝟺𝟿 ᴄᴀ.

𝟿 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʜơɴ 𝟷.𝟾𝟸𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số 𝟹.𝟻𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ, 𝟻 ɴơɪ sắᴘ ʜếᴛ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ ɢɪườɴɢ.

ʙáᴄ sĩ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜàɴʜ ᴅũɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ᴄủ ᴄʜɪ, ɴɢàʏ 𝟸𝟹/𝟼, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟸𝟿𝟸 ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số ᴄôɴɢ sᴜấᴛ 𝟹𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ.

ᴛɪếɴ sĩ, ʙáᴄ sĩ ʟê ᴍạɴʜ ʜùɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄầɴ ɢɪờ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴơɪ ɴàʏ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʜơɴ 𝟻𝟼𝟶 ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ 𝟼𝟶𝟶 ɢɪᴜờɴɢ.

“Đơɴ ᴠị đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀẻ ᴇᴍ” ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đồɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố (𝟾𝟶 ɢɪườɴɢ) ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜɪ đồɴɢ 𝟸 (𝟼𝟶 ɢɪườɴɢ, ᴍớɪ ᴍở 𝟻 ɴɢàʏ ɴᴀʏ), đềᴜ đã sử ᴅụɴɢ ʜếᴛ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ. ʜɪệɴ, ʜᴀɪ đơɴ ᴠị ᴋʜáᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜɪ ɢồᴍ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủ ᴄʜɪ ᴄùɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀưɴɢ ᴠươɴɢ.

ʙáᴄ sĩ ᴛʀầɴ ᴄʜáɴʜ xᴜâɴ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủ ᴄʜɪ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟺𝟶𝟷 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟺𝟺 ᴄᴀ ᴄó sẵɴ ʙệɴʜ ɴềɴ, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟớɴ ᴛᴜổɪ ɴʜấᴛ ʟà 𝟿𝟹, ɢầɴ 𝟷𝟶 ᴄᴀ ɴặɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ. ɴơɪ ɴàʏ ǫᴜʏ ᴍô 𝟻𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟸/𝟼 ᴛʀêɴ ᴄơ sở ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ.

“Đợᴛ ɴàʏ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó sẵɴ ʙệɴʜ ɴềɴ, ɴêɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄʜᴜʏểɴ ɴặɴɢ ᴄᴀᴏ”, ʙáᴄ sĩ xᴜâɴ ɴóɪ. ɴơɪ ɴàʏ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟸𝟼 ʙệɴʜ ɴʜɪ, ʙé ɴʜỏ ɴʜấᴛ 𝟹 ᴛʜáɴɢ ᴛᴜổɪ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đượᴄ ᴘʜâɴ ᴄôɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ở ɴʜɪềᴜ ᴍứᴄ độ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄầɴ ᴄʜạʏ ᴛʜậɴ ɴʜâɴ ᴛạᴏ, ᴄầɴ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴘʜẫᴜ ᴛʜᴜậᴛ ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ sảɴ ᴘʜụ ᴋʜᴏᴀ, ɴʜɪ ᴋʜᴏᴀ… ɴɢᴏàɪ ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴜʏệɴ ᴄủ ᴄʜɪ đượᴄ ᴄơ ᴄấᴜ ʟạɪ ᴘʜù ʜợᴘ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴄũɴɢ ʜᴜʏ độɴɢ ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟᴜâɴ ᴘʜɪêɴ ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴠà ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴛạɪ ᴄʜỗ. ᴄáᴄ ʙáᴄ sĩ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴋếᴛ ɴốɪ ʜỗ ᴛʀợ, ᴛậᴘ ʜᴜấɴ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ.

ɴʜư ᴠậʏ, ʜɪệɴ 𝟻 ᴛʀᴏɴɢ số 𝟿 đơɴ ᴠị ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴛᴘ ʜᴄᴍ sắᴘ ʜếᴛ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ ɢɪườɴɢ. số ɢɪườɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʜɪệɴ đạᴛ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ 𝟹.𝟻𝟶𝟶. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟺 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴍớɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢồᴍ ᴍộᴛ ɴửᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ᴛʜạᴄʜ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛʜᴇᴏ ᴍô ʜìɴʜ “ᴛáᴄʜ đôɪ”, ᴋʜốɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ʙɪệᴛ ᴛạɪ ɴʜɪ đồɴɢ 𝟸 ᴠà ʜᴀɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ʟà Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀưɴɢ ᴠươɴɢ, Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủ ᴄʜɪ. 𝟻 ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛʀướᴄ đó, ɢồᴍ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ, ᴅã ᴄʜɪếɴ ᴄủ ᴄʜɪ, Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄầɴ ɢɪờ, ɴʜɪ đồɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴄʜợ ʀẫʏ..

ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đᴀɴɢ áᴘ ᴅụɴɢ ʜᴀɪ ᴍô ʜìɴʜ ᴄơ sở ʏ ᴛế đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴍộᴛ ᴍô ʜìɴʜ ʟà ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ, ᴛʀưɴɢ ᴅụɴɢ ᴛừ ᴄáᴄ ᴄơ sở ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ʏ ᴛế để ᴄáᴄʜ ʟʏ đɪềᴜ ᴛʀị ɴɢườɪ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴋʜôɴɢ ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ʜᴏặᴄ ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜẹ. ᴍô ʜìɴʜ ᴄòɴ ʟạɪ ʟà ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đượᴄ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ để ᴄʜᴜʏêɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ʜɪệɴ, 𝟺 ɴơɪ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴄôɴɢ sᴜấᴛ ɢɪườɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ:

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀưɴɢ ᴠươɴɢ, ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟿/𝟼, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ ᴛừ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀưɴɢ ᴠươɴɢ, ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ᴄáᴄ ʙệɴʜ ʟý đɪ ᴋèᴍ ᴄầɴ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴄʜᴜʏêɴ sâᴜ. sᴀᴜ 𝟻 ɴɢàʏ ʜᴏạᴛ độɴɢ, ɴơɪ ɴàʏ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʜơɴ 𝟸𝟶𝟶 ᴄᴀ. ᴛʀᴏɴɢ đó, ʜơɴ 𝟸𝟶 ʙệɴʜ ɴʜɪ, ᴅᴏ ʏ ʙáᴄ sĩ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴʜɪ đồɴɢ 𝟷 đếɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ đảᴍ ᴛʀáᴄʜ. ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄó ǫᴜʏ ᴍô 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ, ᴠớɪ 𝟷𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ᴛʜạᴄʜ “ᴛáᴄʜ đôɪ” ᴠớɪ ᴍộᴛ ɴửᴀ ᴄʜᴜʏêɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟼, ǫᴜʏ ᴍô 𝟻𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ, ᴠớɪ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ 𝟼𝟶 ɢɪườɴɢ, ᴄũɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ ᴛừ ᴄáᴄ ɴơɪ ᴄʜᴜʏểɴ đếɴ. ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛáᴄʜ ᴛʜàɴʜ ʜᴀɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ʀɪêɴɢ ʙɪệᴛ, ʜɪệɴ ᴍộᴛ ɴửᴀ ᴄòɴ ʟạɪ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʟᴀᴏ, ʙệɴʜ ᴘʜổɪ ᴋʜôɴɢ ᴅᴏ ʟᴀᴏ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜợ ʀẫʏ (ᴛʜᴜộᴄ ʙộ ʏ ᴛế) ᴄũɴɢ “ᴄʜɪᴀ ʟửᴀ” ᴄùɴɢ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠớɪ 𝟷𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ để ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙệɴʜ ɴặɴɢ. ᴛɪếɴ sĩ, ʙáᴄ sĩ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴơɪ ɴàʏ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ – “ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟾𝟿𝟺𝟺”, ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴇᴄᴍᴏ ᴄùɴɢ 𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴋʜáᴄ.

ᴛɪếɴ sĩ, ʙáᴄ sĩ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ, ɢɪáᴍ đốᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ɴơɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủᴀ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴơɪ ɴàʏ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟿𝟾 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟺 ᴄᴀ ɴɢᴜʏ ᴋịᴄʜ. ᴛấᴛ ᴄả 𝟷𝟺 ᴄᴀ ɴặɴɢ đềᴜ ᴛʜở ᴍáʏ, ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟺 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴘʜảɪ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴇᴄᴍᴏ (ᴘʜươɴɢ ᴘʜáᴘ ʜỗ ᴛʀợ ᴛɪᴍ ᴘʜổɪ ɴʜâɴ ᴛạᴏ) ᴠà ʙᴀ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴘʜảɪ ʟọᴄ ᴍáᴜ ʟɪêɴ ᴛụᴄ.

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ʙị ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ʜᴀɪ đơɴ ᴠị ᴍớɪ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ đã ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ, ɢồᴍ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄủ ᴄʜɪ (ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟸/𝟼) ᴠà ᴍộᴛ ɴửᴀ “ᴛáᴄʜ đôɪ” ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴘʜạᴍ ɴɢọᴄ ᴛʜạᴄʜ (ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟹/𝟼). Đɪềᴜ ɴàʏ ɢɪúᴘ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ʙị độɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅɪễɴ ᴛɪếɴ ɴặɴɢ đòɪ ʜỏɪ ᴄáᴄ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ, ɴʜấᴛ ʟà ᴋèᴍ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ʟý ᴋʜáᴄ ɴʜư ᴄʜạʏ ᴛʜậɴ ɴʜâɴ ᴛạᴏ… ᴅᴏ đó ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄʜọɴ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ để ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ ᴄầɴ ᴄó đủ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ɴʜằᴍ ᴛʀáɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đếɴ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ đɪềᴜ ᴛʀị.

ᴅᴏ ᴛíɴʜ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ, ɴɢườɪ ʙệɴʜ ᴘʜảɪ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜỉ ᴄʜᴜʏêɴ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴋʜôɴɢ ʙố ᴛʀí ʟẫɴ ʟộɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ, ɴɢᴏạɪ ᴛʀừ ᴍô ʜìɴʜ “ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛáᴄʜ đôɪ”. ᴍô ʜìɴʜ ᴛáᴄʜ đôɪ áᴘ ᴅụɴɢ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đáᴘ ứɴɢ đủ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛʜàɴʜ ʜᴀɪ ɴửᴀ ʀɪêɴɢ ʙɪệᴛ ɴʜư ʜᴀɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ độᴄ ʟậᴘ ᴄả ᴠề ᴄơ sở ʜạ ᴛầɴɢ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế.

Để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴍộᴛ số ʙệɴʜ ᴠɪệɴ sắᴘ ʜếᴛ ɢɪườɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ số ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ, sáɴɢ 𝟸𝟺/𝟼, sở ʏ ᴛế ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʀưɴɢ ᴅụɴɢ ᴛʜêᴍ ʜᴀɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ (𝟻𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ) ᴠà Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜủ Đứᴄ (𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ), ɴʜằᴍ ᴛʜêᴍ 𝟷.𝟻𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ɢɪườɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ ᴛʀị ʟêɴ 𝟻.𝟶𝟶𝟶.

ᴄụ ᴛʜể, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ɴɢᴏạɪ ᴛʀú ᴠà ɴộɪ ᴛʀú, ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ ᴛᴏàɴ ʙộ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ “ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ”. Đơɴ ᴠị ɴàʏ ᴅự ᴋɪếɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟼.

ʜᴀɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟà ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ɴʜɪễᴍ ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʀɪ ᴘʜươɴɢ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ. ɴʜư ᴠậʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ ǫᴜʏ ᴍô 𝟻𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ɢɪườɴɢ ᴛʀẻ ᴇᴍ, ᴠớɪ 𝟸𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ.

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟼, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʜᴜʏệɴ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ ᴛạᴍ ᴛʜờɪ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛʜàɴʜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ ᴠớɪ ǫᴜʏ ᴍô 𝟻𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ. Ảɴʜ: sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜủ Đứᴄ ᴠẫɴ ᴅᴜʏ ᴛʀì ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜáᴍ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ɴɢᴏạɪ ᴛʀú, ɴʜưɴɢ ᴛạᴍ ɴɢừɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴋʜáᴍ, ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ɴộɪ ᴛʀú. ᴛᴏàɴ ʙộ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ɴộɪ ᴛʀú ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ ᴛʜàɴʜ “ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜủ Đứᴄ” ᴛʜᴇᴏ ᴍô ʜìɴʜ “ᴛáᴄʜ đôɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ”. ᴅự ᴋɪếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙắᴛ đầᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟾/𝟼.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʟê ᴠăɴ ᴠɪệᴛ (ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜậɴ 𝟿 ᴄũ) ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đᴀɴɢ ᴄʜạʏ ᴛʜậɴ ɴʜâɴ ᴛạᴏ ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴋʜᴏᴀ ʜồɪ sứᴄ, ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʜủ Đứᴄ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙệɴʜ ɴʜɪệᴛ đớɪ sẽ ʜỗ ᴛʀợ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ɴʜɪễᴍ ᴠà ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ, ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜỗ ᴛʀợ ɴʜâɴ ʟựᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴋʜᴏᴀ để ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ᴄʜỗ (ᴋʜɪ ᴄầɴ).

ɴʜư ᴠậʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜủ Đứᴄ ᴄó ǫᴜʏ ᴍô 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ɢɪườɴɢ ᴛʀẻ ᴇᴍ, ᴠớɪ 𝟸𝟻 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴠề ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿/𝟼, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ ʏ ᴛế ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴠẫɴ đáᴘ ứɴɢ ᴛốᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄʜưᴀ ᴄầɴ ᴄʜɪ ᴠɪệɴ ᴛừ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴋʜáᴄ.

ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ đã ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ứɴɢ ᴘʜó ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ʜᴜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ 𝟻.𝟶𝟶𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄầɴ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴠớɪ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ɢɪườɴɢ ʜồɪ sứᴄ, 𝟻𝟻 ɢɪườɴɢ đặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜồɴɢ áᴘ ʟựᴄ ᴛâᴍ ᴠà 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴍáʏ ᴛʜở. ᴋʜɪ đó, ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ɴặɴɢ sẽ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀị ở ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄʜᴜʏêɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɴóɪ ᴛʀêɴ ᴠà ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴛʜêᴍ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ ở ɴʜà ᴛʜɪ đấᴜ ᴘʜú ᴛʜọ (ǫᴜậɴ 𝟷𝟷), ɴʜà ᴛʀɪểɴ ʟãᴍ ǫᴜậɴ 𝟽, ɴʜà ᴠăɴ ʜᴏá ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ.

ᴛʜᴇᴏ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴠẫɴ đảᴍ ʙảᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʜɪếᴛ ʙị, ᴍáʏ ᴍóᴄ ᴄʜᴏ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʜɪệɴ ᴄó 𝟷𝟼 ᴍáʏ ᴇᴄᴍᴏ (ᴛʜɪếᴛ ʙị ᴏxʏ ʜóᴀ ǫᴜᴀ ᴍàɴɢ ɴɢᴏàɪ ᴄơ ᴛʜể, ʟà ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ ᴠớɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴠɪêᴍ ᴘʜổɪ ɴặɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿) ɴằᴍ ʀảɪ ʀáᴄ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴍáʏ ᴛʜở.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *