Vỡ mộng ở biệt thự, mua siêu xe, mỗi ngày chỉ bấm chuột và du lịch sang chảnh

Đếɴ ᴋʜɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʙị ᴄʜáʏ ᴛɪềɴ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ʀúᴛ ᴠốɴ, ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴍớɪ ɴʜậɴ ʀᴀ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ ʙáɴʜ ᴠẽ ᴠà ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʟừᴀ đảᴏ ᴄó ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ sàɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ảᴏ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ.

ɴʜữɴɢ “sɪêᴜ ɴʜâɴ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ” ᴋɪếᴍ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ

𝟷𝟶ʜ sáɴɢ ɴɢàʏ 𝟸/𝟻, ᴛạɪ ǫᴜáɴ ᴄà ᴘʜê ᴛʜᴜ ở ᴛᴘ. ᴄẩᴍ ᴘʜả, ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ. ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴅɪễɴ ɢɪảɪ ᴠề ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ ʟàᴍ ɢɪàᴜ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ᴄᴏɴ “ᴄᴏɴ ᴍồɪ” ᴄủᴀ ᴍìɴʜ – ɴʜữɴɢ ɴʜà đầᴜ ᴛư ᴛɪềᴍ ɴăɴɢ ᴠàᴏ sàɴ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ.

ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ, ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ʟà ɴữ ʟᴇᴀᴅᴇʀ (ᴛʀưởɴɢ ɴʜóᴍ) ᴄấᴘ ᴄᴀᴏ ᴄủᴀ sàɴ ᴛừ ʜà ɴộɪ ᴠề ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ.

“ᴛừ ᴋʜɪ ʙỏ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ, ʜɪệɴ ᴛôɪ đã sở ʜữᴜ ᴍộᴛ xᴇ ʜơɪ, ᴍộᴛ ᴍảɴʜ đấᴛ ᴠà ᴛʀᴏɴɢ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʜɪệɴ ᴄó ᴍấʏ ᴛỷ. ᴠớɪ ᴍộᴛ số ᴋʜᴏảɴ đầᴜ ᴛư, ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴋɪếᴍ đượᴄ ᴛừ 𝟻.𝟶𝟶𝟶-𝟽.𝟶𝟶𝟶 ᴇᴜʀ ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ”, ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ɴóɪ ᴛʀᴏɴɢ sự ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ᴠà ᴛʜáɴ ᴘʜụᴄ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

ᴛɪɴ ɴʜắɴ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ᴍɪɴʜ ʜạɴʜ ʟôɪ ᴋéᴏ ɴɢườɪ ᴄʜơɪʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ɢɪảɪ ᴛʜíᴄʜ, ᴋʜɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ɴạᴘ ᴄó ᴛɪềɴ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴄʜơɪ sẽ đượᴄ ʜưởɴɢ ᴘʜầɴ ᴛʀăᴍ ᴛʀêɴ ɢɪá ᴛʀị ᴛɪềɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ʜọ ᴛạɪ sàɴ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ. Đɪềᴜ ɴàʏ đồɴɢ ɴɢʜĩᴀ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ, ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ʙỏ ʀᴀ ᴅùɴɢ để ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴍᴜᴀ/ʙáɴ ᴄáᴄ ʟệɴʜ, ʀồɪ ᴄʜíɴʜ số ᴛɪềɴ đó ʟạɪ đượᴄ ᴅùɴɢ để ᴛự ᴛʀả ʜᴏᴀ ʜồɴɢ % ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄʜᴏ ᴄʜíɴʜ ʜọ. ᴄó ᴛʜể ʜɪểᴜ, đâʏ ʟà ᴋɪểᴜ “ᴍỡ ᴍìɴʜ ʀáɴ ᴍìɴʜ”.

Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ, ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ sàɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ ᴠà ᴄũɴɢ ᴄʜẳɴɢ ᴄầɴ ᴄó ᴋɪếɴ ᴛʜứᴄ ɴàᴏ ᴠề ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ, ᴛʜᴀʏ ᴠàᴏ đó, ʟệɴʜ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴅᴏ ᴄáᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴄó ᴛʜể ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ. ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ sàɴ đượᴄ đảᴍ ʙảᴏ, ʜứᴀ ʜẹɴ ᴍứᴄ sɪɴʜ ʟờɪ ᴄᴀᴏ, đầᴜ ᴛư ᴛɪềɴ để sɪɴʜ ʀᴀ ᴛɪềɴ.

ʙᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ đượᴄ ɴʜắᴄ ᴛớɪ ᴄủᴀ sàɴ sẽ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʜộ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴛừ ᴛʜứ ʜᴀɪ đếɴ ᴛʜứ ʙảʏ. ɴɢàʏ ᴄʜủ ɴʜậᴛ, ʙᴀɴ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ ɴàʏ ɴɢʜỉ để ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜᴏ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ᴛᴜầɴ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

ᴄấᴘ ᴅướɪ ᴄủᴀ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ʟà ᴠũ ᴛʜị ᴍɪɴʜ ʜạɴʜ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟹), ᴍộᴛ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ᴄấᴘ ᴛʜấᴘ ʜơɴ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴛỉɴʜ ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ. ʜạɴʜ ʟà ɴɢườɪ ᴄʜᴜʏêɴ đɪ ᴛìᴍ ᴋɪếᴍ ᴠà ɢᴏᴍ ᴄáᴄ ɴʜà đầᴜ ᴛư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ sàɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ. ᴠɪệᴄ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ đượᴄ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ɴàʏ ᴍô ᴛả ᴋʜá ᴅễ ᴅàɴɢ, ɴếᴜ đềᴜ đặɴ ᴄó ᴛʜể ɴɢồɪ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜ ᴠề ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ ᴍỗɪ ᴛʜáɴɢ.

“ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄủᴀ ᴛôɪ ɢɪờ ᴄó ʜơɴ 𝟸𝟶𝟶 ɴɢườɪ ʀồɪ, ᴍộᴛ ɴɢàʏ sàɴ ᴛʀả ʟươɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟸𝟶 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛɪềɴ đó đếɴ ᴛừ ᴛʜᴜ ᴘʜí ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ”, ʜạɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

ʙᴡ ɢʀᴏᴜᴘ ᴍở ᴄᴜộᴄ đᴜᴀ ᴅᴏᴀɴʜ số ᴠớɪ ᴘʜầɴ ᴛʜưởɴɢ ʟớɴ


ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴛʀưởɴɢ ɴʜóᴍ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ᴄứ ᴍờɪ đượᴄ 𝟽 ғ𝟷 (ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴍớɪ) ᴠàᴏ ɴʜóᴍ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴍờɪ sẽ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴍộᴛ ᴛʀưởɴɢ ɴʜóᴍ ᴅẫɴ ᴅắᴛ. ᴄáᴄ ғ𝟷 ɴàʏ ɴạᴘ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ sàɴ ᴛʜì ᴛʀưởɴɢ ɴʜóᴍ sẽ ɴʜậɴ đượᴄ 𝟸% ᴛʀêɴ số ᴛɪềɴ ɴạᴘ đó.

“ɴɢườɪ ᴄʜơɪ đơɴ ɢɪảɴ ᴄʜỉ ᴄầɴ ɴạᴘ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ᴠà ủʏ ᴛʜáᴄ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ số ᴛɪềɴ đó ᴄʜᴏ ᴄʜᴜʏêɴ ɢɪᴀ sàɴ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ đɪ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ʀồɪ ᴍᴀɴɢ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴠề. ᴄả ɴʜà ᴍìɴʜ đềᴜ đầᴜ ᴛư, ɢầɴ ʜᴀɪ ɴăᴍ ɴᴀʏ ᴀɪ ᴄũɴɢ ᴄó ʟợɪ ɴʜᴜậɴ. ᴄả xóᴍ ᴄũɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ, ᴄả xóᴍ ʟàᴍ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ”, ʜạɴʜ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

ᴍô ʜìɴʜ đᴀ ᴄấᴘ ᴠà ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ “ʙáɴʜ ᴠẽ”

ᴘʜạᴍ ᴛʜị ᴛʜảᴏ ʟà ɴʜà đầᴜ ᴛư ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜổɪ ᴄà ᴘʜê ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴄủᴀ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴠàᴏ ɴɢàʏ 𝟸/𝟻.

ᴛʜảᴏ ʟúᴄ đầᴜ ʜồ ɴɢʜɪ ᴠề ᴅạɴɢ ᴛʜứᴄ ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ sɪêᴜ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴄủᴀ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ. ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ɴɢàʏ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ᴍɪɴʜ ʜạɴʜ đăɴɢ ảɴʜ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜᴜʏểɴ ᴛɪềɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴋʜᴏảɴ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴋʜɪếɴ ᴄô ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ɴàʏ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đáɴʜ ʟɪềᴜ. ʙởɪ ᴄʜỉ ᴄầɴ đầᴜ ᴛư ᴋʜᴏảɴɢ 𝟷.𝟶𝟶𝟶 ᴇᴜʀ, ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴄó ᴛʜể ᴛʜᴜ ᴠề 𝟻-𝟼 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ/ᴛʜáɴɢ ᴛɪềɴ ʟờɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴠà ɢốᴄ ᴄó ᴛʜể ʀúᴛ ʙấᴛ ᴋỳ ʟúᴄ ɴàᴏ.

ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ 𝟷𝟿 ɴɢườɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʙị ᴍấᴛ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ sàɴ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ

ᴛʜảᴏ ɢɪấᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ, đầᴜ ᴛư 𝟷𝟶𝟽 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ᴛươɴɢ đươɴɢ 𝟹.𝟶𝟶𝟶 ᴇᴜʀ, để ɴạᴘ ᴠàᴏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ sàɴ ảᴏ. ʜơɴ ᴍộᴛ ᴛᴜầɴ sᴀᴜ, ɴʜữɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢạɪ ᴄủᴀ ɴʜà đầᴜ ᴛư ᴛʜàɴʜ ʜɪệɴ ᴛʜựᴄ.

𝟸𝟹ʜ𝟹𝟶 ɴɢàʏ 𝟷𝟶/𝟻, ᴛʜảᴏ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ɴʜắɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ “ᴄʜáʏ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ” ᴛừ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ. ᴛɪếᴘ sᴀᴜ đó ʟà ᴄʜᴜỗɪ ɴɢàʏ ᴅàɪ ᴄʜờ đợɪ ᴘʜảɴ ʜồɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠô ᴠọɴɢ ᴠà sự ʙɪếɴ ᴍấᴛ ᴄủᴀ ʟᴇᴀᴅᴇʀ ᴄùɴɢ số ᴛɪềɴ ʜơɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ. ᴍɪɴʜ ʜạɴʜ xóᴀ ɴʜóᴍ ᴄʜᴀᴛ ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠớɪ ᴄáᴄ ɴʜà đầᴜ ᴛư ᴛʀêɴ ứɴɢ ᴅụɴɢ ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ, ᴢᴀʟᴏ ᴠà ᴄʜặɴ ʟɪêɴ ʟạᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, ʜᴏàɴɢ ᴀɴʜ ᴠà ᴍɪɴʜ ʜạɴʜ ʟà ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ʙᴡ ɢʀᴏᴜᴘ (ᴛậᴘ đᴏàɴ ʙʟᴜᴇ ᴡʜᴀʟᴇ ʜᴀʏ ᴛậᴘ đᴏàɴ ᴄá ᴠᴏɪ xᴀɴʜ). ᴍô ʜìɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄủᴀ ᴛậᴘ đᴏàɴ ɴàʏ đượᴄ ᴘʜâɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ᴄấᴘ ᴛừ ᴛʜấᴘ đếɴ ᴄᴀᴏ.

ɴʜà đầᴜ ᴛư -> ʟᴇᴀᴅᴇʀ địᴀ ʙàɴ -> ʟᴇᴀᴅᴇʀ sᴇʀᴠᴇʀ -> sɪʟᴠᴇʀ ʟᴇᴀᴅᴇʀ -> ɢᴏʟᴅᴇɴ ʟᴇᴀᴅᴇʀ -> ʙᴀɴ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛậᴘ đᴏàɴ. Đạɪ ᴅɪệɴ ᴄʜᴏ ᴛậᴘ đᴏàɴ ʟà Đặɴɢ ᴠăɴ ʟãᴍ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟾) ʜᴀʏ ᴄòɴ đượᴄ ʙɪếᴛ ᴠớɪ ᴄáɪ ᴛêɴ ᴅʀ. ʟᴀᴍ ᴅᴀɴɢ. ʜɪệɴ ʟãᴍ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴄʜᴏ ʟà đã ʙặᴛ ᴠô âᴍ ᴛíɴ.

ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ʙᴀɴ ʟãɴʜ đạᴏ ʙᴡ ɢʀᴏᴜᴘ

ᴍô ʜìɴʜ ʙᴡ ɢʀᴏᴜᴘ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ ᴍô ʜìɴʜ đᴀ ᴄấᴘ. ɴɢườɪ ᴄʜơɪ ᴛʀướᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ɴɢườɪ ᴄʜơɪ sᴀᴜ ᴍở ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ. ʜệ ᴛʜốɴɢ ᴄàɴɢ ʟớɴ ᴍạɴʜ ᴛʜì số ᴛɪềɴ ʜᴏᴀ ʜồɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ ᴄàɴɢ ɴʜɪềᴜ.

ʙêɴ ᴄạɴʜ đó, ʙᴡ ɢʀᴏᴜᴘ ᴍở ᴄáᴄ ᴄᴜộᴄ ᴛʜɪ ᴛăɴɢ ᴅᴏᴀɴʜ số ᴠớɪ ᴘʜầɴ ᴛʜưởɴɢ ʟà ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ xᴇ ʜạɴɢ sᴀɴɢ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄàɴɢ ʟàᴍ “ᴄᴏɴ ᴍồɪ” ᴛʜêᴍ ᴍờ ᴍắᴛ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʀóᴛ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ.

ᴄũɴɢ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ ɴʜữɴɢ ᴄʜɪếᴄ ʙáɴʜ ᴠẽ ᴛʀêɴ, ʟᴇᴀᴅᴇʀ ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴜʏếɴ (sɪɴʜ ɴăᴍ 𝟷𝟿𝟽𝟷) ở ᴛᴘ. ʙɪêɴ ʜòᴀ (Đồɴɢ ɴᴀɪ) đã ʟôɪ ᴋéᴏ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴʜà đầᴜ ᴛư ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ sàɴ. số ᴛɪềɴ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ ướᴄ ᴛíɴʜ ʟêɴ ᴛớɪ ʜàɴɢ ᴛỷ đồɴɢ ᴋʜɪ ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ʙị ᴄʜáʏ. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʀᴏɴɢ số ʙị ʜạɪ ᴄó 𝟷𝟿 ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ ʙɪêɴ ʜòᴀ 𝟸 ᴄũɴɢ đã ᴅíɴʜ ᴄạᴍ ʙẫʏ đᴀ ᴄấᴘ ᴄủᴀ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ sᴀᴜ ʟờɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴛᴜʏếɴ.

ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ở ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ᴍấᴛ ᴛɪềɴ ᴠàᴏ sàɴ ɢɪᴀᴏ ᴅịᴄʜ ảᴏ ᴜᴋᴛʀᴀᴅᴇ ɴʜư: ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʜà ɴộɪ, ʜảɪ ᴘʜòɴɢ, ʙìɴʜ ᴘʜướᴄ, ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ, ᴋʜáɴʜ ʜòᴀ, ɢɪᴀ ʟᴀɪ, ʟâᴍ Đồɴɢ, ʙắᴄ ɴɪɴʜ, Đồɴɢ ɴᴀɪ, ǫᴜảɴɢ ɴɪɴʜ,… ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛạɪ ᴍộᴛ số địᴀ ᴘʜươɴɢ đã ɴʜậɴ đượᴄ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛừ ᴄáᴄ ɴʜà đầᴜ ᴛư.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *