Trưa 7/7 TP.HCM 347 ca, 103 ca không rõ nguồn, 4 người không bệnh nền tử vong. 90 ca trong 2 con hẻm, 81 người trong khu tạm giam

ᴛʀᴏɴɢ 𝟹𝟺𝟽 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʀưᴀ ɴᴀʏ (𝟽.𝟽), ᴄó 𝟷𝟶𝟹 ᴄᴀ ᴄʜưᴀ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ. ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ᴛʜêᴍ 𝟺 ᴄᴀ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴍớɪ, ɴâɴɢ ᴛổɴɢ số ᴛử ᴠᴏɴɢ ʟêɴ 𝟷𝟾 ᴄᴀ.

𝟹𝟺𝟽 ʙệɴʜ ɴʜâɴ (ʙɴ) đượᴄ đáɴʜ số ᴛừ 𝟸𝟸𝟹𝟿𝟻 – 𝟸𝟸𝟽𝟺𝟷, ɢồᴍ: 𝟸𝟺𝟺 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ; 𝟷𝟶𝟹 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ.
ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó 𝟸𝟽𝟶 ᴄᴀ ʙệɴʜ (ʙɴ 𝟸𝟸𝟶𝟽𝟸 – ʙɴ 𝟸𝟸𝟹𝟺𝟷) ɢồᴍ: 𝟸𝟹𝟸 ᴄᴀ ʟà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴋʜᴜ ᴠựᴄ đã đượᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ; 𝟹𝟾 ᴄᴀ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ.
ᴋể ᴛừ 𝟸𝟽.𝟺 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟽.𝟽𝟾𝟻 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

ᴛʜí sɪɴʜ ɴɢấᴛ xỉᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ, ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴᴄᴏᴠ
ᴛᴘ ʜᴄᴍʟàᴍ đượᴄ ᴍộᴛ ɴửᴀ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʙàɪ ᴛʜɪ ɴɢữ ᴠăɴ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴛʜᴘᴛ ʟê ǫᴜý Đôɴ ɴɢấᴛ xỉᴜ, ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴠớɪ ɴᴄᴏᴠ.

ᴄáᴄ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴᴀᴍ sɪɴʜ đượᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ʏ ᴛế ᴛạɪ đɪểᴍ ᴛʜɪ đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ǫᴜậɴ 𝟹 ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴍệᴛ ᴍỏɪ, ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ ʙủɴ ʀủɴ, đượᴄ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ᴠà ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ.

ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴅươɴɢ ᴀɴʜ Đứᴄ ᴠà ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ʜɪếᴜ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ, đã đếɴ đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ sự ᴠɪệᴄ, ᴋʜôɴɢ đưᴀ ʀᴀ ý ᴋɪếɴ.

ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴄáᴏ ᴘʜáᴛ ʀᴀ ʟúᴄ 𝟷𝟸ʜ𝟺𝟹, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄủᴀ ɴᴀᴍ sɪɴʜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴇᴍ đᴀɴɢ đượᴄ ʟưᴜ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ǫᴜậɴ 𝟹.

ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴄs Đặɴɢ ᴛʀầɴ ᴄôɴ (ᴛâɴ ᴘʜú) ᴄó ᴍộᴛ ᴛʜí sɪɴʜ ғ𝟶 đếɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ʜôᴍ ǫᴜᴀ, ɴʜưɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ ᴋʜôɴɢ đếɴ đɪểᴍ ᴛʜɪ. ᴛạɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ʟê ᴛʜáɴʜ ᴛôɴ (ǫᴜậɴ 𝟽), ᴄó ᴛʜí sɪɴʜ ғ𝟶 đếɴ ʟàᴍ ᴛʜủ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ᴄʜɪềᴜ ǫᴜᴀ ᴠà ᴠẫɴ ᴅự ᴛʜɪ ᴍôɴ ɴɢữ ᴠăɴ sáɴɢ ɴᴀ

sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ ᴛᴘ ʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴜʙɴᴅ ᴠà ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ʏ ᴛế ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜóɴɢ ᴋʜử ᴋʜᴜẩɴ ᴛᴏàɴ ʙộ đɪểᴍ ᴛʜɪ, ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà 𝟻ᴋ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ᴛʜɪ ᴄòɴ ʟạɪ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáɴ ʙộ ᴄᴏɪ ᴛʜɪ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ, ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ độɴɢ ᴠɪêɴ, ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛư ᴛưởɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜí sɪɴʜ ᴄùɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ ʏêɴ ᴛâᴍ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴋỳ ᴛʜɪ. ɴʜà ᴛʀườɴɢ sẽ ᴘʜâɴ ʟᴜồɴɢ ʀɪêɴɢ, ǫᴜảɴ ʟý ᴠɪệᴄ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀᴏɴɢ đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴄủᴀ ᴛʜí sɪɴʜ.

Đɪểᴍ ᴛʜɪ ᴛʀườɴɢ ᴛʜᴘᴛ ʟê ǫᴜý Đôɴ ᴄó 𝟼𝟶𝟽 ᴛʜí sɪɴʜ, 𝟸𝟾 ᴘʜòɴɢ ᴛʜɪ ᴠà ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴄáɴ ʙộ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄᴏɪ ᴛʜɪ.

ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ʙộ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà Đàᴏ ᴛạᴏ, ᴛʜí sɪɴʜ ғ𝟶, ғ𝟷, ғ𝟸 ᴠà ɴʜữɴɢ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴠùɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ sẽ ᴛʜɪ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ đợᴛ 𝟸. ᴛạɪ ɴɢʜệ ᴀɴ, Đà ɴẵɴɢ, ᴍộᴛ số ғ𝟷, ғ𝟸 đượᴄ ᴛʜɪ đợᴛ 𝟷 ᴅᴏ ᴄó ɴɢᴜʏệɴ ᴠọɴɢ, đượᴄ sự đồɴɢ ý ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʜɪ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ ᴠà địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ đảᴍ ʙảᴏ ᴀɴ ᴛᴏàɴ.

ʜɪệɴ ᴄʜưᴀ xáᴄ địɴʜ ᴠì sᴀᴏ ᴛʜí sɪɴʜ ғ𝟶 ở ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴠẫɴ đượᴄ ᴛʜɪ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ đợᴛ 𝟷, ᴅù ᴛʜàɴʜ ᴘʜố đã ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả.

ᴄùɴɢ ᴠớɪ ᴍộᴛ ᴛʀɪệᴜ ᴛʜí sɪɴʜ ᴄả ɴướᴄ, sáɴɢ ɴᴀʏ, ʜơɴ 𝟾𝟽.𝟶𝟶𝟶 ᴛʜí sɪɴʜ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛʜᴀᴍ ᴅự ᴋỳ ᴛʜɪ ᴛốᴛ ɴɢʜɪệᴘ ᴛʜᴘᴛ ᴠớɪ ᴍôɴ ɴɢữ ᴠăɴ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ʟàᴍ ʙàɪ 𝟷𝟸𝟶 ᴘʜúᴛ, ᴛíɴʜ ᴛừ 𝟽ʜ𝟹𝟻.

ᴛᴘ ʜᴄᴍᴛừ ʙᴀ ᴄᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ sàɴɢ ʟọᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟾𝟾 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴᴄᴏᴠ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛạɪ ʜẻᴍ 𝟻𝟾 ᴠà 𝟾𝟼 Âᴜ ᴄơ, ᴘʜườɴɢ 𝟿, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟼, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ “ʙệɴʜ ɴʜâɴ 𝟷𝟼𝟺𝟽𝟿”, sốɴɢ ᴛạɪ ʜẻᴍ 𝟻𝟾 Âᴜ ᴄơ ǫᴜᴀ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ʜᴀɪ ɴʜà ᴋế ʙêɴ ᴠà ᴍộᴛ ɴʜà đốɪ ᴅɪệɴ ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟺𝟽𝟿, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

ɴɢàʏ 𝟸𝟼/𝟼, ǫᴜậɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜᴀɪ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ ʟà ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟶𝟿𝟻 – ɴɢườɪ ʙáɴ ᴛạᴘ ʜóᴀ ᴠà 𝟷𝟼𝟶𝟿𝟼, ʜᴀɪ ᴄᴀ ɴàʏ ở ᴄùɴɢ ɴʜà ᴛạɪ ʜẻᴍ 𝟾𝟼 Âᴜ ᴄơ, ᴄũɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪệᴄ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ.

ǫᴜᴀ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ɢʜɪ ɴʜậɴ ʜᴀɪ ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ở ᴛɪệᴍ ʙáɴ ᴛạᴘ ʜóᴀ ᴛừɴɢ ᴛɪếᴘ xúᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ. ᴄᴏɴ ʜẻᴍ 𝟾𝟼 Âᴜ ᴄơ ɴơɪ ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟶𝟿𝟻 ᴠà 𝟷𝟼𝟶𝟿𝟼 sɪɴʜ sốɴɢ ʟạɪ ᴛʜôɴɢ ᴠớɪ ʜẻᴍ 𝟻𝟾 Âᴜ ᴄơ – ɴơɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴄᴀ 𝟷𝟼𝟺𝟽𝟿 ᴛʀướᴄ đó.

ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴅɪệɴ ʀộɴɢ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ʜẻᴍ ɴàʏ, ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴠà ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ, ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟷 ᴍẫᴜ ɢộᴘ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ɴɢàʏ 𝟹𝟶/𝟼. ʟấʏ ʟạɪ ᴍẫᴜ đơɴ để xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ, ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ 𝟼𝟻 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ ᴛạɪ đâʏ, ɴɢàʏ 𝟸/𝟽.

ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴàʏ đã đượᴄ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố.

ɴɢàʏ 𝟹 ᴠà 𝟺/𝟽, ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ʏ ᴛế ʟấʏ ᴍẫᴜ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟấʏ ᴍẫᴜ ɢộᴘ ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʀᴛ- ᴘᴄʀ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ʜộ ᴅâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠà xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ɴʜằᴍ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴛʜầɴ ᴛốᴄ, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛìᴍ ɴʜữɴɢ ᴄᴀ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛʀêɴ, ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴋʜôɴɢ để ᴅịᴄʜ ʟᴀɴ ʀộɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

sᴀᴜ ʜᴀɪ ɴɢàʏ, ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ đã ʟấʏ 𝟸.𝟼𝟷𝟷 ᴍẫᴜ, ᴛʀᴏɴɢ đó đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟹 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ɴᴄᴏᴠ. ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠẫɴ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ᴅịᴄʜ ᴛễ, ᴛìᴍ ʀõ ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ᴄᴀ ɴɢʜɪ ɴʜɪễᴍ ɴàʏ.

ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ. ʜɪệɴ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟặᴘ ʟạɪ ᴍỗɪ 𝟸-𝟹 ɴɢàʏ ᴍộᴛ ʟầɴ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ. ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄó ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄᴀᴏ sẽ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟặᴘ ʟạɪ ᴍỗɪ 𝟻-𝟽 ɴɢàʏ ᴍộᴛ ʟầɴ.

ʜᴄᴅᴄ ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛᴜâɴ ᴛʜủ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ, ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ʟᴜôɴ ɴʜớ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴘʜòɴɢ ʙệɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ đɪệᴘ 𝟻ᴋ.

sở ʏ ᴛế ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴʜậɴ địɴʜ số ᴄᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜáᴍ sàɴɢ ʟọᴄ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ᴠùɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴛăɴɢ ɴʜᴀɴʜ ʜàɴɢ ɴɢàʏ, ᴄʜứɴɢ ᴛỏ ᴛáᴄ ɴʜâɴ ɢâʏ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đã ᴄó ở ᴋʜắᴘ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố.
ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟼 đếɴ 𝟻.𝟽, ᴛʀạɪ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴄʜí ʜòᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟾𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴄả ᴄáɴ ʙộ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴠà ᴘʜạᴍ ɴʜâɴ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *