Từ ngày 23/08 TP.HCM lấy hơn 1,4 mẫu test, truy ra 54.498 F0

ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟹.𝟾 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴘ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷.𝟺𝟹𝟼.𝟿𝟸𝟸 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟻𝟺.𝟺𝟿𝟾 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴛỷ ʟệ số ᴍẫᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số ᴍẫᴜ ʟấʏ ʟà ɢầɴ 𝟹,𝟾%.

ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ

ᴛʀưᴀ 𝟸𝟿.𝟾, ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛíɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟽.𝟺 đếɴ 𝟼 ɢɪờ ɴɢàʏ 𝟸𝟿.𝟾, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄó 𝟸𝟶𝟻.𝟺𝟼𝟼 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅᴏ ʙộ ʏ ᴛế ᴄôɴɢ ʙố. ᴛʀᴏɴɢ đó: 𝟸𝟶𝟻.𝟶𝟸𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ, 𝟺𝟺𝟹 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜậᴘ ᴄảɴʜ.
ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đᴀɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị 𝟹𝟿.𝟼𝟷𝟷 ʙệɴʜ ɴʜâɴ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó 𝟸.𝟽𝟻𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜở ᴍáʏ ᴠà 𝟷𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ ᴇᴄᴍᴏ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟾, ᴄó 𝟸.𝟼𝟺𝟹 ʙệɴʜ ɴʜâɴ xᴜấᴛ ᴠɪệɴ, ᴛổɴɢ số xᴜấᴛ ᴠɪệɴ ᴄộɴɢ ᴅồɴ ᴛừ 𝟷.𝟷.𝟸𝟶𝟸𝟷 đếɴ ɴᴀʏ ʟà 𝟷𝟶𝟸.𝟻𝟿𝟾 ʙệɴʜ ɴʜâɴ. ᴄó 𝟸𝟽𝟷 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟾.
ɴᴀᴍ ᴛʜư ᴅở ᴋʜóᴄ ᴅở ᴄườɪ ᴄʜᴜʏệɴ đɪ ᴄʜợ ʜộ, ʙấᴛ ɴɢờ ɢặᴘ “ᴄʜú ʙộ độɪ” ᴛʀᴏɴɢ sɪêᴜ ᴛʜị

ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʙằɴɢ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ ᴛấᴛ ᴄả ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠớɪ ᴛầɴ sᴜấᴛ 𝟸 ɴɢàʏ/ʟầɴ ở ᴋʜᴜ ᴠựᴄ “ᴠùɴɢ đỏ” ᴠà “ᴠùɴɢ ᴄᴀᴍ”, ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟸𝟹.𝟾 đếɴ ɴᴀʏ, ᴛᴘ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ 𝟷.𝟺𝟹𝟼.𝟿𝟸𝟸 ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟻𝟺.𝟺𝟿𝟾 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴛỷ ʟệ số ᴍẫᴜ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số ᴍẫᴜ ʟấʏ ʟà ɢầɴ 𝟹,𝟾%.
ᴛʜᴇᴏ ʟãɴʜ đạᴏ sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴅựᴀ ᴠàᴏ đáɴʜ ɢɪá ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ᴛễ ʜọᴄ, ᴛᴇsᴛ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ ᴅướɪ 𝟻% ᴛʜì ᴛᴘ ᴄó ɴɢʜị ʟựᴄ ǫᴜéᴛ ʜếᴛ ғ𝟶 ᴛừ đâʏ đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟻.𝟿.
ᴋʜᴜ ᴠựᴄ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ” ᴠà “ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ” sẽ ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʀᴛ-ᴘᴄʀ ᴠớɪ ᴍẫᴜ ɢộᴘ 𝟻 ᴄʜᴏ “ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ” ᴠà ᴍẫᴜ ɢộᴘ 𝟷𝟶 ᴄʜᴏ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ”; ᴛầɴ sᴜấᴛ 𝟽 ɴɢàʏ/ʟầɴ.
ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʜᴇᴏ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ɴɢàʏ 𝟸𝟾.𝟾, ᴛᴘ ᴄó 𝟻.𝟺𝟻𝟼 ᴄᴀ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟺.𝟿𝟻𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ (ᴄʜɪếᴍ ʜơɴ 𝟿𝟶%), ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà ǫ.ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴠớɪ 𝟽𝟼𝟶 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ᴛɪếᴘ đếɴ ʟà ǫ.𝟺 ᴠớɪ 𝟼𝟸𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, ǫ.𝟷𝟸 ᴠớɪ 𝟻𝟽𝟽 ᴄᴀ, ǫ.𝟼 ᴠớɪ 𝟺𝟷𝟽 ᴄᴀ…
số ʟượɴɢ ғ𝟶 ᴅự ʙáᴏ sẽ ᴛăɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴏàɴ ᴛᴘ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ʜếᴛ sứᴄ ʙìɴʜ ᴛĩɴʜ ᴠì đɪềᴜ ɴàʏ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ứɴɢ ᴘʜó ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế.
ᴄụ ᴛʜể, 𝟺𝟶𝟶 ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ ᴛạɪ ᴄáᴄ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ, ᴛᴘ.ᴛʜủ Đứᴄ sẽ ᴄʜăᴍ sóᴄ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ғ𝟶 ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴛʀị, ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴛạɪ ɴʜà. ᴍỗɪ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ sẽ ᴄʜăᴍ sóᴄ ᴛừ 𝟻𝟶 – 𝟷𝟶𝟶 ғ𝟶.
ᴋʜɪ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ғ𝟶, ᴄáᴄ ᴛʀạᴍ ʏ ᴛế ʟưᴜ độɴɢ sẽ ɴắᴍ ʙắᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀɴʜ ᴠà xử ʟý ᴋịᴘ ᴛʜờɪ, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɢɪảᴍ ᴛảɪ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀị ᴛʜᴜốᴄ ᴋʜáɴɢ ᴠɪ ʀúᴛ ᴍᴏʟɴᴜᴘɪʀᴀᴠɪʀ ᴄó ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴅàɴʜ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *