TP.HCM thêm 599 mới vượt 6000 , đứng đầu cả nước – Bình Dương vượt 600, nhiều công ty trong KCN bị số lượng lớn

số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄʜủ ʏếᴜ ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠớɪ 𝟻𝟿𝟿 ᴄᴀ, ʟà ɴɢàʏ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ʙᴀ ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ (𝟻𝟿𝟿 ᴄᴀ). ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 𝟸𝟻/𝟼 (𝟽𝟸𝟺 ᴄᴀ), ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ʜᴀɪ ʟà 𝟹/𝟽 (𝟽𝟷𝟺 ᴄᴀ).

ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴄũɴɢ ʟà ɴɢàʏ ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ʜᴀɪ ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ (𝟾𝟽𝟹). ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 𝟹/𝟽 (𝟿𝟷𝟺 ᴄᴀ), ɴɢàʏ ᴄᴀᴏ ᴛʜứ ʙᴀ ʟà 𝟸𝟻/𝟼 (𝟾𝟺𝟻 ᴄᴀ).

ʙếɴ ᴛʀᴇ ʟầɴ đầᴜ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ᴅịᴄʜ ɴàʏ, đưᴀ ᴛổɴɢ số ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟêɴ 𝟻𝟺.

số ᴄᴀ ᴍớɪ ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ʟêɴ 𝟼.𝟶𝟹𝟺, ʙắᴄ ɢɪᴀɴɢ 𝟻.𝟼𝟼𝟷, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟼𝟹𝟻, Đà ɴẵɴɢ 𝟸𝟺𝟿, ᴘʜú ʏêɴ 𝟸𝟸𝟶, ʟᴏɴɢ ᴀɴ 𝟷𝟾𝟿, ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟷𝟼𝟾, ɴɢʜệ ᴀɴ 𝟷𝟸𝟹, ʜà ᴛĩɴʜ 𝟷𝟷𝟾, ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ 𝟷𝟷𝟼, Đồɴɢ ᴛʜáᴘ 𝟼𝟸, ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ 𝟸𝟹, ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ ʜᴜế 𝟼, ʙếɴ ᴛʀᴇ ᴍộᴛ.
ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟêɴ 𝟷𝟼.𝟺𝟻𝟻, ɢʜɪ ɴʜậɴ ở 𝟻𝟺 ᴛỉɴʜ ᴛʜàɴʜ.

ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴠượᴛ ɴɢưỡɴɢ 𝟼𝟶𝟶 ᴄᴀ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ɴâɴɢ ᴍứᴄ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ
ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở 𝟺𝟶 ᴄôɴɢ ᴛʏ, ɴʜà ᴍáʏ ᴠà ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜà ᴛʀọ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ. ᴄó 𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị ʙệɴʜ ɴặɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜở ᴍáʏ, ᴛʜở ᴏxʏ.
ɴɢàʏ 𝟺-𝟽, sở ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛừ 𝟷𝟶ʜ đếɴ ᴄʜɪềᴜ ᴛốɪ ᴄùɴɢ ɴɢàʏ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟽𝟼 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ ʟêɴ 𝟾𝟽 ᴄᴀ (ᴛʀᴏɴɢ đó 𝟷𝟷 ᴄᴀ đã ᴄôɴɢ ʙố ᴠàᴏ ʙᴜổɪ sáɴɢ).

ᴛừ đợᴛ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ᴅịᴄʜ ᴛʜứ ᴛư ᴛớɪ ɴᴀʏ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ᴄó ᴛớɪ 𝟼𝟹𝟻 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴛʀᴏɴɢ đó ʜơɴ ᴍộᴛ ɴửᴀ ʟà ᴄôɴɢ ɴʜâɴ.

ʜàɴɢ ɴɢàɴ ɴɢườɪ xếᴘ ʜàɴɢ ᴄʜờ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ

ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄư ᴛʀú ở ᴘʜườɴɢ ᴄʜáɴʜ ɴɢʜĩᴀ (ᴛᴘ ᴛʜủ ᴅầᴜ ᴍộᴛ); ᴘʜườɴɢ ʟáɪ ᴛʜɪêᴜ, ᴛʜᴜậɴ ɢɪᴀᴏ, ᴀɴ ᴘʜú, ʙìɴʜ ᴄʜᴜẩɴ (ᴛᴘ ᴛʜᴜậɴ ᴀɴ); ᴘʜườɴɢ ᴅĩ ᴀɴ (ᴛᴘ ᴅĩ ᴀɴ); ᴘʜườɴɢ ʙìɴʜ ᴄʜɪểᴜ (ᴛᴘ ᴛʜủ Đứᴄ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ).

ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ɴʜậɴ địɴʜ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴʜà ᴛʀọ đᴀɴ xᴇɴ, ʙêɴ ᴄạɴʜ ɴʜà ᴍáʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà ɴɢᴏàɪ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ᴠì ᴠậʏ ʀấᴛ ᴋʜó ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴠà ɴɢᴜʏ ᴄơ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ. ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã xᴜấᴛ ʜɪệɴ ở 𝟺𝟶 ᴄôɴɢ ᴛʏ, ɴʜà ᴍáʏ ᴠà ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜà ᴛʀọ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛạɪ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ. ᴄó 𝟼 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ʙị ʙệɴʜ ɴặɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜảɪ ᴛʜở ᴍáʏ, ᴛʜở ᴏxʏ.

ʜɪệɴ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ đã ɴâɴɢ ʙáᴏ độɴɢ ᴅịᴄʜ ʟêɴ ᴍứᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ để ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴍọɪ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴠà ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ᴅĩ ᴀɴ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋể ᴛừ 𝟼ʜ ɴɢàʏ 𝟼-𝟽, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛừ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠà Đồɴɢ ɴᴀɪ ᴠàᴏ ᴅĩ ᴀɴ ᴘʜảɪ ᴄó ɢɪấʏ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ âᴍ ᴛíɴʜ, ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴠòɴɢ 𝟹 ɴɢàʏ ᴋể ᴛừ ɴɢàʏ ᴄó ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *