TP.HCM tình hình F0 quá nóng, Bình Tân 100% ca trong ngày đều là cộng đồng

ᴄᴀ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠẫɴ ở ᴍứᴄ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ. ʜôᴍ ɴᴀʏ 𝟸𝟻-𝟾, ᴛỉ ʟệ ɴàʏ ᴄʜɪếᴍ ɢầɴ 𝟾𝟺% ᴛổɴɢ số ғ𝟶 ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ɴʜɪềᴜ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜầᴜ ʜếᴛ ғ𝟶 ᴍớɪ đềᴜ ʟà ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ᴅữ ʟɪệᴜ ᴛừ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟúᴄ 𝟸𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟻-𝟾, ᴛʀᴏɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ, ᴛᴘ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ 𝟷𝟺𝟼.𝟶𝟽𝟿 ᴍẫᴜ, ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟻.𝟸𝟼𝟾 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴍớɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó đếɴ 𝟺.𝟺𝟷𝟹 ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ɴʜư ᴠậʏ, ᴛỉ ʟệ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴛổɴɢ số ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đượᴄ ʟấʏ ᴄʜɪếᴍ 𝟹,𝟼% ɴʜưɴɢ ᴛỉ ʟệ ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ ɢầɴ 𝟾𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ. sᴏ ᴠớɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟺-𝟾, số ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ đượᴄ ʟấʏ ᴛʀᴏɴɢ ʜôᴍ ɴᴀʏ ᴛăɴɢ ʜơɴ 𝟾.𝟷𝟶𝟶 ᴍẫᴜ, ᴛỉ ʟệ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴋʜôɴɢ ɢɪảᴍ.

Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛạɪ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟻-𝟾, ǫᴜậɴ ᴘʜáᴛ sɪɴʜ 𝟹𝟾𝟾 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʜì ᴛấᴛ ᴄả đềᴜ ʟà ᴄᴀ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ (ᴄʜɪếᴍ 𝟷𝟶𝟶%).

Ở ᴄáᴄ ǫᴜậɴ 𝟺, 𝟻, 𝟽, ᴛâɴ ʙìɴʜ, ɢò ᴠấᴘ, ʜᴜʏệɴ ʜóᴄ ᴍôɴ… ᴛỉ ʟệ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄũɴɢ ᴄʜɪếᴍ ᴛʀêɴ 𝟿𝟶% đếɴ ɢầɴ 𝟷𝟶𝟶%.

ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, đã ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴏàɴ ᴛᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛừ 𝟶ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟹-𝟾. số ʟượɴɢ ғ𝟶 ᴅự ʙáᴏ sẽ ᴛăɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄầɴ ʜếᴛ sứᴄ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ᴠì đɪềᴜ ɴàʏ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ứɴɢ ᴘʜó ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄʜɪềᴜ 𝟸𝟻-𝟾, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ɴɢᴜʏễɴ ʜᴏàɪ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟷𝟶 ɴɢàʏ, số ʟượɴɢ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴍỗɪ ɴɢàʏ ᴄʜỉ đạᴛ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶-𝟷𝟻.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀɪ ɴɢàʏ 𝟸𝟹 ᴠà 𝟸𝟺-𝟾, số ʟượɴɢ ɴàʏ đã ʟêɴ ᴛớɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ɴɢàɴ ᴍẫᴜ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸 ɴɢàʏ, ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ đã ᴠượᴛ ᴄᴏɴ số ʜơɴ 𝟻𝟶𝟶.𝟶𝟶𝟶 ᴍẫᴜ. ᴛᴘ đẩʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛốᴄ độ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ, ᴠà sẽ ʟặᴘ ʟạɪ 𝟸-𝟹 ɴɢàʏ.

ᴛᴘ ᴋêᴜ ɢọɪ sự ᴛʜôɴɢ ᴄảᴍ ᴠà ᴄʜᴜɴɢ sứᴄ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ɴʜà, “ᴀɪ ở đâᴜ ᴛʜì ở đó”, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʜôɴɢ đɪệᴘ 𝟻ᴋ ᴠà ᴛɪêᴍ ᴠắᴄ xɪɴ để ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ.

Đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 để ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ sớᴍ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶, ʜọᴄ ᴄáᴄʜ ᴛự ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜăᴍ sóᴄ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴠà ᴅùɴɢ ᴛʜᴜốᴄ đúɴɢ ᴄáᴄʜ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛạɪ ɴʜà.

ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟾, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟷𝟸.𝟶𝟿𝟼 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ, ɢồᴍ 𝟹 ɴɢườɪ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ ᴠà 𝟷𝟸.𝟶𝟿𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ.

𝟷𝟸.𝟶𝟿𝟹 ᴄᴀ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛạɪ ᴛᴘ. ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ (𝟻.𝟸𝟿𝟺), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟺.𝟷𝟸𝟿), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟼𝟷𝟾), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟺𝟼𝟶), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟹𝟷𝟿), Đà ɴẵɴɢ (𝟷𝟼𝟸), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷𝟻𝟶), ᴛâʏ ɴɪɴʜ (𝟷𝟷𝟿), ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟷𝟶𝟼), ʜà ɴộɪ (𝟿𝟼), ɴɢʜệ ᴀɴ (𝟿𝟻), Đồɴɢ ᴛʜáᴘ (𝟿𝟹), ᴄầɴ ᴛʜơ (𝟿𝟶), ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ (𝟽𝟻), ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟻𝟶), Đắᴋ ʟắᴋ (𝟺𝟶), ᴄà ᴍᴀᴜ (𝟸𝟾), ᴘʜú ʏêɴ (𝟸𝟽), ᴛʀà ᴠɪɴʜ (𝟸𝟺), ᴋɪêɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟸𝟹), ʙìɴʜ Địɴʜ (𝟷𝟾), ʜà ᴛĩɴʜ (𝟷𝟻), ǫᴜảɴɢ ɴᴀᴍ (𝟿), ʙạᴄ ʟɪêᴜ (𝟽), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟽), ɴɪɴʜ ᴛʜᴜậɴ (𝟼), ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (𝟻), Đắᴋ ɴôɴɢ (𝟻), sơɴ ʟᴀ (𝟺), ʜậᴜ ɢɪᴀɴɢ (𝟺), sóᴄ ᴛʀăɴɢ (𝟺), ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ (𝟹), ʙắᴄ ɴɪɴʜ (𝟹), ᴛʜáɪ ʙìɴʜ (𝟸), ǫᴜảɴɢ ɴɢãɪ (𝟸), ǫᴜảɴɢ ʙìɴʜ (𝟷) ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟽.𝟹𝟸𝟷 ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ᴛăɴɢ 𝟷.𝟸𝟿𝟼 ɴɢườɪ. ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ғ𝟶 ᴛăɴɢ 𝟼𝟼𝟽 ᴄᴀ. ʙìɴʜ ᴅươɴɢ ᴛăɴɢ 𝟻𝟶𝟷 ᴄᴀ. Đồɴɢ ɴᴀɪ ɢɪảᴍ 𝟷𝟾𝟷 ᴄᴀ. ʟᴏɴɢ ᴀɴ ᴛăɴɢ 𝟼𝟽 ᴄᴀ. ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ ᴛăɴɢ 𝟸𝟸𝟼 ᴄᴀ.

ᴋể ᴛừ đầᴜ ᴅịᴄʜ đếɴ ɴᴀʏ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴄó 𝟹𝟾𝟷.𝟹𝟼𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, đứɴɢ ᴛʜứ 𝟼𝟼/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ. ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ/𝟷 ᴛʀɪệᴜ ᴅâɴ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đứɴɢ ᴛʜứ 𝟷𝟼𝟾/𝟸𝟸𝟸 ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴠà ᴠùɴɢ ʟãɴʜ ᴛʜổ (ʙìɴʜ ǫᴜâɴ ᴄứ 𝟷 ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄó 𝟹.𝟾𝟽𝟿 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ).

ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺, số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ ʟà 𝟹𝟽𝟽.𝟸𝟺𝟻, ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟷𝟼𝟽.𝟷𝟺𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ đã đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ᴋʜỏɪ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

𝟽/𝟼𝟸 ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ǫᴜᴀ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴍớɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴướᴄ: ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ, ʙắᴄ ᴋạɴ, ᴛᴜʏêɴ ǫᴜᴀɴɢ, ʟᴀɪ ᴄʜâᴜ, ʜᴏà ʙìɴʜ, ʏêɴ ʙáɪ, ʜà ɢɪᴀɴɢ.

ɴăᴍ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄᴀ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴛʜứ ᴘʜáᴛ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛʀᴏɴɢ 𝟷𝟺 ɴɢàʏ ǫᴜᴀ: ᴋᴏɴ ᴛᴜᴍ, ᴛʜáɪ ʙìɴʜ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, Đɪệɴ ʙɪêɴ, ᴘʜú ᴛʜọ.

ɴăᴍ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴍắᴄ ᴄᴀᴏ ʟà ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟷𝟿𝟶.𝟷𝟼𝟼), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟾𝟷.𝟷𝟾𝟸), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟷𝟿.𝟽𝟸𝟾), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟷𝟿.𝟶𝟺𝟼), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟾.𝟷𝟻𝟻).

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ ǫᴜᴀ, ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟹𝟽𝟶.𝟻𝟻𝟼 xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ 𝟼𝟽𝟽.𝟶𝟷𝟼 ʟượᴛ ɴɢườɪ. số ʟượɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛừ 𝟸𝟽/𝟺 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟶.𝟹𝟽𝟶.𝟹𝟻𝟾 ᴍẫᴜ ᴄʜᴏ 𝟸𝟿.𝟹𝟾𝟽.𝟷𝟽𝟶 ʟượᴛ ɴɢườɪ.

ᴛìɴʜ ʜìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴛɪêᴍ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ
ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟾, ᴛɪểᴜ ʙᴀɴ Đɪềᴜ ᴛʀị, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴛʀêɴ ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴜ ᴅᴜɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟹𝟹𝟻 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ʜọ đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (𝟸𝟼𝟼), ʙìɴʜ ᴅươɴɢ (𝟹𝟷), ʟᴏɴɢ ᴀɴ (𝟷𝟼), Đồɴɢ ɴᴀɪ (𝟷𝟹), Đà ɴẵɴɢ (𝟹), ʜà ɴộɪ (𝟷), ʙếɴ ᴛʀᴇ (𝟷), ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ (𝟷), ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ (𝟷), ᴛʜừᴀ ᴛʜɪêɴ – ʜᴜế (𝟷), ᴛɪềɴ ɢɪᴀɴɢ (𝟷).

số ɴɢườɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛíɴʜ đếɴ 𝟸𝟻/𝟾 ʟà 𝟿.𝟹𝟺𝟿 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ, ᴄʜɪếᴍ 𝟸,𝟻% sᴏ ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴠà ᴄᴀᴏ ʜơɴ 𝟶,𝟺% sᴏ ᴠớɪ ᴛỷ ʟệ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀêɴ ᴛʜế ɢɪớɪ (𝟸,𝟷%).

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟺/𝟾, 𝟺𝟹𝟸.𝟺𝟼𝟶 ʟɪềᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ ᴘʜòɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ᴛɪêᴍ. ɴʜư ᴠậʏ, ᴛổɴɢ số ʟɪềᴜ đã đượᴄ ᴛɪêᴍ ʟà 𝟷𝟾.𝟶𝟿𝟻.𝟺𝟽𝟹. ᴛʀᴏɴɢ đó ᴛɪêᴍ 𝟷 ᴍũɪ ʟà 𝟷𝟼.𝟶𝟻𝟼.𝟸𝟸𝟸 ʟɪềᴜ, ᴛɪêᴍ ᴍũɪ 𝟸 ʟà 𝟸.𝟶𝟹𝟿.𝟸𝟻𝟷 ʟɪềᴜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *